SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE - ORIGINAL PAPERS

373-376
J. Wiliński, M. Dąbrowski
Safety and tolerability of the use of atorvastatin 40 mg in common daily practice in short-term observation in 3,227 patients
Bezpieczeństwo i tolerancja stosowania atorwastatyny 40 mg w codziennej praktyce w obserwacji krótkoterminowej u 3227 pacjentów


377-380
J. Wiliński, M. Dąbrowski
Medication adherence in hypertensive patients of different cardiovascular risk treated in primary health care
Systematyczność zażywania leków u chorych z nadciśnieniem tętniczym w grupach o różnym ryzyku sercowo-naczyniowym leczonych w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej


381-385
M. Mydlík, K. Derzsiová, K. Frank
Renal replacement therapy in acute poisonings - one center experience
Leczenie nerkozastępcze w ostrych zatruciach - doświadczenia jednego ośrodka


386-391
J.B. Zawilska, K. Słomiak, M. Wasiak, P. Woźniak, M. Massalski, E. Krupa, J.Ł. Wojcieszak
Pochodne β-katynonu - nowa generacja niebezpiecznych związków psychostymulujących z grupy „dopalaczy”
β-cathinone derivatives – a new generation of dangerous psychostimulant “designer drugs”


392-396
B. Kuśnierz-Cabala, A. Gurda-Duda, P. Dumnicka, M. Kuźniewski, J. Kulig, J. Panek, B. Solnica
Znaczenie wybranych markerów zapalnych dla wczesnego przewidywania ciężkości przebiegu ostrego zapalenia trzustki
Analysis of selected inflammatory markers for early prediction of severe clinical course of acute pancreatitis


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

397-399
I. Kaczmarczyk, W. Sułowicz
Nefropatia litowa
Lithium nephropathy


400-403
A. Gala-Błądzińska, M. Kuźniewski
Oznaczanie lipokaliny związanej z żelatynazą neutrofili (NGAL) w praktyce klinicznej
Performance neutrophil gelatinase-associated lipocalin in clinical settings


404-406
E. Kucharska
Cukrzyca typu drugiego – kryteria rozpoznawania, prewencja i cele terapeutyczne w świetle wyników badań i wytycznych American Diabetes Association 2012
Diabetes type 2 – criteria concerning the recognition and prevention, as well as therapeutic targets in the light of research results and guidelines formulated by the American Diabetes Association in 2012


PRACE KAZUISTYCZNE – CLINICAL NOTES

407-410
M. Piwoński, B. Kucharczyk
Wydolność metod obrazowania (urografia, TK z kontrastem) w ostrej fazie kamicy moczowodowej - problemy w ich interpretacji na podstawie opisu przypadku i przeglądu literatury
Efficiency of imaging methods (urography,CT contrast-enhanced) in acute stage of ureterolithiasis - interpretation problems based on description case and bibliography reviewVaria


VARIA

411-412
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Jerzy Fryszman Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna
Jerzy Fryszman. Member of the Founding Committee of the Polish Urological Association. Biographical note


RECENZJE KSIĄŻEK - BOOKS REVIEW

413
H. Gaertner
Auschwitz survivors. Clinical – psychiatric studies oraz
Medicine behind the barbed wire of the German concentration camp


414
B. Wasilewski
Kronika Jubileuszu 90-lecia Profesora Henryka Gaertnera