SPIS TREŚCI
Prace oryginalne - original papers

703-706
W. Bentkowski, M. Kuźniewski, D. Fedak, P. Dumnicka, B. Kuśnierz-Cabala, K. Janda, W. Sułowicz
Niedokarboksylowana osteokalcyna (Glu-OC) a metabolizm kostny i kalcyfikacja naczyń u chorych hemodializowanych
Undercarboxylated osteocalcin (Glu-OC) bone metabolism and vascular calcification in hemodialyzed patients


707-711
K. Łoboda, A. Gądek, K. Papież, W. Pokrowiecki
Wczesne wyniki leczenia operacyjnego złamań szyjki kości udowej całkowitą alloplastyką bezcementową stawu biodrowego
Early results after surgical treatment of femoral neck fractures with total cementless hip arthroplasty


712-714
J. Kucharz, A. Michałowska-Kaczmarczyk, J. Streb, M. Kuźniewski, R.M. Herman, K. Krzemieniecki
Zmienność parametrów morfotycznych krwi u pacjentów leczonych sunitynibem z powodu raka jasnokomórkowego nerki w stadium uogólnienia
The changes in complete blood count in patients treated with sunitinib malate for metastatic clear cell renal cell carcinoma


715-718
H. Wrona-Polańska, A.B. Skotnicki, B. Piątkowska-Jakubas
Zdrowie pacjentów leczonych metodą transplantacji szpiku kostnego a radzenie sobie ze stresem – perspektywa psychologiczna i medyczna
Health of patients after bone marrow transplantation and coping with stress – psychological and medical perspective


719-723
Ł. Dobrek, A. Baranowska, B. Skowron, P. Thor
Ocena układu autonomicznego metodą analizy zmienności rytmu serca w krótko i długotrwającym doświadczalnym modelu blokady podpęcherzowej
Autonomic nervous system estimation by heart rate variability analysis in experimental short and long-lasting bladder outlet obstruction model


PRACE POGLĄDOWE - REVIEW PAPERS

724-729
B. Batko, P. Krawiec, J. Osieleniec, W. Sułowicz
Mykofenolan mofetylu w leczeniu wybranych układowych chorób tkanki łącznej
Mycophenolate mofetil in the treatment of selected connective tissue diseases


730-734
M. Stadnik, G. Handzlik-Orlik, K. Sarnecki, R. Krysiak, B. Okopień
Kliniczne aspekty zastosowania trimetazydyny w prewencji i terapii chorób mięśnia sercowego
Clinical aspects of the use of trimetazidine in the prevention and treatment of myocardial diseases


735-738
A.E. Grzegorzewska, G. Ostromecki
Polimorfizm genów receptora witaminy D, białka wiążącego witaminę D i receptora wrażliwego na wapń w odniesieniu do zaburzeń gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych przewlekle dializowanych
Gene polymorphism of the vitamin D receptor, vitamin D-binding protein and calcium-sensing receptor in respect of calcium-phosphate disturbances in chronic dialysis patients


739-743
S. Domagała, Ł. Zandecki, A. Łętek, M. Janion
Przezskórna implantacja zastawki aortalnej - miejsce we współczesnej terapii
Transcatheter aortic valve implantation and its place in the contemporary treatment


744-753
A. Jurczyszyn, J.M. Zaucha, M. Machaczka, S. Grosicki, J. Dybko, J. Czepiel, G. Charliński, K. Janda, W. Knopińska-Posłuszny, A.B. Skotnicki
Niezbędne wymogi diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym
Necessary diagnostic requirements and therapeutic recommendations in multiple myeloma


PRACE KAZUISTYCZNE - CLINICAL NOTES

754-756
K. Malec, M. Gasiński, K. Kuchta, A. Kozok
Nieudana próba samobójcza z zastosowaniem naboju samodziałowego – opis przypadku
Unsuccessful suicidal attempt with use of self-prepared bullet – case report


757-760
K. Łazarz-Bartyzel, M. Chomyszyn-Gajewska, I. Olszewska-Czyż, M. Kantorowicz
Miejscowe powikłania kolczykowania wargi i języka - opis przypadków
Local complications of lip and tongue piercing – report of the cases


761-763
T. Buczek, W. Puzdrowski, R. Lenekowski, W.J. Kruszewski
Przypadek trzustki ektopowej imitującej nowotwór żołądka
Ectopic pancreas imitating gastric neoplasm – a case report


764-766
P. Brzeziński
Opryszczkowe zapalenie gardła i rumień wielopostaciowy u trzyletniego chłopca
Herpangina and erythema multiforme in a three-year boy


VARIA

767-770
P. Smolik
Centralny Obóz Pracy w Jaworznie (1945-1949) - aspekty epidemiologiczne - próba oceny
Central Work Camp in Jaworzno (1945-1949) - epidemiological aspects - attempt of evaluation.


771-773
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Traczyk Zygmunt Teodor, Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna.
Traczyk Zygmunt Teodor, Member of the Founding Committee of the Polish Urological Association. Biographical note


774-777
I. Gościński, A. Wiernikowski
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie partnerem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ
The Cracow Physicians Society partner of The Medical Facultis Graduates Association of The Jagiellonian University in Cracow


RECENZJE KSIĄŻEK

778
H. Gaertner
Kalendarz Lekarza 2013
Physician’s calendar 2013