SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI - EDITORIAL

185-190
J. Pach
Aktualne problemy toksykologii klinicznej w Polsce
Current problems of clinical toxicology in Poland

191-193
B. Groszek
Znaczenie badań toksykologicznych i biochemicznych w leczeniu ostrych zatruć
The importance and value of the toxicological and biochemical results in the management of the poisoned patient


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

194-196
D.J. Cobaugh, D.L. Seger, E.P. Krenzelok
Hydrocarbon Toxicity: an Analysis of AAPCC TESS data
Toksyczność węglowodorów: analiza danych systemu rejestracji zatruć (TESS) Amerykańskiego Stowarzyszenia Ośrodków Informacji Toksykologicznej

197-198
D.A. Kuspis, R. Mrvos, E.P. Krenzelok
The Epidemiology of Poisonings in Infants <6 Months of Age
Epidemiologia zatruć u dzieci poniżej 6 miesiąca życia

199-203
A. Hubalewska-Dydejczyk, D. Pach, T. Gawlikowski, W. Lenda-Tracz, P. Chwaluk, M. Szurkowska, B. Huszno
Zastosowanie analizy ilościowej badania 99mTc-MIBI GSPECT z oceną odcinkowej ruchomości ścian i grubienia skurczowego mięśnia lewej komory w aspekcie oceny stopnia ogłuszenia mięśnia sercowego w ostrym zatruciu paracetamolem
Quantitative analysis of heart scintigraphy (99mTc-MIBI GSPECT) with regional myocardial wall motion and thickening assessment for detecting myocardial injury in patients after acute paracetamol poisoning

204-207
D. Pach, A. Hubalewska-Dydejczyk, M. Szurkowska, A. Kamenczak, D. Targosz, T. Gawlikowski, B. Huszno, B. Głowa
Ocena zaburzeń regionalnego przepływu mózgowego metodą Tomografii Emisyjnej Pojedynczego Fotonu z użyciem 99mTc-ECD u pacjentów uzależnionych od alkoholu: doniesienie wstępne
Evaluation of regional cerebral blood flow using 99mTc-ECD SPECT in ethanol dependent patient: pilot study

208-211
J. Sawiniec, K. Borkowski, G. Ginalska, H. Lewandowska-Stanek
Association between 5-hydroxytryptamine 1A receptor gene polymorphism and suicidal behavior
Związek pomiędzy polimorfizmem genu kodującego receptor 1A 5-hydroksytryptaminy a zachowaniami samobójczymi

212-214
P. Burda, J. Sein Anand, Z. Chodorowski, B. Groszek
Strategiczne przygotowanie wybranych szpitali do działań w warunkach masowych skażeń chemicznych
Strategic preparedness of selected hospitals to act during massive chemical disasters

215-218
P. Burda, J. Sein Anand, Z. Chodorowski, B. Groszek
Logistyczne przygotowanie szpitali w wybranych aglomeracjach miejskich do działań w warunkach masowych skażeń chemicznych
Logistic preparedness of chosen urban agglomeration hospitals to act during massive chemical disasters

219-221
P. Burda, Z. Chodorowski, B. Groszek, J. Sein Anand
Merytoryczne przygotowanie lekarzy do działań w warunkach masowych skażeń chemicznych
Essential preparedness of physician to act during massive chemical disasters

222-226
Z. Foryś
Zatrucia samobójcze młodzieży, a używanie substancji psychoaktywnych
Suicidal poisoning in relation to use of psychoactive substances in adolescents

227-231
M. Szurkowska, K. Szafraniec, D. Pach, D. Targosz, B. Piwońska-Solska, Z. Szybiński, B. Huszno
Spożywanie alkoholu i ryzyko wystąpienia insulinooporności - badanie populacyjne
Alcohol consumption and the risk of insulin resistance - population based study

232-235
W. Chmiest, D. Targosz, T. Gawlikowski
Ocena zaburzeń wentylacji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Evaluation of ventilation disorders in alcohol addicted males

236-237
J. Sein Anand, Z. Chodorowski, H. Kujawska-Danecka, R. Ciechanowicz
Pacjenci z problemem alkoholowym w praktyce Klinicznego Oddziału Ratunkowego Akademii Medycznej w Gdańsku
Patients with alcohol problem in the Emergency Department of Medical University of Gdańsk

238-242
D. Pach, M. Szurkowska, D. Targosz, A. Kamenczak, M. Mikołaszek-Boba, K. Szafraniec, L. Winnik, P. Hydzik
Ocena osi przysadkowo-gonadalnej u mężczyzn uzależnionych od alkoholu
Evaluation of pituitary-gonadal axis in alcohol dependent males

243-247
D. Pach, M. Szurkowska, K. Szafraniec, D. Targosz, M. Sułek, A. Kamenczak, B. Huszno
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej w ostrych zatruciach ksenobiotykami
Carbohydrate metabolism in acute poisoning with xenobiotics

248-251
K. Ciszowski, D. Szpak, B. Jenner
The influence of carbamazepine plasma level on blood pressure and some ECG parameters in patients with acute intoxication
Wpływ stężenia karbamazepiny na ciśnienie tętnicze i wybrane parametry EKG u pacjentów z ostrym zatruciem

252-254
E. Stankova
Hospital Lethality in Acute Poisonings in the Toxicology Clinic of Emergency Medicine Institute 'Pirogov' for the period 2001-2005
Śmiertelność szpitalna w ostrych zatruciach w Klinice Toksykologii Instytutu Medycyny Ratunkowej im. Pirogova, w latach 2001 - 2005

255-257
J. Sein Anand, Z. Chodorowski, M. Wiśniewski, W. Waldman
Ocena skuteczności albuminowej dializy wątroby MARS w terapii zatruć muchomorem sromotnikowym
The assessment of albumin liver dialysis - MARS efficacy in the treatment of Amanita phalloides poisoning

258-259
G. Drelich, H. Lewandowska-Stanek, E. Jagiełło-Wójtowicz
Zachwianie równowagi oksydoredukcyjnej w samobójczych zatruciach lekami przeciwdepresyjnymi
Imbalance of oxidoreductive status in suicidal antidepressant drugs poisoning

260-262
L. Nowak-Banasik, J. Sein Anand, Z. Chodorowski, M. Wiergowski, W. Sobiczewski
Wpływ palenia tytoniu, ocenianego na podstawie oznaczenia kotyniny, na satysfakcję z życia chorych z chorobą wieńcową
An assessment of cigarette smoking, with the usage of cotinine level, on life satisfaction in patients with coronary heart disease

263-267
A. Skulska, M. Kała, P. Adamowicz, E. Chudzikiewicz, W. Lechowicz
Oznaczanie fentanylu, atropiny i skopolaminy w materiale biologicznym metodami LC-MS/APCI
Determination of fentanyl, atropine and scopolamine in biological material using LC-MS/APCI methods

268-272
M. Wiergowski, K. Galer-Tatarowicz, L. Nowak-Banasik, J. Rutkowska, G. Kucułyma, W. Waldman, Z. Chodorowski, Z. Jankowski, J. Sein Anand
Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego przez nieświadome zastosowanie syntetycznej sibutraminy, sprzedawanej jako chiński preparat ziołowy "Meizitanc"
Hazard for human health and life by unintentional use of synthetic sibutramine, which was sold as Chinese herbal product "Meizitanc"

273-276
B. Jenner, E. Gomółka
Analiza epidemiologiczna przypadków z potwierdzoną obecnością amfetaminy i THC w materiale Zakładu Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej UJ CM
Epidemiological analysis of cases with confirmed presence of amphetamine and THC in the material of Department of Analytical Toxicology and Drug Monitoring UJ CM


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

277-281
T. Mikulski
Najważniejsze interakcje pomiędzy lekami stosowanymi w kardiologii
The most important clinical interactions among medicines used in cardiologic practice

282-289
K. Ciszowski, A. Miętka-Ciszowska
Ukąszenia przez błonkówki (Hymenoptera)
Hymenoptera stings


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

290-292
T. Gawlikowski, W. Biedroń, A. Hubalewska-Dydejczyk, D. Pach
Upośledzenie czynności lewej komory serca jako powikłanie zespołu odstawiennego u młodej kobiety uzależnionej od alkoholu
Withdrawal syndrome complicated with heart left ventricle dysfunction in young woman addicted to alcohol

293-297
M. Fiszer, Z. Kołaciński, T. Rechciński
Zastosowanie 4-aminopirydyny w ostrych zatruciach lekami z grupy inhibitorów kanału wapniowego (IKW)
The application of 4-aminopyridine in calcium channel inhibitors acute poisoning


298-300
M. Łukasik-Głębocka, A. Sieńko, D. Klimaszyk, W. Mańkowski
Skuteczne zastosowanie stymulacji endokawitarnej w leczeniu zaburzeń przewodnictwa i rytmu serca w przebiegu zatrucia cisem pospolitym
Effective intracavitary pacemaking for Taxus baccata-induced cardiac conduction defects and arrhythmias

301-303
J. Magdalan, A. Antończyk, K. Kochman, B. Porębska
Ciężkie zatrucie bencyklanem - opis przypadku
Severe bencyclane intoxication - a case report

304-307
P. Hydzik, E. Gomółka, J. Wilimowska
Rozszerzone zatrucie mieszane karbamazepiną i fenotiazynami
Extended suicidal poisoning with carbamazepine and phenothiazine derivatives

308-309
M. Wiśniewski, J. Sein Anand, Z. Chodorowski, H. Kosińska-Tomczyk
Ostre zatrucia tiagabiną - opis dwóch przypadków
Tiagabine overdose - report of two cases

310-311
J. Sein Anand, Z. Chodorowski, A. Hajduk
Ostre zatrucie zaleplonem - opis przypadku
Acute intoxication with zaleplon - a case report

312-313
A. Hajduk, J. Sein Anand, Z. Chodorowski
Ostre zatrucie klonidyną - opis przypadku
Acute intoxication with clonidine - a case report

314-315
A. Prystupa, A. Biłan, R. Styliński, A. Ignatowicz
Hemobilia w przebiegu przedawkowania acenokumarolu u pacjentki z kamicą żółciową - opis przypadku
Haemobilia in the course of acenocoumarol overdosage in patient with cholelithiasis - case report

316-317
J. Sein Anand, Z. Chodorowski, M. Wiśniewski, A. Gólska
A cocaine-associated quadriplegia and motor aphasia after first use of cocaine
Kwadriplegia i afazja motoryczna spowodowana jednorazowym użyciem kokainy

318-319
T. Gawlikowski, P. Hydzik
Hepatotoksyczność karbamazepiny - opis przypadku
Carbamazepine hepatotoxicity - a case report

320-321
J. Sein Anand, Z. Chodorowski
Polekowe uszkodzenie wątroby po tiamazolu i metimazolu - opis przypadku
Drug-induced liver failure caused by thiamazole and methimazole - a case report

322-323
T. Gawlikowski, A. Hubalewska-Dydejczyk, D. Pach
Ostre samobójcze zatrucie karbofuranem - opis przypadku
Acute suicidal carbofuran poisoning - case report

324-325
M. Wiśniewski, J. Sein Anand, M. Wiergowski, Z. Chodorowski
Doustne zatrucie ksylenem - opis przypadku
Oral intoxication with xylene - a case report

326-330
B. Łopaciński, Z. Kołaciński, R. Winnicka
Azydek sodu - przebieg kliniczny zatrucia i leczenie
Sodium azide - clinical course of the poisoning and treatment

331-333
R. Adamek, B. Krupiński
Ostre zatrucie trichloroetylenem - opis przypadku
Acute intoxication with trichloroethylene - a case report

334-335
H. Kujawska-Danecka, J. Sein Anand, Z. Chodorowski, R. Ciechanowicz
Dwukrotne doustne zatrucie substancją żrącą - opis przypadku
Acute oral double intoxication with caustic substance - a case report

336-338
J. Magdalan, M. Smolarek, B. Porębska, M. Zawadzki, P. Dyś
Dwa przypadki ostrego zatrucia arszenikiem o różnym przebiegu klinicznym
Two different clinical cases of acute arsenic trioxide intoxication

339-340
R. Ciechanowicz, J. Sein Anand, Z. Chodorowski, H. Kujawska-Danecka
Ostre zatrucie nadtlenkiem wodoru powikłane zatorami powietrznymi ośrodkowego układu nerwowego - opis przypadku
Acute intoxication with hydrogen peroxide with air emboli in central nervous system - a case report

341-343
J. Magdalan, A. Antończyk
Zatrucie muchomorem plamistym czy udar mózgu?
Amanita pantherina poisoning or brain stroke?

344-345
J. Sein Anand, Z. Chodorowski, R.P. Korolkiewicz
Heat stroke complicated by liver failure and hyperbilirubinaemia - a case report
Udar cieplny powikłany niewydolnością wątroby oraz hiperbilirubinemią - opis przypadku

346-347
J. Sein Anand, Z. Chodorowski
Działania niepożądane spowodowane stosowaniem chińskiego środka odchudzającego Meizitanc
Side effects after the usage of Chinese dieting product Meizitanc

348-351
P. Chwaluk, A. Chwaluk
Trudności diagnostyczne w zatruciu jadem kiełbasianym - opis przypadków i przegląd piśmiennictwa
Diagnostic difficulties in foodborne botulism - case report and literature review

352-354
P. Hydzik, T. Gawlikowski, K. Ciszowski, M. Sułe
k Doświadczenia własne w leczeniu dializą albuminową wątroby (MARS, Prometheus)
The clinical experience with MARS and Prometheus procedures

355-356
J. Sein Anand, Z. Chodorowski
Suicidal attempt of a schoolgirl to demonstrate against the school teacher and try to make her quit the school
Demonstracyjna próba samobójcza uczennicy w celu zwolnienia z pracy nauczycielki


VARIA

357-359
E. Tajanko, J. Sein Anand, K. Roszkowska-Kranc, B. Kozłowska-Boszko, Z. Chodorowski, R.P. Korolkiewicz
Podrabianie leków - zagrożenie dla zdrowia publicznego
Drug counterfeiting - the risk to public health

360-362
Z. Chodorowski, J. Sein Anand, I. Rybakowska, K. Kaletha
Oksygenaza hemu jako potencjalny cel działań hepatoprotekcyjnych
Heme oxygenase as a potential therapeutic target for hepatoprotection

363-364
Z. Chodorowski, J. Sein Anand, I. Rybakowska, J. Klimek, K. Kaletha
Rola jelita w detoksykacjach
The role of intestine in detoxifications

365-367
Z. Chodorowski, J. Sein Anand
Perspektywy leczenia insuliną wziewną
Perspectives of inhaled insulin treatment

368-369
Z. Chodorowski, J. Sein Anand, B. Cylkowska, A. Hajduk, H. Kujawska-Danecka
Insulinooporność u chorych na cukrzycę typu 2
Insulin resistance in type 2 diabetes patients

370-371
Z. Chodorowski, J. Sein Anand, A. Hellmann, W. Prejzner
Imatinib nie wpływa na przebieg cukrzycy typu 2
No influence of imatinib on type 2 diabetes

372-373
Z. Chodorowski, J. Sein Anand, J. Jassem, A. Kopacz, W. Kruszewski, J. Emerich, E. Senkus-Konefka
Późne wznowy nowotworów złośliwych po 20 latach od rozpoznania i leczenia
Late recurrence of malignant tumours 20 years after diagnosis and treatment

374-375
Z. Chodorowski, C. Stankiewicz, J. Sein Anand, M. Wiśniewski, W. Sierszeń
Palenie tytoniu a mnogie nowotwory pierwotne
Tobacco smoking and multiple primary cancers

376-377
Z. Chodorowski, J. Sein Anand, M. Wiśniewski, M. Madaliński
Ocena współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe w wybranych układach narządowych
The assessment of age-standardised cancer incidence rates in the chosen organ systems

378-379
Z. Chodorowski, J. Sein Anand, M. Wiśniewski, A. Hajduk
Nawrót pheochromocytoma w drugim nadnerczu po 19 latach od wykonania adrenalektomii
Recurrence of pheochromocytoma in the second adrenal gland 19 years after adrenalectomy

380-382
Z. Chodorowski, J. Sein Anand, M. Wiśniewski, M. Madaliński, K. Wierzba, J. Wiśniewski
Spontaniczna regresja nowotworów - przegląd przypadków od 1988 do 2006 roku
Spontaneous regression of cancer - review of cases from 1988 to 2006