SPIS TREŚCI
WOMEN IN SCIENCE IN THE SERVICE FOR PUBLIC AND MEDICINE

41
W. Nowak
Introduction
Słowo wstępne


WOMEN IN SCIENCE IN THE SERVICE FOR PUBLIC AND MEDICINE

43-48
A. Cebulska-Wasilewska, A. Bilska-Wilkosz, P. Laidler
Science as a public duty. Following the ideas and work of Maria Skłodowska-Curie
Nauka - jako powinność wobec społeczeństwa. Śladami idei i dziedzictwa Marii Skłodowskiej-Curie


49-53
S. Carmel
Gender differences and the will-to-live in old age
Płeć a wola życia w wieku starszym


ORIGINAL PAPERS – PRACE ORYGINALNE

54-60
S. Arber
Gender, marital status and sleep problems in Britain
Płeć, stan cywilny i problemy ze snem w Wielkiej Brytanii


REVIEW PAPERS – PRACE POGLąDOWE

61-66
A. Ostrowska
Health inequalities - gender perspective
Nierówności zdrowia z perspektywy płci


67-71
B. Tobiasz-Adamczyk
Health-related quality of life in women after cancer treatment
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u kobiet po leczeniu z powodu choroby nowotworowej


72-75
S. Erdine, E. Arslan, A. Olszanecka
Hypertension in women - pathophysiological and clinical aspects
Nadciśnienie tętnicze u kobiet - aspekty kliniczne i patofizjologiczne


76-79
A. Janion-Sadowska, M. Sadowski, M. Janion
A female pattern of ischemic heart disease - a new look at an old problem
Kobiecy wzorzec choroby niedokrwiennej serca - nowe spojrzenie na stary problem


80-81
M. Kostkiewicz
New techniques in diagnostic imaging - PET-CT for the imaging of cardiovascular disease
Nowe techniki w diagnostyce obrazowej: PET-CT w obrazowaniu chorób układu krążenia


82-86
K. Kawecka-Jaszcz, A. Bednarek
The management of cancer patients with heart disease
Postępowanie u chorych onkologicznych obciążonych wywiadem kardiologicznym


87-89
A.L. Zygulska, K. Krzemieniecki
Cardiological adverse events after oncological treatment in women
Powikłania kardiologiczne leczenia onkologicznego u kobiet