SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

1241-1245
K. Janda, M. Krzanowski, P. Dumnicka, B. Kuśnierz-Cabala, W. Sułowicz
Ocena zależności pomiędzy stopniem zaawansowania wtórnej nadczynności przytarczyc a markerami kalcyfikacji w grupie chorych leczonych dializą otrzewnową
The relationship between advancement of secondary hyperparathyroidism and selected calcification parameters in peritoneal dialysis patients


1246-1248
B. Szczepanowska-Wołowiec, J. Drzał-Grabiec, P. Wołowiec, I. Kotela
Typy postawy dzieci 7-12 letnich ze środowiska wiejskiego
Posture types in children aged 7-12 from rural environment


1249-1253
E. Czarnobilska, A. Gregorius, G. Porębski, R. Śpiewak, M. Sacha
Korzyści z wykonywania testu aktywacji bazofilów w kwalifikacji do immunoterapii swoistej w alergii wziewnej
The benefits of using basophil activation test as a diagnostic tool prior to specific immunotherapy with inhalant allergens


1254-1260
D. Myszkowska, D. Stępalska, W. Dyga, J. Bokalska-Rajba, E. Czarnobilska
Survey of biological particles in the atmosphere of the Cracow center (Southern Poland) in 2011. Preliminary study
Pomiary cząstek biologicznych w rejonie Rynku Głównego w Krakowie (Polska Południowa) w 2011 roku. Badania wstępne


1261-1265
M. Sacha, M. Stobiecki, W. Dyga, E. Czarnobilska
Wpływ immunoterapii swoistej z jadem owadów błonkoskrzydłych na poziom lęku przed ponownym użądleniem
Influence of venom immunotherapy on anxiety level of being re-stung


1266-1270
M. Bednarek, M. Trybus, Z. Wi.niowski, P. Budzyński, M. Gniadek
Próba obiektywizacji oceny nawrotu lub wznowy choroby Dupuytrena w oparciu o badanie ultrasonograficzne
An attempt to objectify the assessment of extension or recurrence of Dupuytren's disease on the basis of ultrasound


1271-1275
A. Nocuń, K. Pityński, M. Wiecheć, A. Ludwin, R. Jach, A. Knafel, M. Pietrus
Wartość trójwymiarowego obrazowania wielopłaszczyznowego (MPV) i kontrastowego (VCI) w ultrasonograficznej ocenie patologii błony śluzowej jamy macicy
The value of three-dimensional multiplanar (MPV) and volume contrast imaging (VCI) in the ultrasound evaluation of endometrial pathology


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

1276-1279
A. Trojak, B. Idzior-Waluś
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby jako czynnik ryzyka makroangiopatii u chorych z cukrzycą typu 2
Nonalcoholic fatty liver disease as a risk factor of macroangiopahty in patients with type 2 diabetes


1280-1282
C. Świętaszczyk, S.E. Pilecki
Two hundred years after discovery of iodine - less known functions of the element in human organism
Dwieście lat od odkrycia jodu - mniej znane funkcje tego pierwiastka w ludzkim organizmie


1283-1286
J. Bahyrycz, K. Pityński, A. Ludwin, I. Ludwin, M. Gawlik
Aktualne zalecenia dotyczące profilaktyki i postępowania w przypadku wynaczynienia cytostatyków
Current guidelines for prevention and management of chemotherapy extravasation


1287-1292
P. Brzyski
Aspekty metodologiczne użycia skal jako instrumentów pomiarowych w badaniach epidemiologicznych
Methodological aspects of use of scales as measurement instruments in epidemiological studies


1293-1296
M. Chomyszyn-Gajewska
Współczesne poglądy na temat etiologii i patogenezy halitozy
Contemporary views on etiology and pathogenesis of halitosis


1297-1301
P. Pilch, W. Pilch, P. Maciukiewicz, L. Malik, M. Kuźniewski, D. Fedak
Stres oksydacyjny i jego rola w chorobach gruczołu krokowego
Oxidative stress and its significance in prostate diseases


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

1302-1303
R. Steckiewicz, P. Stolarz, D. A. Kosior, E. świętoń, M. Grabowski
Zespół Paget-von Schroetter'a nieoczekiwany i niekiedy trudny aspekt zabiegów wszczepiania drogą przezżylną układów do stałej stymulacji serca - opis przypadku
Paget-Schroetter syndrome as an unexpected and uncommon aspect of pacemaker implantation: a case report


1304-1305
M. Bednarek, L. Bolt, Z. Biesiada, A. Zub-Pokrowiecka
Przepuklina lędźwiowa
Lumbar hernia


1306-1308
H. Brzyżkiewicz, P. Wałek, M. Janion
Nagłe zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór jako pierwsza manifestacja pierwotnego wypadania płatka zastawki mitralnej
Sudden cardiac arrest in ventricular fibrillation mechanism as a first manifestation of primary mitral valve prolapse


VARIA

1309-1312
E. Kucharska
Rodzaje wsparcia społecznego wobec osób starszych
The types of social support for the elderly


PRACE HISTORYCZE - HISTORY OF MEDICINE

1313-1317d6
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Mieczysław Justyna, Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota Biograficzna
Mieczyslaw Justyna . Member of the Founding Committee of the Polish Urological Association


1317-1318
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Zenon Leńko, dr medycyny. Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota Biograficzna
Zenon Lenko, medical doctor. Member of the Founding Committee of the Polish Urological Association