SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

315-320
L. Miszczyk, W. Leszczyński, K. Szczepanik, W. Majewski
Porównanie dwóch metod radioterapii sterowanej obrazem (IGRT) chorych na raka stercza - CBCT i 2D-2D kV
Comparison of two image guided radiation therapy (IGRT) methods used for prostate cancer patients - CBCT i 2D-2D kV

321-328
W. Ochmański
Wpływ leków przeciwpłytkowych (LPP) na efektywność skojarzonego leczenia chorych na drobnokomórkowego raka płuca. Cześć II. Wpływ leczenia na czasokres remisji i przeżycia chorych
Influence of antiplatelet drugs (AD) on the efectiveness of combined therapy of small cell lung cancer. Part II. Influence of treatment on time of remission and patients survival

329-331
D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, T. Potaczek, B. Jasiewicz, W. Kącki, E. Lipik, K. Łokas
Zastosowanie systemu implantów VEPTR (Vertebral Expandable Prosthetic Titanium Rib) w leczeniu wrodzonych deformacji kregosłupa i klatki piersiowej
Use of VEPTR (Vertebral Expandable Prosthetic Titanium Rib) device in the treatment of congenital spine and thorax deformities

332-334
M. Jędrychowski, A. Garlicki
Obraz płynu mózgowo-rdzeniowego u chorych z gruźlicy ośrodkowego układu nerwowego
Changes in cerebrospinal fluid in patients with tuberculosis of the central nervous system

335-339
J. Wójkowska-Mach, M. Baran, E. Synowiec, E. Foryciarz, J. Bigosiński, J. Sadowski, M. Bulanda, P.B. Heczko
Nadzór nad zakażeniami miejsca operowanego po zabiegach z zakresu chirurgii serca - doświadczenia własne
Surgical site infections following cardiac surgery supervision - own experience

340-344
J. Sawicka-Powierza, A. M. Ołtarzewska, S. Chlabicz
Powikłania krwotoczne u pacjentów przewlekle leczonych acenokumarolem
Haemorrhagic complications among patients on life-long acenocumarol therapy

345-348
P. Myśliwiec, B. Kędra
Przyczyny opóźnienia rozpoznania raka trzustki. Badania własne i proponowany algorytm
Causes of delayed diagnosis of pancreatic cancer. Own study and proposed algorithm


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

349-352
I. Kucharewicz, A. Łukaszyk, I. Kemona-Chętnik, A. Bodzenta-Łukaszyk
GERD a choroby układu oddechowego
GERD and respiratory tract diseases

353-357
A. Mizia-Malarz, G. Sobol, H. Woś
Czynniki proangiogenne: naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) i zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF) - charakterystyka i funkcje
Proangiogenic factors: Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF) and basic Fibroblast Growth Factor - the characteristics and function

358-361
M. Renke, P. Rutkowski, L. Tylicki, M. Ziętkiewicz, W. Larczyński, B. Rutkowski
Pentoksyfilina stary lek czy nowa nadzieja nefrologii?
Pentoxifylline old drug or new hope for nephrology?

362-366
A. Burdzińska, L. Pączek
Miogenne komórki macierzyste - nowy materiał do wstrzyknięć okołocewkowych w leczeniu nietrzymania moczu
Myogenic stem cells - the new material for periurethral injections in the treatment of urinary incontinence