SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

389-392
J. Adamiec, J. Oficjalska-Młyńczak
Udział wybranych molekuł adhezyjnych oraz cytokin prozapalnych w patogenezie proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej
Contribution of selected cellular adhesion molecules and proinflammatory cytokines in the pathogenesis of proliferative diabetic retinopathy

393-397
M. Gacka, D. Bednarska-Chabowska, T. Dobosz, S. Szymaniec, U. Jakobsche, A. Lebioda, R. Adamiec
Polimorfizm Pro12Ala genu receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów g a procesy immunologiczne w cukrzycy typu 2 wikłanej insulinoopornością. Doniesienie wstępne
The Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor g and immunological processes in patients with type 2 diabetes and insulin resistance

398-400
T. Klupa, M. Małecki, J. Skupień, M. Szalecki, I. Jałowiec, B. Surdej, M. Myśliwiec, J. Sieradzki
Indeks glikemiczny posiłków a glikemia poposiłkowa u pacjentów z utrwaloną cukrzycą noworodków w wyniku mutacji genu Kir6.2
Glycemic index of meals and postprandial glycemia in patients with permanent neonatal diabetes due to Kir6.2 gene mutations

401-405
A. Okruszko, M. Kinalski, K. Mrończuk, N. Wawrusiewicz-Kurylonek, I. Kinalska, A. Krętowski
Mutacje genu glukokinazy w cukrzycy ciężarnych w populacji polskiej. Prognozowanie ryzyka rozwoju cukrzycy po ciąży
Glucokinase gene mutations in gestational diabetes in Polish population. Prediction of diabetes mellitus development after delivery

406-409
A.B. Macura, T. Gasińska, B. Pawlak, A. Obłoza
Podatność paznokci na zakażenie grzybicze u chorych na cukrzycę typu 1 i 2 z długoterminową złą kontrolą glikemii
Nail susceptibility to fungal infection in patients with type 1 and 2 diabetes under long term poor glycaemia control

410-415
A. Stochmal, B. Jasiak-Tyrkalska, E. Stochmal, B. Huszno, K. Kawecka-Jaszcz
Wpływ rehabilitacji fizycznej na insulinooporność i insulinemię u pacjentów po zawale mięśnia sercowego z zaburzeniami tolerancji glukozy
The influence of physical training on metabolic indices in men with myocardial infarction and impaired glucose tolerance

416-418
M. Rabczyński, U. Jakobsche, R. Adamiec
Serologiczne wykładniki przewlekłego zakażenia Chlamydia pneumoniae i Cytomegalowirusem (CMV) u chorych na miażdżycę zarostową - doniesienie wstępne
Serological markers of chronic Chlamydia pneumoniae and Cytomegalovirus (CMV) infection in patients with peripheral occlusive artery disease - an initial report

419-422
M. Rabczyński, R. Adamiec
Rola przewlekłego zakażenia i białek HSP 60/65 w miażdżycy zarostowej
Role of chronic infection and heat shock proteins in peripheral arterial disease

423-430
K. Janda, T. Stompór, E. Gryz, A. Szczudlik, M. Drożdż, A. Kraśniak, W. Sułowicz
Ocena stopnia nasilenia polineuropatii u chorych z terminalną niewydolnością nerek leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową lub powtarzanymi hemodializami
Evaluation of polyneuropathy severity in chronic renal failure patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis or on maintenance hemodialysis

431-434
Z. Zbróg, M. Tomaszek, A. Szuflet, T. Pierzchalska-Mudyna, A. Rybińska, A. Skrzypek, J. Matych
Stężenie osteokalcyny i b-crosslaps w surowicy krwi u pacjentów po zabiegu przeszczepienia nerki - obserwacja wstępna
Blood serum osteocalcin and b-crosslaps concentrations in patients after renal transplantation


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

435-437
J. Panek, J. Zasada, M. Poźniczek
Zaburzenia mikrokrążenia w ostrym zapaleniu trzustki
Microcirculatory disturbance in the course acute pancreatitis

438-441
A. Wojas-Pelc, D. Wielowieyska-Szybińska
Obraz kliniczny twardziny skórnej
The clinical picture of morphea


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

442-444
A. Magott-Derkacz, P. Jaźwiec, A. Derkacz, K. Całka, J. Majowski
Współistnienie choroby Takayasu i miażdżycy tętnic w obrazie angiografii metodą tomografii komputerowej - opis przypadku
Coexistence of Takayasu`s disease and atherosclerosis in computed tomography angiography examination - case report