SPIS TREŚCI
WYTYCZNE

55-68
M. Nowicki, A. Dębska-Ślizień, M. Durlik, T. Hołub, H. Karkoszka, T. Stompór, M. Szczepańska, A. Żurowska
Postępowanie w atypowym zespole hemolityczno-mocznicowym - stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
The management of atypical hemolytic-uremic syndrome - the statement of the Working Group of the Polish Society of Nephrology


69-71
R. Gellert, A. Dębska-Ślizień, M. Durlik, M. Krajewska, J. Małyszko, M. Nowicki, A. Więcek, W. Załuska, J. Zawierucha, T. Prystacki, W. Marcinkowski
Stanowisko Zespołu Ekspertów w sprawie kryteriów włączenia pacjentów do leczenia w trybie hemodiafiltracji, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Position Statement of the Expert Team on the criteria for inclusion of patients in the hemodiafiltration treatment, in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Health dated 28 March 2018 amending the regulation on guaranteed services in the field of outpatient specialist care


72-78
M. Lichodziejewska-Niemierko, E. Wojtaszek, E. Suchowierska, E. Gołembiewska, M. Grajewska, M. Mosakowska, B. Naumnik, S. Niemczyk, B. Pietrzak, B. Sulikowska, M. Chmielewski
Profilaktyka i leczenie powikłań infekcyjnych dializy otrzewnowej - zalecenia Grupy Roboczej ds. Dializoterapii Otrzewnowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Prevention and treatment of infectious complications of peritoneal dialysis - recommendations of the Working Group on Peritoneal Dialysis of the Polish Society of Nephrology


PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

79-84
A. Matyjek, E. Kotwica-Strzałek, K. Konieczniak, S. Niemczyk, A. Rymarz
Rozpoczynanie leczenia nerkozastępczego w warunkach szpitalnych - jednoośrodkowe, retrospektywne badanie obejmujące 1 rok obserwacji
Inpatient initiation of renal replacement therapy - a single centre 1-year retrospective observational study


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

85-96
K. Kędzierska-Kapuza, B. Walatek, M. Piątak, K. Ciechanowski
Zastosowanie leczniczej aferezy w różnych wskazaniach klinicznych
The use of therapeutic apheresis in various clinical indications


97-100
P. Wiśniewski, M. Nalewajska, K. Kędzierska-Kapuza, K. Ciechanowski
Oś jelito - nerka w patogenezie nefropatii IgA
The gut - renal axis in pathogenesis of IgA nephropathy


PRACE KAZUISTYCZNE

101-103
P. Janicki, A. Lubas, A. Rymarz, S. Niemczyk
AA amyloidosis in a patient with a chronic inflammation of an esophageal anastomosis, the stomach and the mediastinum
Amyloidoza AA u pacjenta z przewlekłym zapaleniem zespolenia przełyku, żołądka i śródpiersia


104-106
K. Skalska, M. Ziółkowski, G. Kade, A. Rymarz, S. Niemczyk
Zespół Gitelmana - opis przypadku
Gitelman's syndrome - case report


107-111
A. Gawryś, H. Augustyniak-Bartosik, M. Krajewska
Leczenie przełomu hiperglikemicznego w schyłkowej niewydolności nerek - standardowe postępowanie czy indywidualizacja leczenia? - opis przypadku
Treatment of hyperglycemic crisis in end-stage renal failure - standard treatment or individualization of treatment? - a case report