SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

229-242
A. Urbanik, R. Chrzan
Zastosowanie badania tomografii komputerowej (TK) dla potrzeb medycyny sądowej
Application of computed tomography (CT) examination for forensic medicine


243-247
A. Bryll, M. Binder, A. Urbanik
Wpływ stopnia znajomości języka obcego na wzorce pobudzenia ośrodków mowy
The influence of proficiency level of foreign language on the activation patterns of language areas


248-250
P. Brzegowy, T.J. Popiela
Zastosowanie embolizacji wewnątrznaczyniowej w leczeniu krwawień z nosa
Endovascular embolisation in epistaxis


251-254
P. Brzegowy, T.J. Popiela, A. Urbanik
Wyniki wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych z użyciem stentów
Results of stent assisted endovascular treatment of intracranial aneurysms


255-261
A. Brzozowska-Czarnek, A. Bryll
Ocena przerostu mięśnia lewej komory serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym przy pomocy badania Kardio MR
The assessment of left ventricular hypertrophy in patients with the primary hypertension with the use of Cardiac Magnetic Resonance


262-267
A. Brzozowska-Czarnek
Analiza badanych parametrów lewej komory serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem pod względem zgodności wyników pomiędzy dwoma badającymi osobami w echokardiografii i Kardio MR
A comparison between two investigator’s differences of results of left ventricular parameters using echocardiography and Cardio MR in hypertensive patients


268-274
A. Dubis, P. Dubis, G. Wyszyńska–Pawelec, L. Podsiadło
Wartość spiralnej tomografii komputerowej w rozpoznawaniu przerzutów do węzłów chłonnych w raku wargi dolnej
Value of spiral CT in diagnosing metastatic lymph nodes in lower lip cancer


275-280
A. Fedak, W. Uchto, A. Urbanik
Przezskórny drenaż wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych jako metoda leczenia paliatywnego w nieoperacyjnych guzach wnęki wątroby
Transcutaneal drainage intrahepatic biliary ducts as a method of paliative treatment of inoperative liver hilum tumours


281-285
K. Kapuścińska, A. Urbanik
Ultrasonograficzna ocena nerwu pośrodkowego w zespole kanału nadgarstka
Ultrasound examination of median nerve in carpal tunnel syndrome


286-292
P. Karcz, A. Urbanik
Spektroskopia protonowa mięśni podudzia przed i po wysiłku fizycznym
Proton spectroscopy of the lower leg muscles before and after exercise


293-298
K. Kleinrok, K. Podsiadło, A. Urbanik, T. Sorysz
Wpływ czynnika czasu w algorytmie diagnostycznym urazów stawu kolanowego na zdolność diagnostyczną badania rezonansu magnetycznego
The influence of the time factor in diagnostic algorithm of knee joint trauma on diagnostic ability of the magnetic resonance imaging


299-302
P. Obtułowicz, A. Urbanik, K. Obtułowicz
Nawracające bóle brzucha i wodobrzusze u pacjentów z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym na tle niedoboru C1 inhibitora. Analiza retrospektywna
Recurrent abdominal pain and ascites in patients suffering from congenital angioedema due to C1 inhibitor deficiency. Retrospective analysis


303-307
T.J. Popiela, P. Brzegowy, W. Kibil
Zabiegi embolizacji naczyń trzewnych w ostrych krwotokach do dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Embolisation procedures in acute haemorrhage from lower gastrointestinal tract


308-312
T.J. Popiela, P. Brzegowy, A. Paciorek
Zabiegi embolizacji naczyń trzewnych w ostrych krwotokach do górnego odcinka przewodu pokarmowego
Embolization procedures in acute haemorrhage from upper gastrointestinal tract


313-318
B. Sobiecka, A. Urbanik
Porównanie przydatności wzorców zewnętrznego i wewnętrznego w diagnostyce HMRS guzów mózgowia
The comparison of the external and internal standards using 1HMRS method in diagnostics of brain tumours


319-327
K. Sprężak, A. Urbanik
Ocena przydatności metody znakowania spinów krwi tętniczej (arterial spin labeling, ASL) w rezonansie magnetycznym w diagnostyce obrazowej udaru niedokrwiennego mózgu
The value of arterial spin-labeled perfusion magnetic resonance imaging (ASL) in cerebral ischemia


328-334
M. Szafirska, A. Urbanik, T. Róg
Zmiany metaboliczne w obrębie blaszek u chorych na stwardnienie rozsiane – ocena w technice protonowej spektroskopii MR (¹HMRS)
The metabolic abnormalities in plaques of multiple sclerosis patients – the assessment in proton MR spectroscopy (¹HMRS)


335-338
W. Wojciechowski, .K Kapuścińska, A. Urbanik
Najczęściej występujące pułapki diagnostyczne w obrazowaniu rezonansu magnetycznego nadgarstka
The most common pitfalls in Magnetic Resonance Imaging of wrist


339-343
K. Bartynowska
Wielkość ogniska niedokrwiennego w badaniu TK a stan neurologiczny i funkcjonalny pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym
The comparison of volume of ischemia zone in CT examination with neurological and functional status of patients after cerebral ischemia.


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

344-350
I. Herman-Sucharska, P. Bożek, A. Bryll
Wady rozszczepowe kręgosłupa - od diagnostyki do terapii
Dysraphic spinal defekt – from diagnostics to therapy


PRACE KAZUISTYCZNE – CLINICAL NOTES

351-352
M. Krupiński, M. Urbańczyk-Zawadzka, R.P. Banyś, M. Irzyk, B. Laskowicz, A. Urbanik
Zmiana torbielowata w topografii niedrożnego, żylnego pomostu aortalno-wieńcowego
Cystic lesion in the topography of occluded aorto-coronary saphenous vein bypass


353-355
B. Laskowicz, M. Urbańczyk-Zawadzka, M. Krupiński, M. Konieczyńska, M. Irzyk, R.P. Banyś, R. Machnik, A. Urbanik
Nieprawidłowy spływ żyły płucnej górnej prawej do żyły głównej górnej wraz ze współistniejącym ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej o typie zatoki żylnej
Anomalous right upper pulmonary venous drainage into the superior vena cava with coexistence sinus venosus atrial septal defect (ASD)


356-358
M. Urbańczyk-Zawadzka, R. P. Banyś, M. Krupiński, A. Urbanik
Tętniaki prawej tętnicy wieńcowej u pacjenta z podejrzeniem guza serca
Right coronary artery aneurysms in patient with suspicion of heart tumor


HISTORIA MEDYCYNY

359-365
M. Urbanik
Odkrycie Roentgena - pierwsze doniesienia prasowe, artykuły naukowe i podręczniki w Krakowie
The Roentgen’s discovery - first press releases, research articles and textbooks in Kraków


VARIA

366-369
J. Pszonka, M. Wendorff, K. Jucha, K. Bartynowska, A. Urbanik
Radiografia rentgenowska jako metoda uszczegóławiająca analizę sedymentologiczną skał osadowych, na przykładzie piaskowców cergowskich (Karpaty fliszowe)
X-ray radiography as a method of detailing the analysis of sedimentary facies, based on example of the Cergowa sandstones (Flysch Carpathians)


370-372
A. Urbanik, K. Bartynowska, M. Tomera
Obrazy radiograficzne muszli
Radiographic images of the shells