SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1175-1179
D. Aksamit, K. Janda, M. Kuźniewski, M. Krzanowski, E. Ignacak, A. Bętkowska-Prokop, E. Chowaniec, W. Sułowicz
Ocena wpływu rodzaju stosowanego leczenia immunosupresyjnego na stężenia homocysteiny u pacjentów po przeszczepieniu nerki w trakcie dwurocznej obserwacji
Evaluation of immunosuppressive treatment on homocystein levels in patients after kidney transplantation during a 2 year observation period


1180-1185
I. Wierzbicka-Tutka, I. Ciećko-Michalska, K. Jabłoński, D. Adamek, T. Mach
Zmiany morfologiczne jelita grubego u osób z zespołem jelita drażliwego
Morphological changes of the colon in patients with irritable bowel syndrome


1186-1188
A. Gądek, H. Liszka, E. Ciszek
Korekcja nawykowych zwichnięć i niestabilno.ci rzepki zmodyfikowaną metodą Elmslie-Trillat
The modified Elmslie-Trillat procedure for the treatment of recurrent patellar dislocation and instability


1189-1193
A. Ludwin, I. Ludwin, K. Pityński, R. Jach, T. Bana., K. Stangel-Wojcikiewicz, A. Horbaczewska, M. Pietrus
Prevalence of HPV-DNA in Pap smears containing ASC and AGC performed within Population Programme of Prophylaxis and Early Detection of Early Cervical Cancer
Występowanie HPV-DNA w rozmazach cytologicznych zawierających ASC i AGC wykonanych w ramach Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy


1194-1198
J. Lelakowski, A. Rydlewska, J. Majewski, J. Bednarek, A. Ząbek, B. Małecka, J. Pudło
Wpływ zwiększonej spoczynkowej średniej częstości serca na śmiertelność i wystąpienie tachyarytmii komorowej wyzwalającej adekwatną interwencję u chorych po zabiegu wszczepienia kardiowertera-defibrylatora
Influence of increased mean heart rate at rest on mortality and ventricular tachycardia resulting in adequate intervention in patients after implantable cardioverter-defibrillator implantation


1199-1204
P. Koprowski, M. Kostkiewicz, A. Leśniak-Sobelga
Echokardiograficzna ocena objętości lewego przedsionka u pacjentów bezobjawowych z nadciśnieniem tętniczym i/lub z zespołem metabolicznym w opiece ambulatoryjnej - czy warto oceniać ten parametr?
Echocardiographic assessment of left atrial volume in asymptomatic ambulatory patients with metabolic syndrome and/or arterial hypertension - is it parameter worth into considerate?


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

1205-1208
T. Osmałek, T. Go.liński, J. Mielcarek, E. Osmałek
Nowe tendencje oraz bezpieczeństwo terapii fotodynamicznej
New trends and safety of photodynamic therapy


1209-1214
A. Nitsch-Osuch, A. Woźniak-Kosek, L.B. Brydak
Grypa sezonowa u dzieci - problem niedoceniany
Seasonal influenza in children - the inderestimated problem


1215-1219
A. Mach-Jamińska, W. Sułowicz
Przezskórna denerwacja nerek jako nowa metoda leczenia opornego nadci.nienia tętniczego
Percutaneous renal denervation as a new method of treatment of resistant arterial hypertension


1220-1225
M. Putała-Pośpiech, E. Robak
Układowe choroby tkanki łącznej w ciąży - postępowanie terapeutyczne. Część 1. SLE, zespół antyfosfolipidowy
Connective tissue diseases during pregnancy - therapeutic aspect. Part 1. SLE, antiphosholipid syndrome


1226-1229
M. Putała-Pośpiech, E. Robak
Układowe choroby tkanki łącznej w ciąży - postępowanie terapeutyczne. Część 2. Inne układowe choroby tkanki łącznej
Connective tissue diseases during pregnancy - therapeutic aspect. Part 2. The other connective tissue diseases


DONIESIENIA KLINICZNE - CLINICAL NOTES

1230-1231
P. Kuczia, B. Sokołowska, W. Szczeklik, M. Kózka, J. Sznajd, J. Musiał
Skuteczne zastosowanie terapeutycznej wymiany osocza u chorego na ostrą postać zapalenia skórno-mię.niowego
Effective application of therapeutic plasma exchange in a case of acute dermatomyositis


1232-1234
W. Dynowski, M. Zwolińska-Wcisło, T. Mach
Wrodzona hemochromatoza i łagodna niezwiązana hiperbilirubinemia u chorego z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Hereditary hemochromatosis and mild unconjugated hyperbilirubinemia in patient with ulcerative colitis


VARIA

1235-1238
E. Kucharska
Aborcja jako ważny problem współczesnych społeczeństw
Abortion, an important problem of modern societies


LISTY DO REDAKCJI - LETTERS TO THE EDITOR

1239
I. Gościński
List do Redakcji Przeglądu Lekarskiego w sprawie art. Piotra Lassa, Adama Szarszewskiego, Aleksandry Gaworskiej-Krzemińskiej, Jarosława Sławka pt.: .Lekarze w roli prezydentów i premierów - analiza biograficzna.