SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

413-417
Ł. Dobrek, M. Nowakowski, A. Syguła, P. J. Thor
Gastric emptying in patients with gastroesophageal reflux disease and postprandial distress syndrome – preliminary results
Ocena opróżniania żołądkowego u pacjentów z chorobą refluksową przełyku i zespołem dyskomfortu poposiłkowego – wstępne wyniki

418-423
R. Lenarczyk, O. Kowalski, P. Pruszkowska-Skrzep, S. Pluta, A. Sokal, A. Lenarczyk, B. Zeifert, M. Szkutnik, J. Białkowski, Z. Kalarus
Ablacja prądem o częstotliwości radiowej w leczeniu arytmii u dzieci-skuteczność, bezpieczeństwo metody i czynniki warunkujące jej przebieg i sukces bezpośredni
Radiofrequency catheter ablation in the treatment of arrhythmias in children – efficacy, safety of the method, predictors of the procedural course and acute success

424-432
E. Wójcik, U. Rychlik, Z. Stasik, J. Kulpa, M. Reinfuss, P. Skotnicki
Wartość prognostyczna laboratoryjnych wykładników stanu ogólnego u chorych na raka płuca
Prognostic value of laboratory factors of performance status in lung cancer patients

433-436
M. Czygier, S. Ławicki, M. Szmitkowski
Stężenie sL-selektyny i mieloperoksydazy (MPO) oraz czynnika wzrostu kolonii granulocytarnych (G-CSF) w osoczu chorych na raka piersi leczonych operacyjnie
The plasma level of sL-selectin, myeloperoxidase (MPO) and granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) in breast cancer patients after surgery


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

437-447
K. Kiszka, J. Haduch, M. Pasowicz
Zastosowanie automatycznych metod wspomagania detekcji (CAD) w radiologii klinicznej. Znaczenie i kierunki rozwoju CAD w różnych technikach obrazowania – przegląd piśmiennictwa
Application of computer aided diagnosis (CAD) in clinical imaging. Presentation of the value and current directions in CAD development in various imaging techniques based on literature review

448-452
J. Dorszewska, A. Winczewska-Wiktor, A. Śnieżawska, I. Kaczmarek, B. Steinborn
Homocysteina i asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) w padaczce
Homocysteine and asymmetric dimethylarginine (ADMA) in epilepsy

453-458
D. Król, B. Mazur, B. Drybańska
Charakterystyka powikłań po przetoczeniu składników krwi
Characteristic of adverse reactions after blood components transfusion


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

459-463
B. Kumiega, T. Wolska-Smoleń, A. B. Skotnicki
Szpiczak mnogi IgA z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi – opis przypadku
IgA multiple myeloma with adverse prognostic factors – a case report

464-465
B. Łopaciński, M. Bąk, M. Fiszer, P. Czerniak, A.Krakowiak
Zatrucie jadem ostrosza (Trachinus draco) – opis przypadku
Poisoning with weever fish venom: a case report

466-468
M. Zwolińska-Wcisło, D. Galicka-Latała, L. Sosin-Rudnicka, T. Mach, P. Rozpondek
Współwystępowanie celiakii z chorobami autoimmunologicznymi i jej wpływ na obraz kliniczny choroby. Opis przypadku
Celiac disease and other immunomediated diseases coexistance and influence of clinical course. Case report


VARIA

469-470
P. Januszewicz, D. Zarzycka, M. Binkowska-Bury, M. Marć, K. Zalewska
Pielęgniarki i lekarze – życie codzienne i prognozy na przyszłość
Nurses and doctors – prognosis for the future