SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

505-511
M. Kantorowicz, I. Olszewska-Czyż, E. Kolarzyk, M. Chomyszyn-Gajewska
Influence of diet on oral health in young adults – pilot study
Wpływ diety na zdrowie jamy ustnej u młodych dorosłych – doniesienie wstępne


512-515
K. Jankowski, J. Gozdowska, K. Kurnicka, A. Kwiatkowski, A. Chmura, M. Durlik, P. Pruszczyk
Cardiac status of persons qualified for living kidney donation – single-center experience
Ocena kardiologiczna osób kwalifikowanych do dawstwa nerki – doświadczenie jednego ośrodka


516-519
A. Kumorek, E. Czerwiński, A. Milert, J. Amarowicz, K. Boczoń
Przyczyny upadków i urazów po upadkach u kobiet powyżej 50 roku życia żyjących samodzielnie w Krakowie
The causes of falls and injuries after falls in women over the age of 50 living alone in Krakow


520-522
M. Bilek, M. Rybakowa
Azotany (III) i (V) w wodzie pitnej studni kopanych i wierconych z terenu Podkarpacia jako czynniki ryzyka methemoglobinemii
Nitrates and nitrites content in the samples taken from the dug and drilled wells from the area of Podkarpacie region as a methemoglobinemia risk factors


523-527
A. Żyłka, P. Dumnicka, B. Kuśnierz-Cabala, A. Gurda-Duda, M. Kuźniewski, M. Kapusta, P. Meryk, J. Kulig
Zmiany w badaniu morfologii krwi obwodowej we wczesnej fazie ostrego zapalenia trzustki
Changes in the peripheral blood cells count in the early phase of acute pancreatitis


528-531
M. Natkaniec, K. Szczupak, M. Ostachowski, M. Matłok, M. Migaczewski,
Aktywacja układu krzepnięcia u chorych operowanych z dostępu laparoskopowego w trybie planowym
Coagulation profile in patients undergoing elective laparoscopic surgery


532-536
K. Pragacz, M. Barczyński
Ocena etapu wdrażania metody śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych wstecznych w chirurgii tarczycy w szpitalu powiatowym
Evaluation of implementation phase of intraoperative neural monitoring of the recurrent laryngeal nerves in thyroid surgery in a district hospital


537-540
A. Dzieża-Grudnik, D. Czekaj, M. Wójcik-Bugajska, T. Grodzicki
Upadki w trakcie hospitalizacji – częstość występowania i konsekwencje
Falls during hospitalization – prevalence and consequences


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

541-543
S. Matwiejczuk, M. Püsküllüoğlu, AL. Zygulska
Oncological emergencies: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH)
Stany nagłe w onkologii: Zespół nieadekwatnego uwalniania wazopresyny


544-548
E. Grzyb, P. Kwiecińska, EŁ. Gregoraszczuk
Padaczka, stosowane leki a zaburzenia funkcji rozrodczych kobiet
Epilepsy, antiepileptic drugs and disorders of reproductive functions of women


549-558
R. Krysiak, W. Szkróbka, B. Kowalska, B. Okopień
Przedwczesne dojrzewanie płciowe u chłopców
Precocious puberty in boys


559-562
B. Zawadzka, J. Kleja
Zastosowanie wywiadu motywującego u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
The use of motivational interviewing (MI) in patients with chronic renal failure


VARIA

563-565
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Stanisław Laskownicki. Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna
Stanisław Laskownicki. Member of the Founding Committee of the Polish Urological Society. Biographical note