SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

409-414
A. Świderska, J. Sein Anand
Wybrane zagadnienia dotyczące ostrych zatruć ksenobiotykami w Polsce w roku 2010
Selected data concerning acute intoxications with xenobiotics in Poland in the year 2010


415-419
S. Bernas, J. Rzepecki, R. Winnicka, Z. Kołaciński, A. Krakowiak
Zatrucia tlenkiem węgla w materiale Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w latach 2006-2010
Acute poisonings with carbon monoxide among the patients hospitalized in the Toxicology Unit during the period of 2006-2010


420-423
E. Szponar, J. Szponar, B. Kulik-Rechberger, G. Polkowska, A. Kościesza, A. Billewicz-Kraczkowska, W. Furmaga-Jabłońska
Narażenie na toksyczne działanie tlenku węgla jako przyczyna hospitalizacji pacjentów w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie w latach 2006-2012
Exposure to carbon monoxide toxicity as a cause for hospitalization of patients in the Children's Clinical Hospital in Lublin in the years 2006-2012


424-426
G. Drelich, M. Siczek, A. Drelich-Zbroja, J. Szponar, H. Lewandowska-Stanek
Obrazowanie MR u pacjentów po zatruciu tlenkiem węgla
MR imaging in patients with carbon monoxide poisoning


427-430
M. Radomska, D. Pach, B. Piwońska-Solska, B. Groszek
Analiza modelu spożycia alkoholu deklarowana przez mężczyzn mieszkających w dzielnicy Krakowa - Podgórzu
Assessment of alcohol drinking model declared by male citizens living in Kraków district - Podgórze


431-434
J. Rzepecki, A. Krakowiak, M. Fiszer, S. Czyżewska, R. Winnicka, Z. Kołaciński, P. Politański, S. Świderska
Ostre zatrucia alkoholem metylowym wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi, hospitalizowanych w latach 2000-2009
Acute methanol poisoning among patients of Toxicology Unit, Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź, during the period 2000-2009


435-438
K. Sommerfeld , M. Łukasik-Głębocka, B. Zielińska-Psuja
Znaczenie diagnostyczne oznaczenia glikolu etylenowego w ostrych zatruciach - analiza przypadków z terenu województwa wielkopolskiego
Ethylene glycol poisoning - the significance of analytical diagnosis based on reports from Wielkopolska


439-443
M. Wiergowski, I. Sołtyszewski, U. Szymańska, E. Zębek, Z. Jankowski, J. Sein Anand
Oszacowanie stosowania środków odurzających w kampusie akademickim na podstawie wyników analizy chemicznej ścieków komunalnych
Estimation of the usage of psychoactive substances in academic campus based on analysis of municipal waste water


444-446
R. Żuralska, M. Barwina, M. Majkowicz
Doświadczenia nikotynowe studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Nicotine experiences among students of the Medical University of Gdańsk


447-450
H. Kujawska-Danecka, J. Sein Anand, Z. Zdrojewski
Wybrane aspekty socjologiczne u pacjentów po zamierzonym zatruciu ksenobiotykami
Selected sociological aspects in patients intentionally intoxicated with xenobiotics


451-454
H. Kujawska-Danecka, J. Sein Anand, Z. Zdrojewski
Sezonowość w ostrych zatruciach ksenobiotykami
Seasonality in acute intoxication with ksenobiotics


455-458
P. Chwaluk, F. Parnicki, U. Cisoń-Apanasewicz, H. Potok, A. Kiełtyka
Czynniki warunkujące wiedzę studentów o grzybach dziko rosnących
Factors determining students' knowledge on wild mushrooms


459-462
J. Zając, M. Chomoncik, E. Kolarzyk, D. Ogonowska
Kontrowersje wokół problemów biotechnologii w opinii studentów
Controversial issue in biotechnology - students' opinions


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

463-465
P. Burda, Z. Kołaciński, M. Łukasik-Głębocka, J. Sein Anand
Postępowanie w ostrych zatruciach tlenkiem węgla - stanowisko Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Management of acute carbon monoxide poisoning - Polish Medical Society, Section of Clinical Toxicology position statement


466-469
W. Waldman, B. Groszek, P. Burda, M. Wiśniewski, J. Sein Anand
Postępowanie w ostrym zatruciu paracetamolem - stanowisko Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Management of acute intoxication with paracetamol - Polish Medical Society, Section of Clinical Toxicology position statement


470-476
B. Habrat, W. Waldman, J. Sein Anand
Postępowanie w alkoholowych zespołach abstynencyjnych
Management of alcohol withdrawal syndromes


477-482
B. Groszek
Dożylne emulsje tłuszczowe w toksykologii
Intravenous fat emulsions in toxicology


483-485
Z. Pawlikowska, J. Szponar
Nowe leki przeciwkrzepliwe - czy jesteśmy na nie przygotowani?
New anticoagulants - are we prepared?


486-489
P. Hydzik
Toksyczności nanocząstek - wybrane przykłady
Nanoparticles toxicity - selective examples


490-491
P. Hydzik
Zagrożenia związane z nanotechnologią w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej
Risks associated with nanotechnology based on European Union legislation


492-497
E. Kolarzyk, D. Pach
Różne oblicza żywności spożywanej przez współczesnego człowieka
Different aspects of food consumed by contemporary people


498-502
M. Tchórz, A. Radoniewicz-Chagowska, H. Lewandowska-Stanek, E. Szponar, J. Szponar
Żywność genetycznie modyfikowana - niepotrzebne kontrowersje?
Genetically modified food - unnecessary controversy?


503-509
K. Ciszowski, A. Miętka-Ciszowska
Zatrucia żywnością pochodzenia morskiego. Część I. Zatrucia mięczakami i skorupiakami
Seafood poisonings. Part I. Shellfish and crustacean poisonings


510-518
K. Ciszowski, A. Miętka-Ciszowska
Zatrucia żywnością pochodzenia morskiego. Część II. Zatrucia rybami
Seafood poisonings. Part II. Fish poisonings


519-527
K. Ciszowski, A. Miętka-Ciszowska
Właściwości jadów błonkówek (Hymenoptera)
Toxinology of Hymenoptera venoms


528-534
J. Szponar, M. Kołodziej, M. Majewska, K. Zaleski, H. Lewandowska-Stanek
Uszkodzenie mięśnia sercowego w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla
Myocardial injury in the course of carbon monoxide poisoning


535-540
J. Szponar, K. Zapalska-Pożarowska, E. Szponar
Postępowanie profilaktyczne w przypadku wydłużonego odstępu QT
Preventive treatment of prolongation of the QT interval


541-543
H. Kostek, J. Szponar, M. Tchórz, M. Majewska, H. Lewandowska-Stanek
Sylibinina i jej działanie hepatoprotekcyjne z punktu widzenia toksykologa
Silibinin and its hepatoprotective action from the perspective of a toxicologist


544-547
A. Krajewska, E. Kwiecień-Obara, J. Szponar, M. Majewska, M. Kołodziej
Kwas gamma-hydroksymasłowy (GHB) i jego lakton (GBL) jako substancje psychoaktywne
Gamma-hydroxybutyrate (GHB) and its lactone (GBL) as psychoactive substances


548-551
A. Kujawa, J. Szponar, E. Szponar, K. Zapalska-Pożarowska, H. Kostek
Szkodliwość leków i środków wspomagających odchudzanie - punkt widzenia toksykologa
The harmfulness of drugs and slimming substances - a toxicologist's point of view


552-554
I. Rybakowska, W. Waldman, K. Kaletha, J. Sein Anand
Kwasica metaboliczna - przyczyna nagłych, niewyjaśnionych zgonów u nałogowych alkoholików
Metabolic acidosis - cause of sudden, unexplained death among chronic alcohol abusers


555-556
I. Rybakowska, K. Kaletha, J. Sein Anand
Manganizm - choroba neurodegeneracyjna mózgu spowodowana zatruciem manganem
Manganism - neurodegenerative brain disease caused by intoxication of manganese


557-560
J. Szponar, J. Kuźniar-Placek, L. Panasiuk
Pacjent z problemem alkoholowym w praktyce lekarza rodzinnego
The patient with the problem of an alcohol abuse in the family doctor practice


561-564
J. Kuźniar-Placek, J. Szponar, L. Panasiuk
Toksyczność leków przeciwbólowych w praktyce lekarza rodzinnego
Toxicity of analgesics in the family doctor practice


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

565-567
H. Kostek, J. Sawiniec, H. Lewandowska-Stanek, A. Kujawa, M. Majewska, J. Szponar
Zatrucie azydkiem sodu- rzadka przyczyna hospitalizacji w ośrodkach toksykologicznych - opis przypadku
Sodium azide poisoning - a rare reason of hospitalization in toxicological units - case report


568-571
M. Wiergowski, K. Galer-Tatarowicz, M. Krzyżanowski, Z. Jankowski, J. Sein Anand
Śmiertelne samobójcze zatrucie azydkiem sodu - opis przypadku
Suicidal intoxication with sodium azide - a case report


572-574
K. Sommerfeld, M. Łukasik-Głębocka, J. Górny, J. Tobolski, B. Zielińska-Psuja
Samobójcze zatrucie cyjankami zakupionymi w Internecie - opis przypadku
Suicidal poisoning with cyanide bought on the Internet - case report


575-579
A. Bazylewicz, T. Kłopotowski, M. Kicka, Ł. Miśkiewicz, S. Picheta
Zatrucie rtęcią metaliczną podaną dożylnie w niejasnych okolicznościach - opis przypadku
Metallic mercury poisoning caused by intravenous injection in vague circumstances - a case report


580-584
H. Goszcz, Ł. Szczepańska, T. Lech, B. Groszek
Wieloletnia obserwacja po dożylnym wstrzyknięciu rtęci metalicznej - opis dwóch przypadków
Long-term follow-up after intravenous injection of mercury - two case report


585-586
J. Sein Anand, M. Barwina, M. Zając, K. Kaletha
Suicidal intoxication with potassium chlorate successfully treated with renal replacement therapy, and extracorporeal liver support
Samobójcze zatrucie chloranem potasu skutecznie leczone za pomocą terapii nerkozastępczej oraz pozaustrojowego podtrzymywania funkcji wątroby


587-588
W. Waldman, P. Kabata, J. Sein Anand
Double, suicidal intoxication with hydroxycarbamide - a case report
Samobójcze, dwukrotne zatrucie hydroksykarbamidem - opis przypadku


589-591
J. Sein Anand, M. Wiergowski, M. Barwina
Nietypowe zatrucie mieszaniną alkoholi niespożywczych - opis przypadku
Atypical intoxication with mixture of toxic alcohols - a case report


592-594
W. Gardias, J. Szponar, A. Kujawa, M. Majewska, G. Drelich, H. Lewandowska-Stanek
Trzykrotne zatrucie glikolem etylenowym na przestrzeni 3 lat - opis przypadku
Three-fold ethylene glycol poisoning over 3 years - a case report


595-598
A. Górska, K. Zaleski, K. Zapalska-Pożarowska, J. Szponar
Trudności w interpretacji wyników oznaczeń metanolu u pacjentów z hiperglikemią i kwasicą metaboliczną różnego pochodzenia
Difficulties in interpreting the results of laboratory tests for methanol concentration in serum of patients with metabolic acidosis of various origins


599-602
M. Majewska, M. Tchórz, J. Szponar, A. Radoniewicz-Chagowska, M. Kołodziej
Ciężki zespół rabdomiolizy w przebiegu zespołu odstawienia od alkoholu i hiponatremii
Severe rhabdomyolysis syndrome in the course of alcohol withdrawal syndrome and hyponatremia


603-605
J. Szponar, E. Kwiecień-Obara, A. Krajewska, H. Kostek, A. Wysokiński, P. Waciński, H. Lewandowska-Stanek
Zawał serca w przebiegu zatrucia glikolem etylenowym - opis przypadku
Myocardial infarction in the course of ethylene glycol poisoning - a case report


606-608
W. Waldman, J. Sein Anand
Nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu zatrucia nikotyną - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Cardiac arrest during intoxication with nicotine - a case report and a review of literature


609-610
J. Sein Anand, M. Wiergowski, M. Barwina, K. Kaletha
Accidental intoxication with high dose of methoxetamine (MXE) - a case report
Przypadkowe zatrucie dużą dawką metoksetaminy (MXE) - opis przypadku


611-613
J. Szponar, A. Krajewska, M. Majewska, P. Danielewicz, G. Drelich, J. Drozd, M. Tomaszewski, H. Lewandowska-Stanek
Kardiomiopatia tako-tsubo w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla
Tako-tsubo cardiomyopathy in the course of carbon monoxide poisoning


614-617
A. Miętka-Ciszowska, M. Stojakowska, B. Groszek
Ciężkie zatrucie paracetamolem powikłane ostrą niewydolnością wątroby i nerek - opis przypadku i przegląd literatury
Severe paracetamol poisoning complicated with liver and kidney failure - case report and review of literature


618-620
M. Majewska, M. Kołodziej, J. Szponar, G. Drelich, P. Danielewicz, H. Kostek
Niekardiogenny obrzęk płuc w przebiegu zatrucia lekami klozapiną, ketoprofenem i tietylperazyną
Noncardiogenic pulmonary edema in the course of poisoning with clozapine, ketoprofen and thiethylperazine


621-623
K. Zapalska-Pożarowska, J. Szponar, M. Tchórz, H. Kostek, W. Pożarowski
Ciężkie zatrucie trójcyklicznymi antydepresantami - opis przypadku
Severe tricyclic antidepressants poisoning - a case study


624-626
M. Kołodziej, M. Majewska, A. Krajewska, J. Szponar
Przedłużona śpiączka toksyczna i anizokoria w przebiegu zatrucia doksepiną, lorazepamem i fenobarbitalem- opis przypadku
Prolonged toxic coma and anisocoria secondary to doxepin, lorazepam and phenobarbital poisoning - case study


627-628
K. Zapalska-Pożarowska, J. Szponar, A. Górska, M. Niewiedzioł
Zatrucie ergotaminą: opis przypadku
Ergotamine poisoning: a case study


629-631
E. Gomółka, P. Hydzik, T. Madej, S. Łata, S. Rojek
Metody immunoenzymatyczne w diagnostyce zatruć substancjami psychoaktywnymi - problemy analityczne i interpretacyjne
Immunoassay methods used to diagnose patients poisoned with psychoactive substances - analytical and interpretation problems


632-634
P. Chwaluk, E. Topczewska, M. Barwina
Analiza narażenia na gaz pieprzowy jako element przygotowania szpitala do pomocy ofiarom masowych skażeń chemicznych
Analysis of exposure to pepper spray as a part of preparing hospital to help victims of mass chemical incidents


635-637
A. Radoniewicz-Chagowska, M. Tchórz, A. Kujawa, J. Szponar, G. Drelich
Wpływ Internetu na zatrucia substancjami psychoaktywnymi u ludzi młodych
Impact of Internet on poisoning with psychoactive substances in young people


638-641
A. Ryś, B. Siek, J. Sein Anand
Bezoary w historii - nie tylko odtrutka idealna
Bezoars in history - not only a perfect antidote


642-646
P. Lass, A. Szarszewski, A. Gaworska-Krzemińska, J. Sławek
Lekarze w roli prezydentów i premierów - analiza biograficzna
Medical doctors as the state presidents and prime ministers - a biographical analysis


VARIA