SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1003-1010
J. Kopeć, R. Januszek, E. Wieczorek-Surdacka, W. Sułowicz
Przewlekła choroba nerek w materiale Poradni Nefrologicznej. Część I. Przyczyny uszkodzenia nerek oraz charakterystyka badanej populacji
Chronic kidney disease in the source documentation of the outpatient clinic Department of Nephrology. Part I. Causes of renal failure and characteristics of the studied population

1011-1019
J. Kopeć, R. Januszek, E. Wieczorek-Surdacka, M. Kuźniewski, W. Sułowicz
Przewlekła choroba nerek w materiale Poradni Nefrologicznej. Część II. Porównanie trzech różnych metod oceny filtracji kłębuszkowej
Chronic kidney disease in the source documentation of the outpatient clinic Department of Nephrology. Part II. Comparison of the three different methods of glomerular filtration rate estimation

1020-1026
P. Korohoda, K. Zachwieja, J.A. Pietrzyk, W. Sułowicz
Wyznaczanie GFR na podstawie stężenia cystatyny C jako substancji markerowej - propozycja nowego wzoru
GFR estimation based upon cystatin C concentration as a substance marker - proposal of a new formula

1027-1030
B. Walatek, W. Sułowicz
Związek pomiędzy wielkością diurezy a rokowaniem odległym u chorych z przebytym ostrym uszkodzeniem nerek (OUN)
Relationship between urine volume and long-term prognosis in patients with overcoming acute kidney injury (AKI)

1031-1035
M. Targosz-Korecka, W. Sułowicz, P. Czuba, M. Szymonski, M. Miklaszewska, J.A. Pietrzyk, R. Rumian, L. Krawentek
Zastosowanie mikroskopii sił atomowych do badań zmian w błonie erytrocytów wywołanych czynnikami chemicznymi
Erytrocyte membrane change due to the chemical treatment studied with atomic force microscopy

1036-1039
P. Książek, M. Makara-Studzińska, A. Załuska, R. Kaim, W. Załuska
Uwarunkowania rozwoju depresji u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, leczonych hemodializami
Medical conditions of depression in end-stage renal disease patients treated on hemodialysis

1040-1045
B. Dziankowska-Bartkowiak, A. Żebrowska, M. Wągrowska-Danielewicz, J. Kobos, E. Waszczykowska
Twardzina układowa i ograniczona do skóry - zaburzenia w stężeniu wybranych czynników w surowicy odpowiedzialnych za zmiany naczyniowe i ekspresja CD34 w chorobowo zmienionej skórze
Systemic sclerosis and scleroderma circumscripta ? disturbances of selected serum parameters which are responsible for vascular changes and CD34 expression in involved skin

1046-1048
P. Blecharz, W. Szatkowski, M. Klimek, K. Urbański
Występowanie mutacji genu BRCA1 w populacji rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika w Małopolsce w latach 2004-2009
The prevalence of BRCA1 mutations among families at high-risk of breast and ovarian cancer in province of Malopolska between 2004-2009

1049-1051
M. Szeremeta, I. Kemona-Chętnik, V. Dymicka-Piekarska, J. Matowicka-Karna, I. Jakubowska, A. Dudar, H. Kemona
Zależność pomiędzy liczbą płytek krwi, średnią objętością płytek a HbA1C u chorych na cukrzycę typu 2
The relations between platelet count, mean platelet volume and HbA1C in patients with type 2 diabetes


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

1052-1061
A. Gilis-Januszewska, E. Baczyńska, P. Szybiński, A. Sowa-Staszczak, M. Trofimiuk, D. Pach, R. Tomaszewska, A. Hubalewska-Dydejczyk
Współczesne poglądy na patogenezę, diagnostykę i leczenie guzów neuroendokrynnych żołądka
Current opinions on pathogenesis, diagnostic procedures and management of gastric neuroendocrine tumors

1062-1064
B. Czech, E. Kucewicz, L. Buzun
Zastosowanie echokardiografii w obrazowaniu aorty piersiowej ze szczególnym uwzglednieniem śródoperacyjnego badania przezprzełykowego (TEE)
The use of echocardiography in visualisation of thoracic aorta. The role of intraoperative transoesophageal echocardiography (TEE)

1065-1068
M. Banach, M. Rakowicz, J. Antczak, R. Rola, G. Witkowski, E. Waliniowska
Zagrożenia kardiologiczne i oddechowe oraz zaburzenia snu u pacjentów z dystrofią miotoniczną
Cardiac, respiratory and sleep disorders in patients with myotonic dystrophy


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

1069-1071
I. Hajdyla-Banaś, T. Banas, I. Rydz-Stryszowska, B. Batko, A. Skura, T. Górnisiewicz, E. Pitynska-Korab
Pregnancy course and neonatal outcome after exposure to leflunomide - 2 cases report and review of literature
Przebieg cią?y i porodu u pacjentek leczonych leflunomidem - prezentacja dwóch przypadków przegląd piśmiennictwa

1072-1073
J. Kopeć, W. Sułowicz
Stuletnia chora leczona przewlekle hemodializami - opis przypadku
Hundred years old patient on maintenance hemodialysis - case report