SPIS TREŚCI
ARTYKUŁ REDAKCYJNY - REVIEW ARTICLE

1-3
P. Guła, W. Hładki, K. Górski, M. Popławska
Uproszczone zasady postępowania zespołów ratownictwa medycznego w zdarzeniu masowym
Simplified schema of action of the Ambulance Rescue Services during mass casualty


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

4-7
E. Szczygieł, E. Golec, J. Golec, T. Mazur, L. Sobczyk
Analiza porównawcza dystrybucji nacisków na powierzchni podeszwowej stóp prawidłowo wysklepionych oraz stóp płaskich
Comparative analysis of distribution on the sole surface of arched feed and flat feet

8-12
E. Golec, S. Nowak, J. Golec, D. Sinkirwicz, P. Jurczak, P. Zuzek
Alloplastyki rewizyjne stawu biodrowego powikłane złamaniami kości udowej - wyniki leczenia I rehabilitacji
Femur periprosthetic fracture complicating revision hip arthroplasty - outcomes of treatment and rehabilitation

13-18
W. Bołtuć, E. Golec
Wyniki leczenia złaman trzonu kości piszczelowej w zależności od metody śródszpikowego zespolenia
The results of the treatment of tibia shaft fractures in relation to the method of intramedullary nailing

19-24
P. Jurczak, E. Golec, S. Nowak, J. Golec, E. Szczygieł
Skostnienia okołoprotezowe a odległe wyniki czynnościowe alloplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawu biodrowego
Long term functional outcomes of periprosthetic ossification post-total primary and revision hip arthroplasty

25-28
W. Hładki, J. Lorkowski, M. Trybus, L. Brongel
Wyniki leczenia pourazowych zaburzeń zrostu kostnego i ubytków kostnych autogennym przeszczepem szpiku kostnego
Results of autogenous bone marrow grafting in disorders of bone healing and bone defectives

29-31
S. Nowak, E. Golec, J. Golec, E. Szczygieł, A. Plewa
Kliniczna, radiologiczna i histopatologiczna weryfikacja torbielowatych ubytków kości
Clinical, radiological and histopathological verification of cystic bone defects

32-36
D. Sienkiewicz, E. Golec, S. Nowak, J. Golec, E. Szczygieł, A. Plewa
Ocena wyników odległych leczenia operacyjnego złaman okołokretarzowych kości udowej z zastosowaniem Dynamicznego Stabilizatora Biodrowego
Peritrochanteric femur fractures - evaluation of distant functional outcomes of operative treatment using Dynamic Hip Stabilizer

37-42
M. Bednarenko, I. Kotela, W. Zieńczuk, W. Bołtuć, A. Korzec
Osteosynteza śródszpikowa złaman przezkretarzowych kości udowej na podstawie własnych doświadczeń w stosowaniu gwoździ Gamma i pretów Endera
Intramedullary osteosynthesis in treating intertrochanteric fracture of the femur, based on our own experience using Gamma nails and Ender rods

43-46
M. Trybus, P. Guzik, J. Lorkowski, W. Hładki, L. Brongel
Obrażenia rąk spowodowane piłą tarczową
Hand injuries caused by circular saw

47-49
M. Trybus, J. Lorkowski, W. Hładki, L. Brongel
Cieżkie urazy rąk - przyczyny i skutki
Major hand injuries - their causes and consequences


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

50-53
M. S. Kozień, J. Lorkowski, S. Szczurek, W. Hładki, M. Trybus
Komputerowa symulacja izolowanego rozejścia więzozrostu strzałkowo-piszczelowego metodą elementów skończonych
Computer simulation of an isolated lesion of tibiofibular an syndesmosis using the finite element method


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

54-56
J. Lorkowski, M. Trybus, W. Hładki, L. Brongiel
Rozkład nacisków na podeszwowej stronie stóp u chorej z jednostronnym skostnieniem stawu skokowo-łódkowego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów - opis przypadku
Underfoot pressure distribution of a patient with unilateral ankylosis of talonavicular joint during rheumatoid arthritis - case report

57-59
J. Lorkowski, M. Trybus, W. Hładki, L. Brongiel
Ocena rezultatów leczenia zmiażdżeniowego urazu stopy - opis przypadku
Estimation of foot crush injury treatment results - case report