SPIS TREŚCI
ARTYKUŁ REDAKCYJNY - EDITORIAL ARTICLE

615-617
R. Hanewinkel
Smoking in Hollywood movies: Impact on teen smoking with special reference to German adolescents
Palenie tytoniu w filmach z Hollywood: Wpływ na palenie wśród nastolatków ze szczególnym odniesieniem do niemieckich nastolatkówPRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

618-621
I. Jagielska, A. Kazdepka-Ziemińska, F. Racinowski, G. Ludwikowski, W. Szymański
Zjawisko nikotynizmu wśród ciężarnych. Palenie papierosów w ciąży a stan noworodka
Maternal smoking: effect on neonatal's health

622-625
R. Adamek, A. Klejewski, T. Urbaniak, J. Jagielska, E. Kaczmarek
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania palenia tytoniu w czasie ciąży a urodzeniowa masa ciała noworodków
Socio-economic determinants of smoking during pregnancy and birth weight of newborns

626-629
G. Przybylski, J. Pyskir, M. Pasińska, P. Kopiński, R. Gołda, M. Modrzyński
Bierne palenie w domu nastolatka, chorego na astmę oskrzelową a kontrola choroby przy użyciu testu ACTTM
Passive smoking at teenager's home suffering from asthma bronchiale and control at the disease with Asthma Control Test

630-631
I. Pirogowicz, M. Bujnowska-Fedak, E. Gwiazda, A. Mastalerz-Migas, K. Hoffmann, A. Steciwko
Astma oskrzelowa u dzieci i młodzieży a narażenie na dym tytoniowy
Asthma bronchial among children and youth exposed to tobacco smoke

632-636
S. Kałucka
Następstwa biernego tytoniu palenia w środowisku domowym
Consequences of passive smoking in home environment

637-641
S. Kałucka
Consequences of passive smoking in home environment
Następstwa biernego tytoniu palenia w środowisku domowym

642-644
M. Doroszyńska-Tomczyk
Analiza wpływu palenia papierosów na występowanie wybranych chorób głowy i szyi
Analysis of the influence of nicotynism on selected diseases of the head and neck

645-648
M. Żarowski, E. Mojs, P. Kleka, B. Steinborn
Ocena wpływu palenia tytoniu na występowanie bezsenności i nadmiernej senności w ciągu dnia w grupie zawodowej nauczycieli
The impact of smoking cigarettes on insomnia and excessive daytime sleepiness symptoms among teachers

649-651
I. Kara, M. Zysnarska, D. Bernad, A. Wiesiołowska, T. Maksymiuk
Palenie tytoniu wśród hospitalizowanych osób z nadciśnieniem tętniczym
Tobacco smoking among hospitalized patients with arterial hypertension

652-655
E. Mojs, E. Gajewska, P. Kleka, A. Krawczyński
Wybrane determinanty palenia papierosów wśród osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Chosen determinants of smoking among persons with rheumatoid arthritis

656-659
H. Milnerowicz, M. Śliwińska-Mossoń, I. Kasprzyk
Wpływ palenia papierosów na wydolność fizyczną młodych kobiet (część I)
Influence of tobacco smoking on physical efficiency of young woman (part I)

660-663
H. Milnerowicz, M. Śliwińska-Mossoń
Wpływ palenia papierosów na wydolność fizyczną u młodych mężczyzn (część II)
Influence of tobacco smoking on physical efficiency of young men (part II)

664-666
J. Suliburska, G. Duda
Ocena zwyczajów żywieniowych i sposobu żywienia osób palących papierosy z nadciśnieniem tętniczym
Analysis of dietary habits and dietary intake in hypertensive smokers

667-670
M. Chełchowska, J. Ambroszkiewicz, J. Gajewska, T. Laskowska-Klita, J. Leibschang
Wpływ palenia tytoniu przez kobiety ciężarne na stężenie kwasu moczowego we krwi matki i we krwi pępowinowej noworodka
The effect of tobacco smoking during pregnancy on concentration of uric acid in matched-maternal cord pairs

671-673
J. Gajewska, M. Chełchowska, A. Ceran, J. Ambroszkiewicz, T. Laskowska-Klita, M. Szymański, J. Barciszewski
Stężenie osoczowego białka ciążowego A (PAPP-A) u ciężarnych kobiet palących tytoń - badania wstępne
The concentration of the pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) in pregnant women smoking tobacco - preliminary study

674-678
J. Ambroszkiewicz, M. Chełchowska, L. Lewandowski, J. Gajewska, T. Laskowska-Klita
Stężenie kwasu foliowego i homocysteiny w surowicy krwi kobiet palących tytoń podczas ciąży oraz w krwi pępowinowej noworodków
Serum folate and homocysteine concentrations in women smoking during pregnancy and in umbilical cord blood of newborns

679-684
A. Sobczak, I. Szołtysek-Bołdys, W. Grela, W. Zielińska-Danch
Wpływ dymu tytoniowego na poziom homocysteiny w osoczu zdrowych mężczyzn
The influence of tobacco smoke on homocysteine level in plasma of healthy males

685-688
M. Marszałł, W. Czarnowski
Ekspozycja na dym tytoniowy a poziom homocysteiny i kwasu 5-metylotetrahydrofoliowego u osób palących i niepalących
Smoking influence on the level of homocysteine and 5-methyltetrahydrofolic acid in active and non smokers

689-694
P. Kopiński, G. Przybylski, B. Balicka-Ślusarczyk, J. Chorostowska-Wynimko, G. Pinis, M. Plato, A. Roży, J. Szczeklik
Palenie papierosów zwiększa liczbę limfocytów cytotoksycznych CD8+Fas Ligand+ w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) chorych z samoistnym włóknieniem płuc (IPF)
Cigarette smoking results in the number of CD8+Fas Ligand+ T cytotoxic lymphocytes in bronchoalveolar lavage (BAL) fluid of patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

695-697
I. Smolarek, J. Olszewski, M. Naskręt-Barciszewska, E. Wyszko, A. Jabłecka Ocena poziomu wskaźnika epigenetycznego - 5-metylocytozyny u chorych z pierwotnym łagodnym nadciśnieniem tętniczym palących i niepalących papierosy
The evaluation of level of epigenetic indicator - 5 - methylcytosine in smoking and non-smoking patients with mild essential hypertension

698-702
A. Sobczak, I. Szołtysek-Bołdys, W. Grela, W. Zielińska-Danch
Czy dym tytoniowy wpływa na stężenie asymetrycznej dimetyloargininy (ADMA) w osoczu zdrowych mężczyzn?
Does tobacco smoke influence the concentration of asymmetric dimethylarginine (ADMA) in healthy males plasma?

703-705
H. Kara-Perz, T. Kosicka, S. Perz
Czy skuteczność terapii hipotensyjnej amlodipiną u osób palących tytoń może wiązać się ze stężeniem endoteliny-1 (ET-1)?
Is hypotensive effectiveness of amlodipine therapy in smokers connected with endothelin-1 (ET-1) concentration?

706-709
E. Domanowska, A. Marszałek
Obraz rozmazów cytologicznych z szyjki macicy - wpływ palenia tytoniu oraz niedostatki badania podmiotowego
Cervical cytology picture - tobacco smoking and inadequate patients' history taking

710-712
J. Suliburska, G. Duda, Z. Krejpcio
Wpływ palenia papierosów na stężenie wybranych mikroelementów w surowicy krwi i włosach osób dorosłych
Influence of smoking on selected microelements in serum and hair of adults

713-716
E. Nogaj, J. Kwapuliński, M. Misiołek, A. Fischer, B. Brodziak-Dopierała, H. Misiołek, G. Namysłowski, Mariusz Bogunia
Wpływ biernego palenia na zawartość glinu w migdałkach gardłowych dzieci zamieszkujących rejony południowej Polski
Influence of passive smoking on content of aluminium in pharyngeal tonsils from children living in Southern Poland

717-719
E. Nogaj, J. Kwapuliński, M. Misiołek, H. Misiołek, M. Wojtanowska, E. Goszyk, E. Gromulska, J. Jakubowska
Wpływ biernego palenia na zróżnicowanie występowania baru w migdałkach gardłowych dzieci
Influence of environmental tobacco smoking on different barium contents in pharyngeal tonsils

720-722
B. Brodziak-Dopierała, J. Kwapuliński, J. Rzepka, E. Nogaj, M. Bogunia, B. Ahnert
Wpływ nałogu palenia tytoniu na występowanie metali w częściach i przekrojach głowy kości udowej
Influence of smoking tobacco on the occurrence metals in some parts and profiles of femur head

723-728
M. Bogunia, J. Kwapuliński, E. Bogunia, B. Brodziak, B. Ahnert, E. Nogaj, J. Kowol, J. Rzepka, H. Winiarska, M. Wojtanowska
Występowanie ołowiu w krwi dzieci zamieszkałych w zasięgu oddziaływania Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" narażonych na bierne palenie tytoniu
Lead content in blood of children living near zinc smelter plant exposure on environmental tobacco smoking (ETS)

729-733
M. Seńczuk, E. Florek, W. Piekoszewski, R. Stanaszek, G. H. Bręborowicz, A. Anholcer, M. Kulza, M. K, Kornacka
Nikotyna we włosach noworodków jako wskaźnik palenia tytoniu przez kobiety w czasie ciąży - badania wstępne
Nicotine in the hair as a biomarker of tobacco smoke by pregnant women - preliminary study

734-739
A. Stanek, W. Piekoszewski, E. Florek, G. H. Bręborowicz, A. Anholcer, M. Chuchracki, E. Gomółka, M. Kulza, H. Kędziora
Zastosowanie metody enzymoimmunologicznej do oznaczania kotyniny w moczu
Application of the immunoassay for determination of cotinine in the urine

740-746
H. Kędziora, E. Florek, W. Piekoszewski, G. H. Bręborowicz, A. Anholcer, E. Gomółka, M. Kulza, A. Stanek
Stężenie kotyniny i trans-3'-hydroksykotyniny oraz ich glukuronidów w moczu kobiet ciężarnych palących tytoń
Concentration of cotinine and trans-3'-hydroxycotinine and its gucuronides in urine of smoking pregnant women

747-751
A. Kowalewska, J. Mazur, B. Woynarowska
Charakterystyka wybranych czynników psychospołecznych u 15-latków, którzy palą tytoń i rzucili palenie.
Selected psychosocial factors in 15-year-old current smokers and ex-smokers

752-756
A. Kostiukow, A. Pioterek, E. Mojs
Problem nikotynizmu wśród uczniów szkół wszystkich typów w województwie wielkopolskim
Smoking among school children from the Wielkopolska region.

757-761
M. Suwała, A. Gerstenkorn
Analiza uwarunkowań palenia papierosów przez młodzież gimnazjalną
The analysis of smoking conditionings for junior high school students

762-766
Z. Chmiel-Połeć, L. Boratyn-Dubiel, M. Binkowska-Bury
Palenie papierosów wśród gimnazjalistów powiatu rzeszowskiego
Cigarette smoking by secondary school students in the country of Rzeszow

767-769
K. Malinska, B. Steinborn, P. Ryll
Palenie tytoniu aspekcie zachowań zdrowotnych młodzieży
Smoking in the aspect of wholesome behaviors in adolescents

770-773
A. Basa, D. Mocarska, M. Buczyńska-Górna, R. Adamska, K. Kusztal
Problem uzależnienia od tytoniu wśród młodzieży szkół licealnych
The problem of tobacco addiction among high-school teenagers

774-776
S. Perz, H. Kara-Perz, T.Kosicka
Narażenie studentów Wydziału Farmaceutycznego na dym tytoniowy - próba oceny przyczyn i stopnia nasilenia
Pharmacy students exposition to tobacco smoke - a trial of assesment of causes and prevalence

777-780
D. Bielska, A. Litwiejko, E. Trofimiuk, D. Kurpas
Studenci Wydziałów Lekarskiego i Zdrowia Publicznego AM w Białymstoku wobec nikotynizmu na tle Narodowego Programu Zdrowia w Polsce
Students of the Faculty of Medicine and of the Division of Public Health of Medical University of Bialystok towards nicotine addiction against the background of the National Health Program in Poland

781-785
E. Kleszczewska
Badanie rozpowszechnienia palenia tytoniu wśród studentów Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
The phenomenon of spreading smoking cigarettes among the students in Institute of Cosmetology and Heath Care in Bialystok

786-790
A. Rzeźnicki, J. Krupińska, W. Stelmach, A. Kowalska
Częstość palenia tytoniu wśród studentów ostatnich lat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Frequency of smoking tobacco among the students of the last year of the Faculty of Health Sciences

791-794
M. Binkowska-Bury, Z. Chmiel-Połeć, M. Marć, P. Januszewicz
Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród studentów uczelni rzeszowskich
Tobacco smoking among students from Universities in Rzeszów

795-796
D. Kurpas, A. Jasińska, M. Wojtal, L. Sochocka, M. Seń
Palenie tytoniu wśród studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu
Tobacco smoking amongst students in the Medical Faculty of Wroclaw Medical University

797-799
D. Kurpas, A. Jasińska, D. Bielska, M. Seń, M. Wojtal, L. Sochocka, A. Steciwko
Poziom wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu wśród studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Medycznej w Białymstoku i Państwowej Medycznej Zawodowej Szkole w Opolu
The knowledge level of smoking harm in the students of Wroclaw Medical University, Bialystok Medical University and the Public Higher Medical Professional School in Opole

800-803
M. Wojtal, D. Kurpas, L. Sochocka, M. Seń, A. Steciwko
Porównanie poziomu wiedzy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na temat zdrowotnych następstw palenia tytoniu
Comparison of the knowledge level of stationary and non stationary students of the Public Higher Medical Professional School in Opole on the subject of the health results of smoking

804-807
M. Wojtal, D. Kurpas, L. Sochocka, M. Seń, A. Steciwko
Analiza problemu palenia tytoniu wśród studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
The analysis of smoking amongst students in the Public Higher Medical Professional School in Opole

808-810
A. Motyka, M. Leszkiewicz, A. Majchrzak, M. Majewski, R. Adamek
Konsumpcja substancji psychoaktywnych - świadomość zdrowotnych konsekwencji wśród studentów poznańskich uczelni
Consumption of psychoactive substances - awareness of health consequences among the students of university schools in Poznan

811-813
E. Kleszczewska
Wprowadzenie Programu Prozdrowotnego Profilaktyka 2006-2009 w Wyższej Szkole Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
Introduction to the Preventive Medicine Program "Prevention 2006-2009"in the Institute of Cosmetology and Health Care in Bialystok

814-818
S. Kałucka
Wpływ dwóch pokoleń palaczy papierosów na palenie papierosów wśród ludzi młodych
The influence of two generations of smokers on cigarette smoking among young people

819-823
S. Kałucka
The influence of two generations of smokers on cigarette smoking among young people
Wpływ dwóch pokoleń palaczy papierosów na palenie papierosów wśród ludzi młodych

824-826
K. Polańska, W. Hanke, W. Sobala, J. Jurewicz
Ekspozycja na dym tytoniowy kobiet w ciąży - wyniki badania prospektywnego w regionie łódzkim
Exposure to tobacco smoke of pregnant women - results of prospective study in Lodz region

827-830
G. Przybylski, M. Pasińska, J. Pyskir, A. Gadzińska, P. Kopiński, R. Gołda
Analiza rozpowszechnienia palenia tytoniu u ciężarnych kobiet z Poradni Badań Prenatalnych w latach 2005-2006
Analysis of spreading of smoking habit among pregnant women admitted to the Prenatal Outpatient Clinic in 2005-2006

831-836
E. Kleszczewska, A. Jaszczuk
Badanie postaw prozdrowotnych i wiedzy dotyczącej palenia papierosów wśród młodych kobiet regionu północno-wschodniej Polski
The study of healthy attitudes and knowledge related to smoking habit among young women living north-easterly region of Poland

837-841
A. Kowalska, P. Szymański, A. Rzeźnicki, W. Stelmach
Zachowania dotyczące palenia tytoniu pacjentek korzystających z porad w poradniach dla kobiet
Behaviour concerning smoking among the patients making use of advice in women health centres

842-844
M. Zysnarska, D. Bernad, I. Kara, T. Maksymiuk, T. Niewiadomski
Palenie papierosów przez pielęgniarki zatrudnione na oddziałach onkologicznych w aspekcie realizowanych zadań edukacyjnych
Cigarette smoking among nursing personnel employed in the oncology departments, in the context of the educational tasks performed

845-847
E. Mojs, P. Kleka, M. D. Głowacka, M. Żarowski, E. Gajewska
Kompetencje życiowe a palenie tytoniu u nauczycieli
Life competencies and smoking among teachers

848-852
M. Witt, J. Pluczyńska
Czy rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród strażaków stanowić może realny czynnik ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych?
Can smoking habit be a real risk factor of coronary heart disease in firefighters?

853-857
U. Kwapisz, M. Głowacka
Wpływ wybranych czynników socjomedycznych na poziom wiedzy zdrowotnej osób starszych wobec problemu palenia tytoniu
Selected socio-medical factors influencing health awareness of the old people in the area of tobacco smoking

858-860
A. Kowalska, W. Stelmach
Wpływ reklam produktów tytoniowych na zachowania uczestników konkursu "Rzuć palenie i wygraj"
Influence of tobacco products' advertisements on behaviour of the 'Quit and Win' competition


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

861-864
W. Piekoszewski, E. Florek
Palenie tytoniu w miejscu pracy
Tobacco smoking in workplace

865-870
K. Szyfter, M. Jarmuż, M. Giefing, K. Kiwerska
Uszkodzenia chromosomów w tytoniopochodnych nowotworach
Chromosome alterations in tobacco smoke-associated tumors

871-873
K. Twardosz, Z. Kwias
Tytoń a ryzyko chorób układu moczowo-płciowego
Tobacco intake and the risk of urogenital disorders

874-878
J. A. Moczko
Metody dokładnego wnioskowania nieparametrycznego w przypadku nietypowych rozkładów danych eksperymentalnych
Methods of exact nonparametric inference for non-typical distributions of experimental data

879-881
K. Szymanowski, K. Chmaj-Wierzchowska, E. Florek, T. Opala
Złogi wapnia w łożysku - czy świadczą wyłącznie o paleniu papierosów?
Does calcification of placenta reveal only maternal cigarette smoking?

882-885
H. Billert, M. Gaca, D. Adamski
Palenie papierosów a ból - implikacje w okresie pooperacyjnym
Smoking cigarettes and pain - implications for the postoperative period

886-888
I. Pirogowicz, E. Gwiazda, K. Hoffmann, J. Drobnik, A. Steciwko
Palenie papierosów a zaburzenia odporności
Cigarette smoking and immunity disorder

889-891
A. Marszałek
Choroby odtytoniowe - rola lekarza (patologa) w działaniach diagnostycznych i prewencyjnych
Smoking-related diseases - the role of physician (pathologist) in diagnosis and preventive activities

892-894
K. Polańska, W. Hanke
Czynniki ryzyka powrotu do palenia papierosów po urodzeniu dziecka - przegląd badań epidemiologicznych i analiza czynników charakterystycznych dla populacji polskiej
Risk factors for smoking relapse after delivery - review of the study results and analysis of the study conducted in Polish population

895-898
M. Broszkiewicz, W. Drygas
Programy interwencji ukierunkowane na ograniczenie palenia tytoniu wśród młodzieży: rozważania metodologiczne
Intervention programmes aimed at the reduction of tobacco smoking among young people: methodological issues

899-902
M. Ł. Goniewicz, B. Koszowski, J. Czogała, A. Sobczak
Wareniklina - nową szansą dla palaczy?
Varenicline - a new chance for smokers?

903-905
M. Balcerek
Rośliny z rodziny Brassicaceae w chemoprewencji nowotworów płuc wywołanych paleniem tytoniu
Chemoprevention of tobacco-related lung cancer by cruciferous vegetable

906-907
D. Modnicki
Tytoń bakun (Nicotiana rustica L.) niedostrzegane zagrożenie?
Turkish (Aztec) Tobbaco (Nicotiana rustica L.) unnoticeable danger?

908-912
B. Koszowski, M. Ł. Goniewicz, J. Czogała, A. Sobczak
Genetycznie modyfikowany tytoń - szansa czy zagrożenie dla palaczy?
Genetically modified tobacco - chance or threat for smokers?

913-914
K. K. Hozyasz
Utrzymywanie się nałogu palenia tytoniu na terenach skrajnie zacofanych gospodarczo - przykład Puszczy Zielonej i Białej
A persistence of tobacco smoking addiction in economically severely underdeveloped regions of Poland - the case of the Green Forest and White Forest


STRESZCZENIA - ABSTRACTS

915
M. Panas, M. Kamińska
Udział farmaceutów w walce z nałogiem palenia tytoniu
The role of pharmacists in anti-tobacco activity