SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

185-190
J. Goździk, W. Czogała, S. Skoczeń, A. Krasowska-Kwiecień, O. Wiecha, M. Stec, M. Czogała
Mobilizacja i separacja komórek krwiotwórczych u dzieci ze schorzeniami onko-hematologicznymi w celu autotransplantacji po wysokodawkowanej chemioterapii (doświadczenia własne)
Mobilization and collection of hematopoietic stem cells in children with different neoplastic diseases for autotransplantation to support high dose chemotherapy (single centre experience)

191-195
T. Sacha, S. Czekalska, K. Foryciarz, M. Zawada, I. Florek, D. Cwynar, G. Wątor, W. Balwierz, A. B. Skotnicki
Ekspresja genu hOCT1 jako czynnik rokowniczy dla osiągnięcia większej i całkowitej odpowiedzi molekularnej na leczenie imatynibem przewlekłej białaczki szpikowej. Doświadczenia Kliniki Hematologii CMUJ w Krakowie
h-OCT1 gene expression as a predictor of major and complete molecular response to imatinib of chronic myeloid leukemia. Single center experience

196-201
A. Sikora, M. Kozioł-Montewka, A. Bogut
Charakterystyka bakterii Gram-dodatnich wyizolowanych od pacjentów ambulatoryjnych ze zmian skórnych oraz ocena ich lekowrażliwości
The characteristics of Gram-positive bacteria isolated from skin lesions observed in ambulatory patients and the assessment of their susceptibility to antimicrobial drugs

202-205
S. Bartelik
Częstość występowania markerów wirusowego zapalenia wątroby typu B i typu C oraz markerów HIV u krwiodawców z regionu świetokrzyskiego
Frequency of hepatitis B and hepatitis C markers and HIV markers detection in blood donors from the Świetokrzyskie region

206-211
J. Świerszcz, J.S. Dubiel, J. Krzysiek, K. Sztefko, D. Galicka-Latała, R. Pfitzner, P. Podolec, J. Wodniecki
Porównanie parametrów echokardiograficznych w rocznej obserwacji naturalnego przebiegu nabytego zwężenia lewego ujścia tętniczego u chorych z wysokim i niskim mianem przeciwciał przeciw Chlamydia pneumoniae
Comparison of echocardiographic findings in AVS patients with and without high IgG, IgM, IgA titers against Chlamydia pneumoniae during 12 months' observation of AVS natural course

212-215
M. Łukowicz, M. Weber-Rajek, K. Ciechanowska-Mendyk
Infekcje w drogach oddechowych u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych
Infections in respiratory tract in patents after head injures

216-221
M. Kardasz, J. Małyszko, E. Stefańska, L. Ostrowska
Ocena sposobu żywienia pacjentów hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo
Assessment of dietary habits in hemodialysis and peritoneal dialysis patients


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

222-227
A. Wirkowska, L. Pączek
Włóknienie i marskość wątroby przyczyny indukujące. Część I
Liver fibrosis and cirrhosis - causes. Part I

228-230
A. Wirkowska, L. Pączek
Włóknienie i marskość wątroby wybrane cytokiny, czynniki wzrostu i białka. Część II
Liver fibrosis and cirrhosis - choosen cytokines, growth factors and proteins. Part II

231-238
D. Fedak, K. Bigaj, W. Sułowicz
Czynnik wzrostu fibroblastów-23 (FGF-23). Część I. Znaczenie w homeostazie fosforanowej i metabolizmie kostnym
Fibroblast growth factor-23 (FGF-23). Part I. Significance in phosphate homeostasis and bone metabolism


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

239-241
J. Markiewicz, A. Strzelecki, E.A. Łakomy, Z. Czuszyńska, Z. Zdrojewski
Choroba Stilla czy toczeń rumieniowaty układowy u młodego dorosłego pacjenta - wątpliwości diagnostyczne
Still's disease or systemic lupus erythematosus in a young adult patient - diagnostic doubts


LISTY DO REDAKCJI - LETTER TO THE EDITOR

242
I. Gościński
List do Redakcji