SPIS TREŚCI
Prace oryginalne - original papers

479-484
A. Świderska, J. Sein Anand
Wybrane zagadnienia dotyczące ostrych zatruć glikolem i metanolem w Polsce w roku 2010
Selected data of acute intoxications with glycol and methanol in Poland in the year 2010


485-489
M. Łukasik-Głębocka, R. Adamek
Zatrucia śmiertelne w Oddziale Toksykologii w Poznaniu w latach 2008-2012 - analiza wstępna
Fatal poisoning in the Department of Toxicology in Poznań in 2008-2012 - preliminary analysis


490-499
P. Burda, E. Gomółka, R. Winnicka, Z. Olszowy, T. Madej, B. Wendeker, K. Sommerfeld, E. Zajko
Kliniczna analityka toksykologiczna w Polsce w 2012 roku
Medical analytical toxicology in Poland in year 2012


500-505
S. Czyżewska, R. Winnicka, J. Rzepecki, Z. Kołaciński, P. Politański, J. Sawicka, A. Krakowiak
Ostre zatrucia glikolem etylenowym wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi, hospitalizowanych w latach 2000-2009
Acute ethylene glycol poisoning among patients of Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź, Toxicology Unit, hospitalized in the years 2000-2009


506-510
E. Gomółka, M. Kapala, P. Hydzik
Potwierdzone zatrucia glikolem etylenowym i alkoholem metylowym w Polsce południowej w latach 2010 - 2012 na podstawie wyników oznaczeń laboratoriów toksykologicznych w Krakowie i Sosnowcu
Confirmed poisonings with ethylene glycol and methanol in south Poland in years 2010-2012 based on results from toxicological laboratories in Kraków and Sosnowiec


511-513
E. Gomółka, S. Cudzich-Czop, A. Sulka
Oznaczanie glikolu etylenowego w materiale biologicznym - interferencja glikolu propylenowego
Determination of ethylene glycol in biological fluids - propylene glycol interferences


514-519
Z. Kołaciński, A. Skrzypek-Mikulska, E. Pitrus, J. Matych, R. Winnicka, S. Czyżewska, A. Krakowiak
Transplantacje nerek od dawców obciążonych kwasicą metaboliczną w przebiegu zatruć metanolem i tlenkiem węgla
Kidney transplants from donors burdened metabolic acidosis in the course of poisoning with methanol and carbon monoxide


520-524
J. Sawicka, S. Czyżewska, R. Winnicka, P. Politański, S. Świderska-Kiełbik, Z. Kołaciński, P. Czerniak, A. Krakowiak
Ostre zatrucia nowymi środkami psychoaktywnymi wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w latach 2008-2012– rozpowszechnienie, obraz kliniczny zatrucia
Acute novel drugs poisoning among patients of Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz, Toxicology Unit, hospitalized in the years 2008 – 2012 – epidemiology, clinical state


525-527
M. Zając, A. Andrzejczyk, A. Kuich, A. Tyrańska-Fobke, W. Waldman, J. Sein Anand
Rekreacyjne stosowanie dekstrometorfanu - ocena na podstawie doświadczeń internautów
Recreational usage of dextromethorphan - analysis based on Internet users experiences


528-532
P. Hydzik, B. Szkolnicka, E. Gomółka
Narażenie na substancje toksyczne wśród dzieci i młodocianych w latach 2010 - 2012 w materiale Ośrodka Informacji Toksykologicznej oraz Pracowni Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej Katedry Toksykologii Klinicznej i Chorób Środowiskowych UJ CM
Children and adolescents toxic exposure in 2010 - 2012 - data of Poison Information Centre and Laboratory of Analytical Toxicology and Drug Monitoring Jagiellonian University Medical College


533-537
K. Gontko, J. Mitkowska, P. Panieński, K. Ratajczak
Ostre zatrucia u dzieci w latach 2010 - 2012 - badanie jednoośrodkowe w Poznaniu
Acute poisonings in children in the years 2010 - 2012 - single-centre study in Poznań


538-541
B. Szkolnicka
Błędy terapeutyczne jako powód konsultacji z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej UJ CM w roku 2012
Therapeutic misuses as a reason of telephone inquiries to Poison Information Centre of the Jagiellonian University Medical College in 2012


542-545
P. Hydzik, D. Szpak, E. Gomółka
Poziom osteopontyny w surowicy krwi u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby, leczonych z powodu alkoholowego zespołu odstawiennego - doniesienie wstępne
Osteopontin level in the serum of patients with alcoholic liver disease, treated for alcohol withdrawal syndrome - a preliminary report


546-550
M. Zadarko-Domaradzka, E. Zadarko, Z. Barabasz, M. Sobolewski
Spożywanie alkoholu jako zachowanie ryzykowne dla zdrowia wśród młodzieży akademickiej studiującej na Podkarpaciu
Alcohol use and health risk behaviours among academic students in Podkarpackie


551-554
M. Kubiak, B. Musikowska, J. Sein Anand
Aktualne wydarzenia życiowe poprzedzające próbę samobójczą z użyciem leków
Recent life events preceding suicide attempt by drug overdose


555-560
B. Musikowska, M. Kubiak, J. Sein Anand
Analiza wczesnych stresujących wydarzeń życiowych i relacji rodzicielskich u pacjentów po próbach samobójczych
The analysis of early stressful life events and parental relationships among patients after suicide attempts


561-564
R. Żuralska, D. Postrożny, J. Sein Anand
Kobiety w ciąży, a strategie radzenia sobie ze stresem i style przywiązaniowe
Pregnant women and strategies of coping with stress and attachment styles


565-568
R. Żuralska, J. Sein Anand
Jak gimnazjaliści radzą sobie w sytuacjach trudnych?
How pupils of a secondary school cope with difficult situations?


569-571
R. Żuralska, J. Sein Anand, M. Majkowicz, D. Różycka
Spostrzeganie wsparcia społecznego przez studentów II roku Wydziału Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
The perception of social support by students of 2nd year Nursing Faculty of the Medical University of Gdansk


572-575
P. Kabata, W. Waldman, K. Kaletha, J. Sein Anand
Elektroniczny system zarządzania informacją toksykologiczną
Electronic poison information management system


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

576-584
K. Ciszowski, A. Miętka-Ciszowska
Zaburzenia świadomości w przebiegu zatruć: podstawy patofizjologiczne, obraz kliniczny oraz zarys postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
Consciousness disturbances during poisonings: pathophysiology, clinical picture, and basic principles of diagnosis and management


585-588
K. Ciszowski, A. Miętka-Ciszowska
Śmierć mózgowa oraz aspekty transplantologiczne u chorych zmarłych w wyniku zatruć
Brain death and transplantological issues in patients deceased due to poisonings


589-594
K. Ciszowski, A. Miętka-Ciszowska
Śpiączka toksyczna i farmakologiczna. Aspekty neurotoksykologiczne znieczulenia ogólnego
Toxicant-induced and drug-induced coma. Neurotoxicological issues of general anesthesia


595-600
K. Ciszowski, A. Miętka-Ciszowska
Zaburzenia świadomości: stan wegetatywny i stan minimalnej świadomości
Consciousness disorders: vegetative state and minimally conscious state


601-606
K. Ciszowski, A. Miętka-Ciszowska
Napady i stany padaczkowe indukowane ksenobiotykami jako przyczyna zaburzeń świadomości
Xenobiotic-induced seizures and epileptic states as a cause of consciousness disturbances


607-612
K. Ciszowski, A. Miętka-Ciszowska
Rzadkie zaburzenia świadomości w praktyce toksykologicznej: mutyzm akinetyczny, somnambulizm, zespół zamknięcia i śpiączka psychogenna
Rare consciousness disturbances in toxicological practice: akinetic mutism, somnambulism, locked-in syndrome, and psychogenic coma


613-616
B. Habrat, H. Baran-Furga, H. Sienkiewicz-Jarosz, J. Sein Anand, R. Poniatowska
Encefalopatia spowodowane dożylnym używaniem preparatów zawierających nadmanganian potasu stosowany jako reagent w produkcji metkatynonu (efedronu) z leków zawierających pseudoefedrynę
Encephalopathy caused by intravenous potassium permanganate used for illegal production of methcathinone (ephedrone) from medicines containing pseudoephedrine


617-622
K. Zaleski, M. Kołodziej, M. Majewska, A. Górska, P. Danielewicz, A. Krajewska, J. Szponar
Przemijające i trwałe uszkodzenia serca w przebiegu ostrych zatruć
Transient and permanent damage to the heart in the course of acute poisoning


623-627
M. Kołodziej, K. Zaleski, M. Majewska, A. Górska, E. Kwiecień-Obara, J. Szponar
Uszkodzenie serca w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla - zastosowanie badań obrazowych
Heart injury secondary to carbon monoxide poisoning - the use of imaging techniques


628-632
A. Krajewska, E. Kwiecień-Obara, M. Kołodziej, J. Szponar
Nanocząstki – toksyczność dla układu krążenia – przegląd piśmiennictwa
Nanopaticles’ cardiotoxity - review of the literature


633-637
M. Chomoncik, J. Nitecki, D. Ogonowska, U. Cisoń-Apanasewicz, H. Potok
Oparzenia chemiczne i zatrucia wziewne w procedurach ratowniczych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy Państwowej Straży Pożarnej
Management of chemical burn and inhalant intoxication in acute medical care procedures of the State Fire Service


638-642
P. Lass, A. Kubicki, P. Bojarski, J. Sein Anand
Na pograniczu toksykologii i fizyki jądrowej – nietypowe wypadki radiacyjne
On a border of toxicology and medical physics – atypical radiation accidents


643-646
B. Siek, A. Ryś, J. Sein Anand
Najbardziej popularne trucizny świata grecko-rzymskiego
The most popular poisons from Graeco-Roman world


647-651
M. Kucińska, M. Murias
Kosmetyki jako źródło narażenia na ksenoestrogeny
Cosmetics as a source of xenoestrogens exposure


652-656
M. Kucińska, P. Ruciński, M. Murias
Quod medicina aliis, aliis est acre venenum - jady jako źródło substancji o działaniu przeciwnowotworowym
Quod medicina aliis, aliis est acre venenum - venoms as a source of anticancer agents


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

657-660
N. Pawlas, Ł. Miśkiewicz, S. Motyka, R. Nowakowski, J. Pająk, R. Celiński, T. Kłopotowski
Fatal suicidal poisoning with antituberculosis agents with ST elevation and acute coronary syndrome symptoms – a case report
Śmiertelne samobójcze zatrucie lekami przeciwgruźliczymi z objawami ostrego zespołu wieńcowego i uniesieniem odcinka ST – opis przypadku


661-665
K. Krawczyk, M. Bąk, J. Kuropatwa, R. Winnicka, Z. Kołaciński, A. Krakowiak
Zatrucie metforminą – symptomatologia, diagnostyka i leczenie - prezentacja przypadków klinicznych
Metformin poisoning – clinical features, diagnostics and treatment - case presentations


666-668
G. Drelich, A. Drelich-Zbroja, J. Szponar, H. Lewandowska-Stanek, M. Szczerbo-Trojanowska
Odległe zmiany w obrazie MR mózgowia po zatruciu tlenkiem węgla – opis przypadku
MR imaging late changes of brain after carbon monoxide poisoning – case report


669-670
W. Waldman, K. Kaletha, J. Sein Anand
Ostre zatrucie sertindolem - opis przypadku
Acute poisoning with Sertindole - a case report


671-673
M. Łukasik-Głębocka, K. Sommerfeld, A. Teżyk, B. Zielińska-Psuja, A. Drużdż
Ostre zatrucie metoksetaminą - opis przypadku z wyznaczonymi stężeniami w surowicy i moczu
Acute methoxetamine intoxication - a case report with serum and urine concentrations


674-678
D. Klimaszyk, M. Łukasik-Głębocka
Ostre zatrucia a donacja narządów - opis przypadków i przegląd piśmiennictwa
Acute poisonings and organ donation- case reports and literature review


679-680
D. Klimaszyk, P. Paciorek, J. Wieczorek
Pobranie rogówek od dawczyni zmarłej w wyniku zatrucia metanolem - opis przypadku
Corneal donation from a victim of methanol poisoning - case report


681-683
P. Chwaluk, J. Siwek-Iwanicka, A. Chwaluk
Ostra małopłytkowość po jednorazowym wziewnym narażeniu na ksylen: opis przypadku
Acute-onset thrombocytopenia following single inhalation xylene exposure: a case report


684-686
P. Chwaluk
Rabdomioliza jako niespecyficzny objaw zatrucia grzybami – opis przypadku
Rhabdomyolysis as an unspecyfic symptom of mushroom poisoning – a case report


687-689
M. Barwina, M. Wiergowski, J. Sein Anand
Przypadkowe zatrucie pestkami brzoskwini stosowanymi w celach przeciwnowotworowych - opis dwóch przypadków
Accidental poisoning with peach seeds used as anticancer therapy - report of two cases


690-692
W. Waldman, G. Piotrowicz, J. Sein Anand
Hepatoksyczny efekt spożywania soku noni - opis przypadku
Hepatoxic effect of a noni juice consumption - a case report


693-694
J. Sein Anand, M. Barwina, W. Waldman
Ostre zatrucie gałką muszkatołową stosowaną w celach rekreacyjnych - opis przypadku
Acute poisoning with nutmeg used as a recreational purpose - a case report


695-697
R. Winnicka, Z. Kołaciński, S. Brzeźnicki, W. Wesołowski, M. Kucharska, A. Krakowiak
Zatrucie paracetamolem czy fałszywie dodatni wynik analizy toksykologicznej? Opis 2 przypadków
Intoxication or false-positive acetaminophen result of toxicological determinations? 2 case reports


698-700
G. Kade, M. Wiśniewska, A. Lubas, A. Rzeszotarska, J. Korsak
Ciągła żylno-żylna hemodializa z użyciem dializatora high cut-off w leczeniu wstrząsu septycznego u chorego po nagłym zatrzymaniu krążenia
The treatment of septic shock with continuous veno-venous hemodialysis using high cut-off dialyzer in patient after immediate circulatory arrest


WSPOMNIENIE

701-702
B. Zielińska-Psuja
Wspomnienie o Profesorze Jerzym Orłowskim (1940-2010)
Professor Jerzy Orłowski (1940-2010) - in memoriam