SPIS TREŚCI
ARTYKUŁ REDAKCYJNY - EDITORIAL

903-904
A. Mamczur
Radość tworzenia
Joy of creating


PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

905-908
J. Tomik, B. Tomik, J. Składzień, S. Gajec, P. Stręk, K. Oleś, J. Gawlik, M. Wiatr
Analiza fazy ustno-gardłowej połykania u chorych na stwardnienie boczne zanikowe
Analysis of oropharyngeal phase of swallowing in patients with amyotrophic lateral sclerosis

909-912
M. Steczkowska, S. Kroczka, A. Biedroń
Parametry wzrokowych potencjałów wywołanych w stwardnieniu rozsianym wieku rozwojowego
Visual evoked potential parameters in multiplex sclerosis in developmental age

913-919
S. Kroczka, M. Steczkowska, M. Kaciński
Przydatność badania EMG jako wskaźnika dla dalszych badań w chorobach nerwowo-mięśniowych
Usefulness of electromyography in diagnostics of the neuro-muscular diseases

920-923
K. Zajdel, B. Latała, D. Mosurska
Użyteczność posturografii i prób kalorycznych w wybranych schorzeniach neurologicznych
The usefulness of posturography and caloric tests in selected neurological diseases

924-929
J. Szaleniec, M. Wiatr, M. Szaleniec, J. Składzień, J. Tomik, P. Stręk, R. Tadeusiewicz, R. Przeklasa
Przydatność sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu pooperacyjnej poprawy słuchu u chorych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego
Applicability of artificial neural networks in postoperative hearing improvement prognosis in patients with chronic otitis media

930-932
K. Hydzik-Sobocinska, M. Wiatr, Z Baran, J. Składzień, J. Tomik, A. Morawska, R. Przeklasa
Ubytki kostne kanału nerwu VII a charakter i lokalizacja zmian w uchu środkowym
Defects of facial nerve canal according to a character and localisation of lesions in middle ear

933-936
M. Wiatr, J. Składzień, J. Tomik, R. Przeklasa, K. Oleś, J. Gawlik
Konieczność przecięcia struny bębenkowej w materiale operacyjnym Kliniki Otolaryngologii UJ CM
Necessity of chorda tympani cutting from data collected at Department of Otolaryngology at the Collegium Medicum of the Jagiellonian University

937-939
J. Kobylarz, A. Napora-Krawiec, M. Anzel, D. Kulec, A. Michalik-Wójcik, B. Romanowska-Dixon
Objawy siatkówczaka
Sings of retinoblastoma

940-943
J. Kobylarz, D. Kulec, A. Michalik-Wójcik, A. Napora-Krawiec, M. Anzel, B. Romanowska-Dixon
Ocena narządu wzroku u 3-letnich wcześniaków z retinopatią leczonych krioterapią i laserokoagulacją
Ocular outcomes in 3-year-old premature infants with retinopathy treated with cryotherapy and laser photocoagulation

944-947
A. Kubicka-Trząska, J. Wilańska
Występowanie przeciwciał przeciwsiatkówkowych (PPS) w surowicy chorych z wysiekową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) - obserwacje wstępne
Serum antiretinal antibodies (ARA) in patients with exudative age-related macular degeneration (AMD) - preliminary findings

948-951
M. Wiatr, J. Składzień, J. Tomik, A. Morawska, K. Oleś, K. Hydzik-Sobocińska
Zawroty głowy i przetoki perylimfatyczne u chorych operowanych z powodu przewlekłego zapalenia uch środkowego
Vertigo and labyrinthine fistules at the patients operated on chronic otitis media

952-957
A. Biedroń, M. Steczkowska, A. Zając, U. Stolarska, S. Kroczka
Rodzaje aury migrenowej u hospitalizowanych dzieci
Migrainous aura subtypes in hospitalized children


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

958-962
B. Budziszewska, W. Lason, M. Steczkowska, A. Gergont
Znaczenie eksperymentu dla poznania zagadnień neurologii wieku rozwojowego
Value of the experiment for developmental neurology

963-966
P. Czuczwar, K. Kaczmarczyk, E. Wierzchowska-Cioch, J.J. Łuszczki, S.J. Czuczwar
Lekooporność w padaczce
Drug resistance in epilepsy

967-971
A. Kubicka-Trząska, B. Romanowska-Dixon
Zespół suchego oka i alergiczny nieżyt spojówek - epidemie XXI wieku - problemy diagnostyczne i leczenie
Dry eye syndrome and allergic conjunctivitis - epidemics of XXI century - diagnostic problems and management

972-975
I. Karska-Basta, A. Kubicka-Trząska, P. Oleksy, B. Romanowska-Ddixon
Wspó3czesne metody leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
Guidance for the treatment of neovascular age-related macular degeneretaion (AMD)

976-982
U. Stolarska, A. Zając, B. Skowronek-Bała, B. Budziszewska
Zaburzenia percepcji wzrokowej pochodzenia korowego
Visual perception deficits of cortical origin

983-987
A. Gergont, A. Biedroń, A. Zając, M. Steczkowska
Przyczyny i diagnostyka zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego u dzieci
Causes and diagnostics of dizziness of central origin in children


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

988-991
A. Zając, B. Skowronek-Bała, E. Wesołowska, M. Kaciński
Wstępne wyniki badań wideoelektroencefalograficznych i polisomnograficznych zaburzeń snu u dzieci
Children's sleep disturbances in videoelectroencephalography and polysomnography - preliminary data

992-995
A. Świerczyńska, R. Kłusek, E, Wesołowska, M. Kaciński
Wyniki usprawniania dzieci po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych i niedotlenieniu mózgu
Rehabilitation outcome in children with cranial trauma and hypoxaemia of the brain

996-999
K. Oleś, Jacek Składzień, P. Stręk, M. Wiatr, J. Tomik, H. Podziorny
Ropniaki opon mózgowo-rdzeniowych - problem nadal aktualny
Meningeal empyema - still actual topic

1000-1002
J. Gawlik, J. Składzień, J. Stachura, R. Tomaszewska, J. Szpor, K. Oleś, J. Tomik
Torbiel odosobniona kości oczodołu i zatoki czołowej: charakterystyka kliniczno-morfologiczna trzech przypadków
Cystis of the orbital bone and orbital sinus: clinical and morphological characteristics of the three cases