SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

367-370
S. Milczarczyk, B. Czarkowska-Pączek
Porównanie i ocena powtarzalności testu marszu i testu na cykloergometrze dla wyznaczania pułapu tlenowego
Comparison and the repeatability of Astrand-Ryhming nomogram cycle ergometer protocol and Kline's walking test for maximal oxygen prediction

371-374
M. Salamon, A. Sysa-Jędrzejowska, J. Lukamowicz, J. Lukamowicz, E. świątkowska, A. Woźniacka
Stężenie wybranych cytokin prozapalnych w surowicy chorych na trądzik różowaty
Concentration of selected cytokines in serum of patients with acne rosacea

375-384
T. Tomasik
Czynniki ryzyka niedosłuchu u dzieci przedwcześnie urodzonych
Risk factors of hearing impairment in premature infants

385-389
M. Salamon, J. Chodkiewicz, A. Sysa-Jędrzejowska, A. Woźniacka
Ocena jakości życia chorych na trądzik różowaty
Quality of life in patients with rosacea


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

390-392
G. Antoszczyk, A. Obtułowicz, E. Czarnobilska, A. Wojas-Pelc
Zespół Melkerssona-Rosenthala - problemy diagnostyczne i lecznicze
Melkersson-Rosenthal syndrome - diagnostic and therapeutic problems

393-400
R. Krysiak, B. Okopień, A. Bołdys
Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe
Autoimmune polyglandular syndromes

401-404
P. Myśliwiec, B. Kędra
Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej - aktualne wytyczne
Abdominal compartment syndrome - current recommendations

405-407
A. Hubalewska-Dydejczyk, M. Trofimiuk, A. Sowa-Staszczak, A. Gilis- Januszewska, W. Wierzchowski, D. Pach, A. Budzyński, D. Karcz
Ekspresja receptorów somatostatynowych (SSTR1-SSTR5) w guzach chromochłonnych
Somatostatin receptors expression (SSTR1-SSTR5) in pheochromocytomas


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

408-409
M. Szajewski, W. J. Kruszewski, M. Ciesielski, P. Pikiel
Okrężnica olbrzymia leczona operacyjnie - spostrzeżenie własne
Surgical treatment of megacolon - case raport

410-412
M. Bednarek, W. Drożdż
Rzadki przypadek rozległej martwicy Fournier'a w przebiegu ropnia okołoodbytniczego
A rare case of the extensive Fournier's gangrene developed in the course of a perianal abscess