SPIS TREŚCI
ARTYKUŁ REDAKCYJNY – EDITORIAL ARTICLE

779-783
T. Merritt, J. Mazela, T. Allen Merritt
Tobacco smoking and its consequences on reproductive health: the impact of a life-style choices including cigarette smoke exposure on fertility and birth defects
Wpływ palenia tytoniu na zdrowie reprodukcyjne – jak styl życia w tym wybór palenia tytoniu kształtuje płodność i występowanie wad wrodzonych?


PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

784-786
R. Gołda, G. Przybylski, W. Dokładna, M. Pyskir, J. Pyskir
Analiza występowania atypowych białek w surowicy u chorych na raka płuc palących i niepalących papierosy
Analysis of occurrence atypical proteins in the serum at smoking and non-smoking cigarettes patients with lung cancer


787-790
G. Przybylski, M. Pyskir, J. Pyskir, M. Bannach, R. Gołda
Próba oceny wpływu palenia tytoniu na stabilność posturalną chorych ze schorzeniami układu oddechowego – badania pilotażowe
An attempt of evaluation the impact of smoking on postural stability in patients with diseases of the respiratory system - a pilot study


791-795
M. Bodnar, M. Smolińska, C. Popławski, E. Wiśniewska, A. Marszałek
Ocena statusu HER2 w raku żołądka u pacjentów palących papierosy – czy jest to możliwe?
Expression of HER2 in smoking gastric cancer patients – is it possible?


796-799
M. Nakonieczna-Rudnicka, M. Gogacz, E. Kobyłecka, T. Bachanek
Higiena jamy ustnej u kobiet w ciąży a palenie papierosów
Oral hygiene in pregnant women versus cigarette smoking


800-804
M. Chełchowska, J. Gajewska, J. Ambroszkiewicz, L. Lewandowski, T.M. Maciejewski, M. Ołtarzewski, T. Laskowska-Klita
Wpływ palenia tytoniu na stężenia wybranych czynników angiogennych oraz somatomedyny C w surowicy krwi kobiet ciężarnych i krwi pępowinowej
The effect of tobacco smoking on serum concentration of selected angiogenic factors and somatomedin C in pregnant women and umbilical cord blond


805-808
E. Słodczyk, I. Szołtysek-Bołdys, A. Kozar-Konieczna, J. Goniewicz, M. Ptak, Z. Olszowy, L. Kośmider, M.Ł. Goniewicz, A. Sobczak
Zmiany profilu lipidowego w osoczu mężczyzn o różnym statusie palenia tytoniu leczonych z powodu uzależnienia od alkoholu
Plasma lipid concentration in smoking and nonsmoking male adults treated from alcohol addiction


809-812
M. Śliwińska-Mossoń, M. Topoła, S. Milnerowicz, H. Milnerowicz
Ocena stężeń kreatyniny, kwasu moczowego i mocznika u niepalących i palących pacjentów z przewlekłym zapaleniem trzustki
Assessment of concentrations of creatinine, uric acid and urea in non-smoking and smoking patients with chronic pancreatitis


813-817
M. Szumska, K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, M. Długaszek, A. Krywult, J. Czubilińska, K. Gawlik
Ocena wpływu dymu tytoniowego na stężenie osoczowego białka ciążowego typu A w populacji zdrowych mężczyzn i kobiet nieciężarnych
Evaluation of the influence of exposure to tobacco smoke on the concentration of the pregnancy-associated plasma protein A in the population of healthy men and non-pregnant women


818-821
E. Gomółka, D. Bielska, K. Nazarko, K. Bielska
Narażenie dzieci w wieku przedszkolnym na dym tytoniowy i jego wpływ na stężenie kotyniny w moczu
Kindergartners’ indoor exposition to tobacco smoke and its influence on cotinine concentration in children’s urine


822-825
A. Kowalewska, J. Mazur
Adolescent’s perception of peer substance use in relation to social relationship and the neighbourhood social capital
Postrzeganie przez młodzież używania substancji psychoaktywnych przez kolegów a relacje społeczne i kapitał społeczny otoczenia


826-830
N. Dorosh, O. Boyko, E. Kleszczewska, K. Łogwiniuk, T. Kleszczewska
Szacowanie rozpowszechnienia nałogu palenia tytoniu metodą ankiet online wśród studentów ze Lwowa i z Suwałk
Estimating the prevalence of tobacco addiction by a method of online survey among students from Lviv and Suwalki


831-835
A. Szpakow, A. Szpakow, E. Kleszewska, H. Śliżewska, K. Łogwiniuk
Znaczenie dobrych praktyk w transgranicznych działaniach prozdrowotnych uczelni z Grodna i z Suwałk
The importance of good practice in cross-border activities in Grodno and Suwalki


836-838
E. Krzych-Fałta, B. Samoliński
Czy palenie papierosów wpływa na drożność nosa w świetle badań projektu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) w populacji polskiej w latach 2006-2009?
Is smoking cigarettes affects the nasal patency in the light of the project ECAP (Epidemiology of Allergic Diseases in Poland) in the Polish population in 2006-2009?


839-841
K. Korzeniowska, A. Cieślewicz, A. Jabłecka
Bezpieczeństwo terapii uzależnień od nikotyny
Safety of nicotine addiction treatment


842-847
M. Kulza, R. Miller, A. Woźniak, M. Napierała, A. Wachowiak, M. Hassen-Bartz, M. Krzyścin, M. Chuchracki, G.H. Bręborowicz, E. Florek
Stężenie kwasu walproinowego w surowicy krwi kobiet ciężarnych oraz krwi pępowinowej w odniesieniu do stanu noworodka – analiza przypadków
Valproic acid concentration in the blood serum of pregnant women and umbilical cord blood in relation to the condition of the newborn - case studies


848-851
A. Piekarska-Wijatkowska, S. Czyżewska, M. Kotwica, A. Krakowiak
Epidemiologia ostrych zatruć w latach 2002-2011 w Oddziale Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
Epidemiology of acute poisonings during 2002-2011 in Toxicology Unit; Department of Occupational Medicine and Toxicology, Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

852-857
E. Strauss
Asocjacje na skalę genomu z paleniem tytoniu
Genome-wide associations for cigarette smoking behavior


858-864
E. Kolanko, P. Czekaj
Skin and dermal appendages stem cells exposure to tobacco smoke
Narażenie komórek macierzystych skóry i jej przydatków na dym tytoniowy


865-868
J. Budzianowski
Tytoń – niegdyś roślina lecznicza. Czy zawiera substancje o właściwościach leczniczych?
Tobacco – once a medicinal plant. Does it contain substances with medicinal properties?


869-874
M. Ożarowski, P.Ł. Mikołajczak, B. Thiem
Rośliny lecznicze stosowane w fitoterapii uzależnień od nikotyny lub alkoholu – implikacje dla zastosowania roślinnych kultur in vitro
Medicinal plants in the phytotherapy of alcohol or nicotine addiction -implication for plants in vitro cultures


875-879
J.A. Moczko
Metody oceny rzetelności i zgodności pomiaru
Methods for assessing reliability and agreement of measurement


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

880-883
M. Łukasik-Głębocka, K. Sommerfeld, A. Teżyk, B. Zielińska-Psuja
Ostre zatrucie suplementem diety wspomagającym odchudzanie fałszywie sugerujące użycie amfetaminy
Acute poisoning with weight-loss dietary supplement falsely suggesting the use of amphetamine