SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

145-148
M. Banach, J. Kopeć, W. Sułowicz
Diagnostyka elektrofizjologiczna ciężkich postaci zespołu cieśni nadgarstka u chorych przewlekle dializowanych z wytworzoną przetoką tętniczo-żylną oraz współistniejącą polineuropatią
Electrophysiological diagnosis of severe carpal tunnel syndrome in patients on maintenance hemodialysis with created arterio-venous fistula and concomitant polyneuropathy

149-150
G. Biesiada, J. Czepiel, I. Sobczyk-Krupiarz, T. Mach, A. Garlicki
Powikłania neurologiczne w przebiegu półpaśca w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych w Krakowie w latach 2001-2006
Neurological complications among patients with zoster hospitalized in Department of Infectious Diseases in Cracow in 2001-2006

151-156
B. Kieć-Wilk, A. Olszanecka, M. Mikołajczyk, K. Kawecka-Jaszcz
Rola polimorfizmu M235T (c.704C>T) genu dla angiotensynogenu oraz A724A (c.2171G>A) genu dla SERCA2a w etiopatogenezie przerostu mięśnia lewej komory serca w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym
Role of the M235T (c.704C>T) polymorphism of angiotensynogen gene as well as A724A (c.2171G>A) polymorphism of SERCA2a gene in ethiopathogenesis of left ventricular hypertrophy in essential hypertension

157-160
M. Szczechowicz, U. Wilczek, J. Lelakowski
Ryzyko wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego pierwszego stopnia w czasie stymulacji przedsionkowej w zespole chorego węzła zatokowego
Risk of the first degree atrioventricular block during atrial pacing in patients with sick sinus syndrome

161-164
J. Świerszcz, J.S. Dubiel, T. Milewicz, K. Sztefko, D. Galicka-Latała, R. Pfitzner, J. Wodniecki, J. Krzysiek
Roczna obserwacja naturalnego przebiegu zwężenia lewego ujścia tętniczego u chorych z prawidłowym i podwyższonym stężeniem lipoproteiny (a) w osoczu
One year observation of natural course of aortic valve stenosis in patients with normal and abnormal lipoprotein (a) plasma level

165-168
A. Wysocki, W. Drożdż, M. Dolecki
Poziom żelaza w surowicy u chorych z ostrymi chorobami zapalnymi narządów jamy brzusznej
Serum iron level in the patients with inflammatory abdominal diseases

169-172
M. Bednarenko, W. Hładki, I. Kotela
Retrospektywna ocena stanu zdrowia i sprawności motorycznej chorych w wieku podeszłym w okresie bezpośrednio poprzedzającym wystąpienie złamania krętarzowego kości udowej
Retrospective assessment of health and locomotor efficiency in elderly patients in the period directly preceding femoral trochanter fracture

173-177
M. Bednarenko, W. Hładki, I. Kotela
Analiza śmiertelności jednorocznej u chorych w wieku podeszłym ze złamaniami krętarzowymi kości udowej leczonymi operacyjnie
Analysis of annual mortality rate in elderly patients with femoral trochanter fractures treated surgically

178-180
M. Śmiechura, A. Makowska Piontek, A. Makowski
Wpływ podwyższonego poziomu bilirubiny jako izolowanego czynnika ryzyka na stan słuchu niemowląt
Hiperbilirubinemia - one of the high risk factor influence on hearing level in infants.

181-183
G. Biesiada, J. Czepiel, M. Leśniak, A. Garlicki, T. Mach
Analiza czynników epidemiologicznych, objawów klinicznych i markerów serologicznych w przebiegu boreliozy
The analysis of epidemiology, clinical symptoms, serological tests in the course of borreliosis

184-186
M. Czygier, S. Ławicki, E. Gacuta-Szumarska, E. Będkowska, M. Szmitkowski
Stężenie sL-selektyny i mieloperoksydazy (MPO) oraz czynnika wzrostu kolonii granulocytarnych (G-CSF) w osoczu pacjentek z nowotworami macicy
The plasma level of sL-selectin, myeloperoxidase (MPO) and granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) in gynecological cancer patients

PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

187-191
K. Janda, A. Kraśniak, M. Krzanowski, W. Sułowicz
Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego (PRCA), indukowana przeciwciałami anty-EPO: epidemiologia, diagnostyka i leczenie
Pure red cell aplasia (PRCA) induced by anti-EPO antibodies: epidemiology, diagnosis and treatment

192-200
R. Krysiak, I. Kobielusz-Gembala, B. Okopień
Choroby przysadki w ciąży i po porodzie
Pituitary disorders in pregnancy and after delivery

201-204
M. Krupiński, T. Miszalski-Jamka, P. Klimeczek, R.P. Banyś, M. Pasowicz
Zastosowanie rezonansu magnetycznego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca
Use of magnetic resonance in the diagnostics of ischemic heart disease

205-212
T. Chorągiewicz, I. Żarnowska, M. Gąsior, T. Żarnowski
Przeciwdrgawkowe i neuroprotekcyjne działanie diety ketogennej
Anticonvulsant and neuroprotective effects of the ketogenic diet

213-216
M. Chomyszyn-Gajewska
Ślina jako czynnik diagnostyczny w chorobach przyzębia - ocena wybranych markerów
Evaluation of chosen salivary periodontal disease markers

217-221
M. Joks, R. Kroll, M. Komarnicki
Powikłania zakrzepowe związane z obecnością centralnych cewników żylnych u pacjentów hematoonkologicznych
Thrombotic complications of central venous catheters in hematooncological patients

DONIESIENIE KLINICZNE - CLINICAL NOTES

222-224
L. Jóżwiak, A. Jaroszyński, I. Baranowicz-Gąszczyk, E. Borowicz, A. Książek
Rzekomy zespół Barttera - opis 2 przypadków
Pseudo-Bartter Syndrome - 2 cases

225-227
Ł. Dutka, J. Dutka
Możliwości leczenia ortopedycznego w skrajnej niewydolności nerek i jego znaczenie w kontynuacji dializoterapii oraz poprawie jakości życia
Possibilities of orthopaedic treatment of patients with renal failure and its meaning in the continuation of haemodialysis and quality of life improvement

VARIA

228-230
B. Kotlinowska, M. Wilusz
Przekazywanie złych wieści - informacje dla lekarzy
Breaking bad news - information for doctors

231-235
E. Baran
Opinia - profesora Jana Olbrychta i dr med. Mariana Kusiaka - po badaniach czaszki św. Stanisława w interpretacji kryminalistyka i medyków sądowych
Opinion by Professor J. Olbrycht and Dr Marian Kusiak after examination of the skull of St. Stanislaus - a criminalistic and forensic interpretation