SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

647-650
R. Jach, A. Śliwińska, K. Zając, M. Kabzińska-Turek, A. Wójtowicz-Grzyb, H. Huras, T. Milewicz, V. Hosiawa, K. Pityński
The influence of surgery of cervical intraepithelial neoplasia (CIN) and cervical carcinoma on quality of life
Wpływ lecznia chirurgicznego śródnabłonkowej neoplazji (CIN) i raka szyjki macicy na jakość życia


651-657
B. Galarowicz, R. Jach, J. Kędzierska, G. Dyduch, K. Zając, K. Pityński, T. Banaś, H. Huras, J. Streb, J. Dulińska-Litewka, V. Hosiawa, M. Juszczak, T. Milewicz
The role of mRNA E6/E7 HPV high oncogenic risk expression in colposcopy of cervical intraepithelial neoplasia (CIN)
Rola ekspresji mRNA E6/E7 HPV o wysokim potencjale onkogennym w kolposkopii śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN)


658-662
M. Kabzińska-Turek, A. Basta, K. Stangel-Wójcikiewicz, A. Knafel, K. Zając, P. Przybylska-Jurecka, R. Jach, T. Milewicz
Ocena występowania nawrotów lub zmian rezydualnych po wycięciu zmiany przy pomocy pętli elektrycznej o wysokiej częstotliwości i konizacji szyjki macicy
Evaluation of the recurrence and residual lesions incidence after loop electroexcisional procedure and cold knife conisation


663-666
M. Trybus, M. Bednarek, P. Budzyński, M. Gniadek, J. Lorkowski
Współistnienie choroby Ledderhose'a z przykurczem Dupuytrena. Doświadczenia własne
Concomitance of Ledderhose`s disease with Dupuytrenâs contracture. Own experience


667-669
M. Skowronek, J. Dutka
Endoprotezoplastyka stawów u pacjentów przewlekle dializowanych. Kwalifikacja, czynniki ryzyka i korzyści
Joint arthroplasty in patients on long-term renal dialysis. Qualification, risks and benefits


670-674
K. Janda, D. Aksamit, M. Drożdż, M. Krzanowski, E. Ignacak, M. Kowalczyk-Michałek, B. Tabor-Ciepiela, W. Sułowicz
Ocena wpływu hiperhomocysteinemii i wybranych parametrów lipidowych u chorych po przeszczepieniu nerki na rozwój zmian miażdżycowych ocenianych wskaźnikiem intima - media (CCA-IMT)
Influence of elevated homocystein level and selected lipid parameters in kidney transplant patients on the progression of atherosclerotic changes assessed by intima-media thickness index (CCA-IMT)


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

675-679
K. Pałka, E. Ignacak, W. Sułowicz
Potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna (ptld) u pacjentów po przeszczepie nerki - obraz kliniczny, leczenie i rokowanie
Post transplant lymphoprolipherative disorder (ptld) in patients after kidney 7transplantation - clinical manifestation, treatment and prognosis


680-686
S. Wojtusik, W. Sułowicz
Rola nerek w patogenezie nadciśnienia tętniczego
The role of kidney in pathogenesis of arterial hypertension


687-693
A.T. Midro, B. Panasiuk, J. Fryc, B. Stasiewicz-Jarocka, S. Sierakowski
Twardzina układowa. Część 1: Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań
Systemic sclerosis. Part 1: Searching for genetic determinants


694-697
A. Ostapowicz, B. Dołęgowska
Przegląd metod oznaczania dehydrogenazy dihydropirymidynowej oraz możliwości ich zastosowania w badaniach przesiewowych poprzedzających chemoterapię 5-fluorouracylem
Review of methods for determination of dihydropyrimidine dehydrogenase and possible application in screening previous chemotheraphy with 5-fluorouracil


698-702
E. Kucharska
System opieki zdrowotnej wobec wieloproblemowości w pomocy społecznej
The healthcare system and the complexity of social work


703-707
Ł. Kaczyński, B. Solnica
Pragmatyczne badania kliniczne z randomizacją jako źródło danych w ocenie efektywności praktycznej technologii medycznych
Pragmatic randomized controlled trials as a source of data in the assessment of effectiveness of medical technology


DONIESIENIA KLINICZNE – CLINICAL NOTES

708-710
H. Liszka, A. Gądek
Izolowane i obustronne złamanie kości klinowatych przyśrodkowych: opis przypadku
Isolated bilateral medial cuneiform fracture: a case report


LISTY DO REDAKCJI – LETTERS TO THE EDITOR

711-712
T. Drewniak, P. Maciukiewicz, K. Juszczak, P.J. Thor
Wypowiedź dyskusyjna do artykułu pod tytułem: „Porównanie samooceny dolegliwości dysurycznych mierzonych przy użyciu skali ipss i jakości życia QoL z samooceną życia płciowego mierzonego skalą IIEF-5”
Letter to the Editor: „Comparison of self-estimation of disuric disorders gauged IPSS scale and qualities of lives QoL with self-estimation of sexual life gauged by IIEF-5 scale”


VARIA

713-716
M.E. Kempa
Osiągnięcia naukowe i społeczne Docent dr hab. n. med. Stefanii Górz-Kardaszewicz specjalisty chorób wewnętrznych i hematologa. Jubileusz dziewięćdziesięciolecia urodzin
Scientific and social achievements of docent dr hab. Stefania Górz-Kardaszewicz the ninety birthday anniversary