SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

885-887
A. Chmielewska, M. Mazur, M. Sacha, D. Myszkowska, W. Dyga, K. Obtułowicz, E. Czarnobilska
Zespół alergii jamy ustnej u pacjentów z alergią pyłkową
Oral allergy syndrome in patients with pollen allergy


888-892
M. Bąk, K. Rośniak-Bąk, A. Krakowiak
Problem weryfikacji uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych w praktyce oddziału klinicznego
The problem of re-confirming the driving licence in the practice of the clinical department


893-899
M. Bednarek, M. Trybus, W. Pokrowiecki, P. Guzik, Z. Wiśniowski
Ocena wpływu operacyjnego leczenia przykurczu Dupuytrena na poprawę funkcji ręki w oparciu o badania przeprowadzone z zastosowaniem kwestionariusza DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand) – doświadczenia własne
Evaluation of influewnce of Dupuytryen contracture’s operative treatment on increase of quality of hand’s function basing on research in use DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand) questionnaire - own experience


900-903
J. Wiliński, A. Kusiak, B. Wiliński, P. Smolik, Ł. Klima, J. Chmielewska, D. Czarnecka
Wybór i obsługa aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego w samodzielnych pomiarach ciśnienia krwi (SBPM)
Selection and maintenance of the blood pressure monitor for self-blood pressure monitoring (SBPM)


904-910
M. Koziarz, D. Drożdż, T. Drożdż, M. Łątka, P. Kwinta
Nadciśnienie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym urodzonych ze skrajnie małą masą urodzeniową
Hypertension in early school aged children born prematurely with extremely low birth weight


911-915
M. Wawrzynkiewicz, W. Woźniak, A. Wojas-Pelc, M. Chlebicki, J. Ogiela
Analiza wzorców dermoskopowych zmian melanocytowych zlokalizowanych w okolicach akralnych
Dermoscopic pattern analysis of acral melanocytic nevi


916-919
W. Kolber, M. Sporek, P. Dumnicka, B. Kuśnierz-Cabala, M. Kuźniewski, A. Gurda-Duda,B. Solnica, J. Kulig
Ostre zapalenie trzustki a analiza rozpiętości rozkładu objętości erytrocytów (RDW) we wczesnej fazie rozwoju choroby
Acute pancreatitis and red cell distribution width (RDW) at early phase of disease


920-925
K. Lizis–Kolus, A. Hubalewska–Dydejczyk, M. Trofimiuk-Muldner, A. Sowa-Staszczak, A. Kowalska
Ocena stężenia 25(OH)D3 w grupie chorych z rakiem brodawkowatym tarczycy w porównaniu do chorych z chorobą Hashimoto
Assessment of 25(OH)D3 concentration levels in patients with papillary thyroid cancer compared to patients with Hashimoto’s thyroiditis


926-932
K. Lizis–Kolus, A. Hubalewska–Dydejczyk, B. Piwońska-Solska, A. Sowa-Staszczak, A. Kowalska, J. Jaskulski, M. Obarzanowski, P. Orłowski
Ocena stężenia 25(OH)D3 w grupie chorych z rakiem prostaty w porównaniu do grupy zdrowych mężczyzn
Serum levels of 25(OH)D3 in patients with prostate cancer compared to healthy men


933-935
J. Jaskulski, T. Gołąbek, J. Kopczyński, P. Orłowski, J. Bukowczan, P. Dudek, P. Chłosta
Czy różnicowanie neuroendokrynne w materiale uzyskanym metodą rdzeniowej biopsji stercza może mieć znaczenie prognostyczne?
Does neuroendocrine differentiation have prognostic value in prostate core needle biopsies?


936-938
P. Dudek, T. Gołąbek, J. Jaskulski, P. Orłowski, J. Bukowczan, T. Szopiński, P. Chłosta
Prospektywna ocena dolegliwości bólowych związanych z pozostawieniem cewników JJ po ureterorenoskopii z litotrypsją
Prospective evaluation of pain associated with indwelling JJ stents following ureterorenoscopic lithotripsy


939-941
P. Orłowski, T. Gołąbek, J. Jaskulski, W. Lipczyński, J. Bukowczan, P. Chłosta
Technika wytworzenia pęcherza jelitowego u chorych poddanych laparoskopowej cystektomii radykalnej
Laparoscopic radical cystectomy with extracorporeal ileal neobladder reconstruction


942-946
M. Magierowski, K. Jasnos, I. Brzozowska, D. Drozdowicz, Z. Śliwowski, E. Nawrot, U. Szczyrk, S. Kwiecień
Melatonina jako czynnik leczniczy względem wrzodów żołądka w warunkach eksperymentalnej cukrzycy
Melatonin as a therapeutic factor in gastric ulcer healing under experimental diabetes


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

947-949
K. Cubera
Stomatopatie protetyczne – definicja, etiologia, klasyfikacja oraz leczenie
Denture stomatitis - definition, etiology, classification and treatment


950-957
A. Jurczyszyn, S. Grosicki, M.R. Czerniuk, R. Morga, K. Małecki, A.B. Skotnicki
Postępowanie w chorobie kostnej związanej ze szpiczakiem mnogim
Management of multiple myeloma-related bone disease


958-961
M. Śliz, I. Olszewska-Czyż, M. Kantorowicz, M. Chomyszyn-Gajewska
Zapalenie przyzębia w przebiegu cukrzycy
Diabetes mellitus and periodontal disease


962-968
R. Krysiak, B. Okopień
Wewnątrzczaszkowe guzy zarodkowe: punkt widzenia endokrynologa
Intracranial germ cell tumors: the point of view of the endocrinologist


969-972
A. Gilbert, B. Czarkowska-Pączek, A. Deptała
Wysiłek fizyczny w prewencji i leczeniu raka jelita grubego
Physical activity in prevention and treatment of colon cancer


973-975
A. Kubik, M. Kaciński
Neurofeedback therapy in patients with non pain syndromes of chronic and paroxysmal character-literature review and own experience
Terapia neurofeedback u pacjentów z nie bólowymi zespołami o charakterze przewlekłym i napadowym - przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne


976-982
A. Fugiel, M. Kuźniewski, D. Fedak
Uromodulina – czy może być nowym wskaźnikiem uszkodzenia nerek?
Uromodulin – can it be a new marker of kidney damage?


983-985
M. Luberda, K. Stachura, M. Moskała
Badanie ultrasonograficzne nerwów wzrokowych jako metoda nieinwazyjnej oceny ciśnienia śródczaszkowego
Optic nerve sonography – the non-invasive evaluation of intracranial pressure


986-990
K. Zielińska, B. Karczmarek-Borowska
Przydatność wybranych markerów nowotworowych w diagnostyce i monitorowaniu leczenia
Usefulness of the chosen tumor markers at diagnostics and monitoring the treatment


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

991-992
B. Sokołowska, W. Szczeklik, N. Celejewska-Wójcik, K. Macioł, E. Stodółkiewicz, P. Kaczmarek, T. Nowakowski, L. Mastalerz, J. Musiał
Exacerbation of eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA) with heart involvement mimicking acute coronary syndrome
Zaostrzenie ziarniniakowatości eozynofilowej z zapaleniem naczyń przebiegające z zajęciem serca imitującym ostry zespół wieńcowy


993-996
W. Stycuła, M. Borówka, J. Jarosz, J. Kołcz, J. Skalski
Zastosowanie pozaustrojowego utlenowania krwi i wspomagania krążenia oraz ciągłej żylno-żylnej hemodiafiltracji w ciężkim zatruciu inhibitorem konwertazy, blokerem kanału Ca++ i β-blokerem
The use of extracorporeal life support and continuous venovenous haemodiafiltration in severe angiotensin converting enzyme inhibitor, calcium channel bloker and β-blocker multidrug intoxication


PRACE HISTORYCZE - HISTORY OF MEDICINE

997-1001
R.W. Gryglewski
Rozwój krakowskiej kolekcji anatomopatologicznej w XIX stuleciu
Development of Krakow’s pathological collection in 19th century