SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

115-118
M. Czygier, S. Ławicki, A. Uścinowicz, M. Szmitkowski
Steżenie sL-selektyny i mieloperoksydazy oraz czynnika wzrostu kolonii granulocytarnych (G-CSF) w osoczu chorych na raka piersi poddanych chemioterapii
The plasma level of sL-selectin, myeloperoxidase and granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) in breast cancer patients in the course of chemotherapy

119-121
M. Nakonieczny, G. Jezierski, I. Woźniak, J. Liss, R. Pawłowski, K. Preis, M. Świątkowska-Freund, C. Wójcikowski, K. Łukaszuk
Wykorzystanie ilościowej fluorescencyjnej techniki PCR (QF-PCR) w diagnozowaniu wybranych aneuploidii chromosomowych u płodu
Prenatal diagnosis of fetal chromosomal aneuploidies using Quantitative Fluorescent PCR (QF-PCR)

122-125
I. Rzewnicki, J.R. Janica
Nieprawidłowości odcinka szyjnego kregosłupa jako możliwa przyczyna zawrotów głowy u młodych osób.
Pathologies of the cervical spine anatomy as a possible cause of young patients vertigo

126-130
A. Szadkowska, I. Pietrzak, J. Bodalska-Lipińska, E. Czerniawska, M. Włodarczyk, A. Swatko-Mikołajczyk, J. Bodalski
Zespół metaboliczny u młodych dorosłych chorych na cukrzyce typu 1
Metabolic syndrome in young adults type 1 diabetic patients

131-134
W. Modrzejewski, M. Knapp, A. Dobrzyń, W.J. Musiał, J. Górski
Ceramidy i cząsteczki adhezyjne w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca
Ceramides and adhesive molecules in stable ischaemic heart disease


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

135-139
E. Otto-Buczkowska, U. Mazur-Dworzecka, T. Dworzecki
Rola amyliny w utrzymaniu homeostazy glukozy i perspektywy jej zastosowania w terapii cukrzycy
Role of amylin in glucose homeostasis and its`perspective use in diabetes management

140-144
E. Otto-Buczkowska, P. Jarosz-Chobot, M. Minkina-Pędras, G. Deja, B. Kalina-Faska
Współwystepowania chorób autoimmunologicznych z cukrzycą typu 1 u młodocianych chorych w oparciu o dane piśmiennictwa i obserwacje własne
Coexistance of autoimmunological diseases with type 1 diabetes mellitus in young patients based on literature and own experience

145-149
A. Stępień, K. Małyszczak
Psychiczne następstwa kataklizmów
Psychic consequences of natural disasters


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

150-152
R. Podemski, E. Kowalczyk, M. Koszewicz, S. Budrewicz
Neuralgia nerwu jezykowo-gardłowego z zespołami MAS oraz cześciowymi napadami padaczkowymi o symptomatologii złożonej
Glossopharyngeal neuralgia with syndrome MAS and complex partial seizures

153-156
R. Watrowski, Z. Friebe
Współwystepowanie płaskonabłonkowych inwazyjnych raków sromu i szyjki macicy - opis przypadku, analiza strategii leczenia i przegląd piśmiennictwa
Synchronous squamous vulvar and cervical cancer ? a case report with literature review and analysis of therapeutic strategies

157-159
M. Gabriel, T. Góźdź, D. Zielonka, K. Pawlaczyk
Rozwarstwienie tętnic kregowych jako rzadka przyczyna niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego
Vertebral arteries dissection as a rare cause of central nervous system ischemia