SPIS TREŚCI
ARTYKUŁ REDAKCYJNY - EDITORIAL

743
M. Kaciński
Neurologia dziecieca w Uniwersytecie Jagiellońskim
Pediatric Neurology in Jagiellonian University


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

745-750
S. Kroczka, B. Skowronek-Bała, A. Zając
Przyczyny padaczki objawowej dwóch pierwszych lat życia u dzieci hospitalizowanych w latach 2006-2007
Causes of symptomatic epilepsy in two first years of life children hospitalized in 2006-2007 years

751-756
A. Gergont, S. Kroczka, M. Kaciński
Przyczyny padaczki objawowej u dzieci w wieku 3-18 lat hospitalizowanych w latach 2006-2007
The causes of symptomatic epilepsy in children aged 3-18 years hospitalized in the year 2006-2007

757
J. Wendorff
Wypowiedź dyskusyjna
Discussion

759-763
K. Chwalczuk, A. Rubaj, M. Świąder, S. J. Czuczwar
Wpływ antagonisty receptorów adenozynowych A1, 8-cyklopentylo-1,3-dipropyloksantyny, na przeciwdrgawkowe działanie leków przeciwpadaczkowych u myszy
Influence of the antagonist of adenosine A1 receptors, 8-cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine, upon the anticonvulsant activity of antiepileptic drugs in mice

764-768
U. Stolarska, S. Kroczka, A. Gergont, M. Steczkowska, M. Kaciński
Test fluencji słownej - aspekty rozwojowe w normie i patologii
Verbal fluency test - developmental aspects in health and illness

769-772
B. Zelwiańska, G. Gucwa-Piotrowska, A. Lis-Hille, S. Kroczka
Typy rozpoznań u dzieci objętych opieką Neurologicznych Poradni Przyklinicznych w latach 2006-2007
Types of diagnosis in the outpatient practice during the years 2006-2007

773-776
U. Stolarska, M. Steczkowska, A. Świerczyńska, A. Zając, M Kaciński
Istotne deficyty neuropsychologiczne u dzieci z prawidłowym wynikiem neuroobrazowania MR
Significant neuropsychological impairment in children with normal MRI results

777-782
A. Nowak, A. Gergont, M. Steczkowska
Ocena przepływu mózgowego po stymulacji świetlnej u dzieci z migreną i przewlekłymi bólami głowy typu napieciowego - wyniki wstepne
Assessment of cerebral blood flow after visual stimulation in children with a migraine and chronic tension-type headache - preliminary reports

783-788
S. Kroczka, M. Steczkowska, A. Nowak, M. Kaciński
Diagnostyka i leczenie miastenia gravis u dzieci
Diagnostics and treatment of myasthenia gravis in children

789-794
A. Gergont, A. Nowak, A. Piotrowska, M. Kacinski
Typy zajecia układu nerwowego w stwardnieniu rozsianym u dzieci i młodzieży
The type of involvement of the nervous system in multiple sclerosis in children and adolescents


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

795-798
M. Leśkiewicz, B. Budziszewska, W. Lasoń
Endokrynne efekty leków przeciwpadaczkowych
Endocrine effects of antiepileptic drugs

799-802
A. Basta-Kaim, B. Budziszewska, W. Lasoń
Wpływ leków przeciwpadaczkowych na układ odpornościowy
Effects of antiepileptic drugs on immune system

803-806
R. Ferenc, S.J. Czuczwar
Histamina a próg drgawkowy i efektywność leków przeciwpadaczkowych
Histamine and the convulsive threshold or effectiveness of antiepileptic drugs

807-809
M. Bosak
Czy wyniki nowych badan wpłyną na miejsce walproinianów w terapii padaczki?
Do results of the recent clinical trials change the place of valproate in treatment of epilepsy?


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

810-812
B. Skowronek-Bała, E. Weso3owska, A. Gergont, M. Kaciński
Neuroborelioza z zaburzeniami ruchowymi w wieku rozwojowym
Neuroboreliosis with motoric disturbations in the developmental age

813-818
A. Zając, A. Gergont, S. Kroczka, E. Wesołowska
Manifestacja kliniczna nowotworów mózgowia wśród dzieci hospitalizowanych w klinice neurologii dzieciecej
Clinical manifestation of neoplasm cerebri in children hospitalized in pediatric neurology department

819-823
M. Steczkowska, A. Gergont, S. Kroczka, A. Nowak
Obraz kliniczny gangliozydoz GM1 i GM2 w materiale własnym
Clinical features of GM1 and GM2 gangliosidosis in own observation