SPIS TREŚCI
413-414
E. Florek, W. Piekoszewski
Słowo wstępne
Introductory remarks


ARTYKUŁ REDAKCYJNY - EDITORIAL ARTICLE

415-419
J. D. Sargent, R. Hanewinkel
Viewing Movie Smoking Undermines Antismoking Parenting Practices
Oglądanie filmów ze scenami palenia tytoniu podważa antytytoniowe wychowanie dzieci


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

420-423
I. Jagielska, A. Kazdepka-Ziemińska, G. Ludwikowski, W. Szymański
Palenie papierosów wśród kobiet zgłaszających się do Przyklinicznej Poradni dla Kobiet. Nikotynizm a zaburzenia cyklu miesiączkowego
Smoking amongst women arriving at an outpatient clinic in hospital. Nicotine addiction versus disorders in the menstrual cycle

424-426
W. Guzikowski, I. Pirogowicz
Wpływ palenia tytoniu przez kobiety ciężarne na masę urodzeniową noworodka - analiza danych z porodów w 2007 w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków im. dr S. Mossora w Opolu
Influence of tobacco smoking on newborn's birth weight - analysis of dates concerning births from Maternity Hospital named. Dr S.Mossor 's in Opole city

427-431
I. Pirogowicz, L. Joniec, W. Guzikowski, E. Gwiazda
Wpływ palenia tytoniu na rozwój dziecka i jego stan zdrowotny
Influence of smoking cigarettes on the development of the child and its health condition

432-436
D. Kaleta, K. Polanska, E. Dziankowska-Zaborszczyk, W. Drygas
Antytytoniowe poradnictwo lekarskie
Antismoking counselling

437-445
Z. Chmiel-Połeć, I. Cybulska
Palenie papierosów oraz inne czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, związanych z miażdżycą tetnic, wśród młodzieży
Smoking and other risk factors of cardiovascular diseases, connected with arteriosclerosis among youth

446-450
M. Strycharz, M. Polz-Dacewicz, W. Gołąbek, M. Świetlicki, K. Kupisz
Palenie tytoniu jako czynnik ryzyka zachorowan na nowotwory z3o?liwe jamy ustnej
Tobacco smoking as a risk factor for oral cancer

451-454
E. Paszyńska, J. Jurga-Krokowicz, P. Deregowska-Nosowicz, B. Czarnecka, H. Shaw
Palenie a choroby przyzębia - wyniki badań epidemiologicznych
Smoking and periodontal disease - results of an epidemiological survey

455-457
G. Duda, A. Wichura, K. Tabat
Palenie tytoniu i podstawowe wskaźniki stanu odżywienia młodzieży szkół ponadpodstawowych
The tobacco smoking and basic coefficients of nutritional status of youth in secondary schools

458-461
G. Duda, J. Wróbel, J. Przysławski
Palenie tytoniu i wystepowanie nadciśnienia tętniczego wśród studentów poznanskich uczelni
Tobacco smoking and frequency of arterial hypertension in students of Poznan universities

462-465
A. Biczysko-Murawa, J. Stopa, A. Marszałek
Zaburzenia struktury nabłonka tchawicy u szczurów poddanych ekspozycji na dym tytoniowy w środowisku - badania doświadczalne
Structural changes in tracheal epithelium in environmental smoke exposed rats - experimental studies

466-469
M. Arndt, M. Rydzanicz, M. Pabiszczak, W. Szyfter, K. Szyfter
Rozkład genotypów dehydrogenazy alkoholowej (ADH1C) u chorych na tytonio-zależnego płaskonabłonkowego raka krtani
Distribution of alcohol dehydrogenase (ADH1C) genotypes in subjects with tobacco

470-473
M. Chełchowska, J. Gajewska, J. Ambroszkiewicz, T. Laskowska-Klita, E.J. Bulska, J. Leibschang, M. Szymański, J. Barciszewski
Wpływ ołowiu na steżenie osoczowego białka ciążowego A (PAPP-A) u kobiet cieżarnych palących tytoń - badania wstęepne
The influence of lead on concentration of the pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) in pregnant women smoking tobacco- preliminary study

474-478
M. Chełchowska, L. Lewandowski, J. Ambroszkiewicz, E. świątek, J. Gajewska, M. Ołtarzewski, T. Laskowska-Klita
Wpływ palenia tytoniu przez kobiety ciężarne na stężenia pro-hepcydyny i wybrane parametry metabolizmu żelaza we krwi matki i we krwi pępowinowej noworodka
The effect of tobacco smoking during pregnancy on concentration of pro-hepcidin and some parameters of iron metabolism in matched-maternal cord pairs

479-482
J. Gajewska, A. Ceran, M. Chełchowska, D. Borowski, J. Ambroszkiewicz, R. Jaczynska, J. Zwoliński, T. Laskowska-Klita
Wpływ palenia tytoniu na stężenie osoczowego białka ciążowego A (PAPP-A) i wolnej podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej (beta hCG) u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży
Effect of maternal smoking on concentrations of the pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) and free beta subunit of chorionic gonadotropin (beta hCG) in the first trimester of pregnancy

483-485
A. Kurhańska-Flisykowska, M. Sobieska
Palenie tytoniu a biochemiczne wykładniki ostrej fazy u pacjentów z przewlekłą chorobą przyzebia
Tobacco smoking and biochemical acute phase markers among the patients with chronic periodontal disease

486-490
M.L. Marszałł, R. Makarowski, S. Hinc, M. Kłos, W. Czarnowski
Hiperhomocysteinemia u osób palących oraz biernie narażonych na dym tytoniowy a steżenia kwasu foliowego i witaminy B6 w osoczu
Hyperhomocysteinemie in active and passive smokers and the levels of foliate and vitamin B6 in plasma

491-494
M. Śliwińska-Mossoń, H. Milnerowicz
Aktywność termolabilnej amylazy w surowicy u niepalących i palących zdrowych osób i pacjentów z procesem zapalnym trzustki
The activity of thermolabile amylase in serum nonsmoking and smoking healthy persons and patients with pancreatitis

495-498
M. Śliwińska-Mossoń, H. Milnerowicz, A. Zuchniewicz, R. Andrzejak, J. Antonowicz-Juchniewicz
Wpływ palenia papierosów na aktywność amylazy w surowicy osób narażonych zawodowo na metale ciężkie
Influence of tobacco smoking on amylase activity in serum persons occupational exposed to heavy metals

499-500
R. Gołda, G. Przybylski, M. Wyszomirska, J. Michałkiewicz, M. Pasińska
Wpływ palenia papierosów na poziom krążących kompleksów immunologicznych w surowicy chorych z nadwrażliwością typu I
The influence of smoking of the cigarettes on the level of circulating immunological complexes in the serum of patients with the hypersensitivity of the type I

501-504
W. Zielińska-Danch, J. Czogała, A. Sobczak, W. Grela, W. Gnyp
Stopień narażenia na dym tytoniowy a profil lipidowy
Tobacco smoke exposure levels and lipid profile

505-507
W. Guzikowski, I. Pirogowicz
Wpływ palenia tytoniu w ciąży na obniżenie stężenia witaminy C w surowicy krwi
The influence of smoking during pregnancy on decreased vitamin C concentration in blood serum

508-513
E. Florek, R. Janicki, W. Piekoszewski, M. Kulza, A. Sędziak, M. Chuchracki
Wpływ dymu tytoniowego na poziom hormonów płciowych - model zwierzęcy
The influence of tobacco smoke on the level of hormones - an animal model

514-517
H. Kara-Perz, T. Kosicka, S. Perz
Ocena wybranych parametrów hormonalnych u pacjentów z nadciśnieniem tetniczym palących tytoń
Evaluation of selected endocrine parameters in smoking patients with arterial hypertension

518-521
H. Milnerowicz, A. Bizoń, K. Witt, J. Antonowicz-Juchniewicz, R. Andrzejak
Aktywność N-acetylo- ß-D-glukozaminidazy i jej izoform w moczu palących i niepalących pracowników huty narażonych zawodowo na arsen, kadm i ołów
Urinary N-acetyl-ß-D-glucosaminidase and its isoenzymes in smoking and non-smoking workers at copper foundry occupational co-exposed to arsenic, cadmium and lead

522-523
E. Gomółka, A. Król, J. Wilimowska, A. Kamenczak
Interakcje miedzy alkoholem etylowym i nikotyną u pacjentów leczonych z powodu uzależnienia - doniesienie wstepne
Interactions between ethanol and nicotine at addicted patients ? preliminary report

524-528
M. Bogunia, B. Ahnert, J. Kwapuliński, B. Brodziak-Dopierała, J. Kowol, E. Nogaj, E. Bogunia, U. Oleśków
Chrom w hydroksyapatytach kamieni żółciowych u kobiet palących aktywnie i biernie oraz niepalących tytoń
Chromium in hydroxiapatites of gallstones from active and passive smoking and no smoking women

529-532
M. Bogunia, B. Brodziak-Dopierała, J. Kwapuliński, B. Ahnert, J. Kowol, E. Nogaj
Wystepowanie ołowiu i kadmu w stawie biodrowym w aspekcie narażenia na dym tytoniowy
The occurrence lead and cadmium in hip joint in aspect of exposure on tobacco smoke

533-536
J. Kwapuliński, E. Nogaj, M. Misiołek, P. Nogaj, M. Bogunia
Kumulacja Cu w migdałkach gardłowych dzieci narażonych i nienarażonych na działanie dymu tytoniowego
Accumulation of Cu in pharyngeal tonsils from children exposed and unexposed to smoke of tobacco

537-540
J. Kwapuliński, E. Nogaj, M. Misiołek, P. Nogaj, B. Brodziak-Dopierała, B. Ahnert
Współwystępowanie Fe z innymi metalami w migdałkach gardłowych dzieci ze względu na płeć, wiek i narażenie na dym tytoniowy
Co-occurrence Fe in relationships to other metals in pharyngeal tonsil of children in view of sex, age and expose to passive smoking

541-545
J. Mazur, B. Woynarowska, A. Kowalewska
Wybrane wskaźniki palenia tytoniu przez młodzież 15-letnią w Polsce na tle miedzynarodowych statystyk
Selected indicators of tobacco smoking in 15-year-old students in Poland in relation to international statistics

546-548
A. Kowalewska
Wiek inicjacji nikotynowej a czestość palenia tytoniu przez młodzież 15-letnią w Polsce
The age of tobacco initiation and tobacco smoking frequency among 15 year-old adolescents in Poland

549-552
A. Kowalewska, J. Mazur
Palenie tytoniu przez członków rodziny w domu a zdrowie subiektywne nastolatków
Tobacco smoking by family members at home and adolescents' subjective health

553-559
J. Kłos, M. Gromadecka-Sutkiewicz
Palenie papierosów jako aspekt stylu życia wśród 18-letnich uczniów poznańskich szkół
Smoking as an aspect of lifestyle among 18-year-old secondary school students in Poznan

560-561
E. Mojs, M. Cybulski, W. Strzelecki, E. Gajewska, M.D. Głowacka, W. Samborski
Motywy palenia wśród studentów poznanskich wyższych uczelni. Analiza porównawcza
The reasons of smoking cigarettes among students in Poznan universities - a comparative study

562-564
A. Motyka, R. Adamek, E. Kurzępa-Hasan, K. Bochenek
Motywy, świadomość zagrożeń oraz rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie
Motives, awareness of danger and prevalence of tobacco smoking among students of Poznan University of Medical Sciences in Poznan and High School of Country Economy in Kutno

565-567
R. Adamek, E. Kurzępa-Hasan, A. Pietrzak, M. Zysnarska, J. Jagielska
Palenie tytoniu i samoocena stanu zdrowia wśród studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie - doniesienie wstepne
Tobacco smoking and self-assessment of health status among students from High School of Country Economy in Kutno ? preliminary study

568-571
D. Bielska, E. Trofimiuk, D. Kurpas
Problem nikotynizmu w świetle edukacji na Wydziale Lekarskim i Wydziale Pielegniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
The nicotinism question in the light of education on Medical and Nursing Faculties of the Medical University of Bialystok

572-575
E. Kleszczewska, A. Jaszczuk
Analiza zjawiska palenia papierosów i przyczyn tego zjawiska wśród studentów Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
Analysis of the phenomenon of smoking cigarettes and reasons this phenomenon among the students in The Institute of Cosmetology and Health Care in Bialystok

576-579
M. Binkowska-Bury, Z. Chmiel-Połeć, M. Marć, P. Januszewicz
Czynniki socjodemograficzne a palenie tytoniu wsród studentów uczelni rzeszowskich
Socio-economical factors and tobacco smoking among students of Rzeszow colleges

580-584
E. Kleszczewska, A. Jaszczuk, A. Szpakow
Badanie wiedzy oraz postaw wobec nałogu palenia papierosów wśród studentów wybranych kierunków w Polsce i na Białorusi
The study of knowledge and attitudes related to smoking habit among students of chosen specializations in Poland and Belarus

585-587
M. Wojtal, D. Kurpas, D. Bielska, A. Steciwko
Postawy studentów pielegniarstwa Panstwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wobec problematyki palenia tytoniu w Polsce
The attitude of the nursing students of Public Higher Medical Professional School in Opole towards the smoking problems in Poland

588-590
M. Wojtal, D. Kurpas, D. Bielska, A. Steciwko
Studenci pielegniarstwa Panstwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu wobec promowania niepalenia
The nursing students of Public Higher Medical Professional School in Opole spreading non-smoking life style

591-594
M. Nakonieczna-Rudnicka, T. Bachanek, I. Grajewska
Palenie papierosów przez matki noworodków i dzieci młodszych z regionu lubelskiego - badania ankietowe
Cigarette smoking by the mothers of neonates and small children from Lublin area - survey studies

595-599
I. Pirogowicz, M. Szerszeń, E. Gwiazda, G. Żurek, A. Steciwko
Palenie papierosów przez personel medyczny i ocena tego problemu przez palących i niepalących pacjentów
Cigarette smoking in medical personnel and evaluation of this problem by smoking and non-smoking patients

600-601
H. Kara-Perz, S. Perz, M. Popow, T. Kosicka
Czynne i bierne narażenie na dym tytoniowy członków zespołów ratownictwa medycznego
Smoking and passive exposure to tobacco smoke among members of medical rescue teams

602-604
M. Zysnarska, D. Bernad, R. Adamek, T. Maksymiuk
Palenie papierosów wśród pielęgniarek - brak wiedzy, czy efekt przeciążenia pracą?
Tobacco smoking among nurses - a lack of knowledge or effect of work overload?

605-608
A. Kowalska, I. Maniecka-Bryła, M. Bryła, J. Krakowiak, A. Rzeźnicki, W. Stelmach
Częstość i miejsca inhalowania dymu tytoniowego przez nadal palących uczestników konkursu "Rzuć palenie i wygraj" zamieszkujących w miastach
Frequency and location of inhaling tobacco smoke by the still smoking participants of the 'Quit and Win' competition who live in cities

609-611
K. Wójtowicz-Chomicz, M. Kowal, A. Borzęcki
Problem nikotynizmu wśród pacjentów hospitalizowanych w SPSK 4 w Lublinie
Smoking among Patients Hospitalized in SPSK 4 in Lublin

612-616
I. Maniecka-Bryła, A. Maciak, A. Kowalska, M. Bryła
Palenie tytoniu w wieku 35-55 lat w wybranej próbie mieszkanców miasta średniej wielkości
Tobacco smoking in a sample of middle-size city inhabitants aged 35-55

617-620
A. Gerstenkorn, W. Drygas, M. Suwała
Wpływ cech społeczno-demograficznych na palenie tytoniu w starszym wieku
The influence of social-demographic attributes on tobacco smoking by elderly people

621-625
A. Kowalska, W. Stelmach, J. Krakowiak, A. Rzeźnicki, M. Pikala, E. Dziankowska-Zaborszczyk, W. Drygas
Health evaluation of the 2nd International 'Quit and Win' Antinicotine Campaign participants ten years later
Samoocena stanu zdrowia uczestników II Miedzynarodowej Kampanii Antytytoniowej "Quit and Win" w Polsce po upływie 10 lat

626-630
A. Kowalska, W. Stelmach, J. Krakowiak, A. Rzeźnicki, M. Pikala, E. Dziankowska-Zaborszczyk, W. Drygas
Samoocena stanu zdrowia uczestników II Miedzynarodowej Kampanii Antytytoniowej "Quit and Win" w Polsce po upływie 10 lat
Health evaluation of the 2nd International 'Quit and Win' Antinicotine Campaign participants ten years later

631-633
K. Polańska, W. Hanke, D. Ligocka, M. Broszki
Ocena skuteczności programu przeciwdziałania powrotowi do palenia papierosów przez kobiety, które w ciąży zerwały z nałogiem
Effectiveness of antismoking counselling for postpartum women

634-640
M. Broszkiewicz, W. Sobala, W. Drygas
Predyktory skutecznego zaprzestania palenia w grupowym programie interwencji behawioralnej - wyniki badań w latach 2001-2007
Predictors of smoking cessation in group-based behavioral intervention programme - research findings in 2001-2007

641-644
A. Kowalska
Zachowania mieszkanców miast dotyczące palenia tytoniu po upływie 10 lat od przystąpienia do konkursu "Rzua palenie i wygraj"
City dwellers' behaviour concerning smoking ten years after joining "Quit and Win" competition

645-646
D. Kurpas, M. Wojtal, D. Bielska, M. Kaczorowska, A. Steciwko
Opinia studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu na temat walki z nałogiem palenia tytoniu
Opinion of students of the Medical Department of Wroclaw Medical University on the subject of the fight against tobacco addiction

647-650
M. Suwała, A. Gerstenkorn, I. Więcławska
Stosowanie minimalnej interwencji antytytoniowej wśród funkcjonariuszy policji
The use of the minimal intervention strategy among police officers

651-652
D. Kurpas, M. Wojtal, D. Bielska, M. Kaczorowska, A. Steciwko
Realizacja zagadnień związanych z nałogiem palenia tytoniu w trakcie studiów medycznych
Realization of problems related with tobacco addiction under medical studies

653-656
S. Kałucka
Palenie tytoniu uzależnia - nie zaczynaj palić
Tobacco smoking is addictive - do not start smoking

657-662
J. Czogała, M.L. Goniewicz, A. Czubek, B. Koszowski, A. Sobczak
Jak naprawdę pali palacz? - wstepne wyniki badań topografii palenia populacji palaczy w Polsce
How does smoker really smoke? - preliminary report on smoking topography among Polish smokers

663-666
M.D. Głowacka, E. Mojs, A. Pioterek, P. Czajka, A. Majchrowska
Zachowania zdrowotne pracowników w świetle przestrzegania ustawy o zakazie palenia w latach 2006-2007
Health behaviors of workers in context of act of smoking permission in 2006-2007 yrs

667-670
M.D. Głowacka, E. Mojs, J. Zdanowska
Znajomość regulacji prawnych dotyczących palenia tytoniu wśród czynnych i biernych palaczy
Legal regulations knowledge among active and passive smokers

671-679
J. Moczko
Testowanie hipotez binarnych przy użyciu krzywych R
Binary hypothesis testing with ROC curves


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

680-683
K. Szyfter, M. Giefing, M. Jarmuż, M. Kostrzewska-Poczekaj
Geny związane z odtytoniowymi nowotworami głowy i szyi
Genes associated with tobacco smoke-associated cancer of head and neck

684-686
E. Domanowska, A. Marszałek
Badania przesiewowe - czy palenie tytoniu jest zawsze uznawane za czynnik ryzyka?
Screening studies - is tobacco smoking always recognized as a risk factor?

687-691
H. Billert, M. Gaca, D. Adamski
Zaprzestanie palenia tytoniu w aspekcie znieczulenia i zabiegu operacyjnego
Smoking cessation as regards anesthesia and surgery

692-695
R. Wierzejska, M. Jarosz
Czy palenie tytoniu jest skuteczne w kontroli masy ciała - przegląd piśmiennictwa
Is tobacco smoking an effective means of body weight control - review of literature

696-699
B. Koszowski, J. Czogała, M.L. Goniewicz, A. Sobczak, E. Kolasińska, L. Kośmider, T. Kuma
Zastosowanie oznaczen nikotyny we włosach jako narzedzia do oceny narażenia na dym tytoniowy
Use of hair nicotine as a tool to assess tobacco smoke exposure

700-705
E. Florek, W. Piekoszewski
Nikotynowa i nienikotynowa farmakoterapia uzależnienia od nikotyny
Pharmacotherapy of smoking cessation with application of nicotine and nicotine free drugs

706-708
K.K. Hozyasz
Probiotyki a zapobieganie chorobom wtórnym od palenia tytoniu
Promising role of probiotics in prevention of smoking-related diseases

709-711
E. Gajewska, R. Malak, E. Mojs, W. Samborski
Palenie papierosów - zagrożenie od pierwszych dni życia
Cigarette Smoking - threat from first days of life

712-714
E. Gajewska, E. Mojs
Wpływ palenia papierosów podczas ciąży na rozwój psychoruchowy dziecka
The effect of environmental tobacco smoke during pregnancy on psychomotor child development

715-718
A. Sobczak, I. Szołtysek-Bołdys, W. Zielińska-Danch, W. Grela, W. Gnyp, B. Koszowski
Nowe czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych a dym tytoniowy
Novel risk factors for cardiovascular disease and tobacco smoke

719-723
M. Panas, J. Brandys
Przygotowanie programu "Udział farmaceutów w prowadzeniu pacjentów uzależnionych od tytoniu w aptekach ogólnodostepnych"
Preparation of a programme entitled "The role of pharmacists in providing support for nicotine replacement therapy in public pharmacies."

724-727
A. Grzybowski
Współczesny stan wiedzy na temat wpływu palenia tytoniu na choroby narządu wzroku
Present knowledge on the effects of smoking tobacco on the eye diseases

728-731
A. Grzybowski
Evarts A. Graham (1883-1957) - biografia i osiągniecia medyczne. Wkład do wiedzy o rakotwórczym działaniu tytoniu
Evarts A. Graham (1883-1957) - biography and medical achievements. His input into the knowledge of carcinogenic actions of tobacco

732-736
J. Czogała, M.L. Goniewicz, A. Czubek, K. Gołąbek, A. Sobczak
Wpływ palenia papierosów na wygląd, starzenie się i zmiany patologiczne skóry i błon śluzowych
Effect of tobacco smoking on skin and mucosa appearance, ageing and pathological conditions

737-739
E. Kurzępa-Hasan, R. Adamek, K. Hasan
Promocja zdrowia w miejscu pracy w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z uwzglednieniem ustaw zakazujących palenia papierosów
Health promotion in a workplace in The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland by taking into consideration acts prohibited tobacco smoking

740-741
E. Kurzępa-Hasan, K. Hasan, R. Adamek
Palenie papierosów wśród populacji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Póśnocnej pomiedzy 1950 i 2002 rokiem
Tobacco smoking among population in The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland between years: 1950 and 2003


STRESZCZENIA - ABSTRACTS

742
M. Kostrzewska-Poczekaj, M. Giefing, M. Jarmuż, D. Brauze, J.I. Martin-Subero, R. Siebert, R. Grenman, K. Szyfter
Identyfikacja potencjalnych onkogenów w regionie 22q11-12 w nowotworach krtani - wyniki wstepne
Identification of novel oncogene candidates present in the highly amplified region 22q11-12 in laryngeal cancer cell lines - preliminary results