SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

359-364
J. Paśnik, A. Cywińska-Bernas, J. Moll, J. Moll, A. Sysa, K. Zeman
Zmiany stężeń metaloproteinaz i ich inhibitorów w krwi obwodowej dzieci z wrodzoną wadą serca poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu z użyciem krążenia pozaustrojowego
Alterations of metalloproteinases and their inhibitors concentrations in peripheral blood in children with congenital heart disease undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass

365-369
S. Ławicki, M. Czygier, M. Wojtukiewicz, M. Szmitkowski
Ocena stężeń i przydatności diagnostycznej czynnika stymulującego kolonie granulocytarne (G-CSF) i granulocytarno-makrofagowe (GM-CSF) w osoczu pacjentek w I i II stopniu zaawansowania raka piersi
The plasma levels and diagnostic utility of granulocyte – colony stimulating factor (G-CSF) and granulocyte-macrophage – colony stimulating factor (GM-CSF) in patients with I and II stage of breast cancer

370-372
M. Zwolińska-Wcisło, D. Galicka-Latała, L. Rudnicka-Sosin, P. Rozpondek
Współwystępowanie celiakii z chorobami autoimmunologicznymi
Coeliac disease and other autoimmunological disorders coexistance

373-379
M. Bochniak, J. Sadlak-Nowicka, A. Kędzia, W. Sobiczewski
Spektrum bakteriologiczne kieszonki przyzębnej u osób z chorobą wieńcową i po zawale serca
Bacteriological spectrum of periodontal pocket in patients with coronary heart disease and myocardial infarction


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

380-383
Ł. Karpiński, M. Witkowska
Pozawałowa przebudowa serca – konsekwencje kliniczne
Postinfarction cardiac remodeling – clinical consequences

384-387
E. Straburzyńska-Migaj
Trening fizyczny jako leczenie immunomodulujące w przewlekłej niewydolności serca
Physical training as immunomodulatory treatment in chronic heart failure

388-393
E. Otto-Buczkowska, B. Nowowiejska, P. Jarosz-Chobot, J. Stańczyk
Czy doustne leki przeciwcukrzycowe znajdują zastosowanie w leczeniu młodocianych chorych z różnymi postaciami cukrzycy i stanami insulinooporności?
Could oral antidiabetic agents be useful in the management of different types of diabetes and syndromes of insulin resistance in children and adolescents?

394-402
K. Rytlewski, K. Kuśmierska, J. Howczak
Zaburzenia przepływu łożyskowego – praktyczne zastosowanie kliniczne
Feto-placental blood flow – practical remarks

403-405
M. Krupa, M. Moskała, T. Składzień, E. Grzywna
Wpływ leków przeciwzakrzepowych na występowanie przewlekłego krwiaka podtwardówkowego
Influence of anticoagulants on the appearance of chronic subdural hematoma


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

406-409
B. Kuzaka, A. Kobryń, M. Niemierko, M. Czaplicki
Samoistnie wprowadzone ciało obce do dróg rodnych – opis dramatu życiowego pacjentki
Case report of live threatening complications due to self insertion of foreign body into the vagina for masturbation purpose

410-412
J. Murzyn, K. Nessler, M. Nessler, J. Lelakowski
Obstrukcja naczyń żylnych jako przeszkoda w resynchronizującej stymulacji serca – opis przypadku
Venous thrombosis as a barrier in cardiac resynchronization therapy – case report