SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

1-4
W. Glazar, B. Dobrowolska-Glazar, W. Urbanowicz, W. Sułowicz
Clinical consequences of nephrectomy performed on medical grounds
Następstwa kliniczne nefrektomii wykonanej ze wskazań medycznych


5-9
L. Miszczyk, M. Stąpór-Fudzińska, C. Juda
Cybernetyczna mikroradiochirurgia (CyberKnife) w onkologii ginekologicznej – zastosowanie i pierwsze wyniki
CyberKnife based radiosurgery in gynecological oncology – application and preliminary results


10-13
K. Sztefko, K. Mamica, J. Bugajska, B. Maziarz, P. Tomasik
Objętość krwi pobieranej do badań biochemicznych – potrzeby laboratorium a codzienna praktyka
Blood volume for biochemistry determinations – laboratory needs and everyday practice


14-18
A. Papier, J. Kenig, M. Barczyński
Ocena trafności różnych kryteriów progno-stycznych śródoperacyjnego monitoringu stężenia parathormonu w małoinwazyjnej chirurgii pierwotnej nadczynności przytarczyc
Evaluation of different intraoperative iPTH assay criteria in monitoring of minimally invasive parathyroidectomy for primary hyperparathyroidism


19-25
J. Sułowicz, A. Wojas-Pelc, E. Ignacak, A. Bętkowska-Prokop, M. Kuźniewski, W. Sułowicz
Czynniki ryzyka rozwoju nieczerniakowych raków skóry u chorych po przeszczepieniu nerki
Risk factors of non melanoma skin cancers in kidney transplant patients


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

26-32
A. Oczkowska, W. Kozubski, J. Dorszewska
Alfa-synukleina w chorobie Parkinsona
Alpha-synuclein in Parkinson’s disease


33-35
P.J. Stryjewski, B. Nessler, M. Paweł, L. Badacz, J. Nowak, J. Nessler
Peptydy natriuretyczne i ich zastosowanie w codziennej praktyce klinicznej według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Natriuretic peptides and their use in clinical practice according to the guidelines of the European Society of Cardiology


36-47
R. Krysiak, A. Bartecka, B. Okopień
Rzadkie zaburzenia funkcji przytarczyc i działania receptorowego parahormonu
Rare abnormalities of parathyroid gland function and parathyroid hormone receptor action


VARIA

48-51
I. Gościński, K. Kawecka-Jaszcz, W. Pawlik, A. Wiernikowski
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
The past, present and future of the Cracow Physicians Society


52-56
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Stefan Jacenty Wesołowski, Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna
Stefan Jacenty Wesołowski, Member of the Founding Committee of the Polish Urological Society. Biographical note


57-60
Ks. Robert Nęcek
Godność osoby starszej w świetle posoborowego nauczania Kościoła
The dignity of older persons in view of postconciliar Church teaching