SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

567-571
M. Chełchowska, J. Ambroszkiewicz, J. Mazur, L. Lewandowski, TM. Maciejewski, M. Ołtarzewski, J. Gajewska
Effect of tobacco smoking on the maternal and fetal adipokine axis in relation to newborn birth weight and length
Wpływ palenia tytoniu na matczyno-płodowe stężenia adipokin w odniesieniu do masy i długości urodzeniowej noworodka


572-575
I. Szołtysek-Bołdys, A. Sobczak, W. Zielińska-Danch, A. Bartoń, B. Koszowski, L. Kośmider
Influence of inhaled nicotine source on arterial stiffness
Zmiana sztywności tętnic w zależności od źródła inhalowanej nikotyny


576-580
G. Przybylski, A. Nowakowska-Arendt, M. Pilaczyńska-Cemel, R. Gołda
10 letnia porównawcza analiza kliniczno-epidemiologiczna palenia i spożycia alkoholu u chorych na gruźlicę (Myc. Tuberculosis) i mykobakteriozę (Myc. Kansasi)
10-year comparative clinico-epidemiological analysis of smoking and alcohol consumption in TB patients (Myc. Tuberculosis) and with mycobacteriosis (Myc. Kansasi)


581-584
A. Bizoń, K. Witt, Małgorzata Milnerowicz, H. Milnerowicz
Wpływ palenia papierosów na stężenie albumin i aktywność β-glukoronidazy w moczu hutników
Effect of tobacco smoking on albumin concentration and β-glucuronidase activity in urine of smelters


585-587
M. Śliwińska-Mossoń, E. Mihułka, H. Milnerowicz
Ocena profilu lipidowego u niepalących i palących młodych zdrowych osób
Assessment of lipid profile in non-smoking and smoking young healthy persons


588-591
A. Rzeźnicki, A. Kowalska, J. Krakowiak, K. Chowański, W. Stelmach
Częstość palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków przez młodzież klas gimnazjalnych
Frequency of smoking tobacco, drinking alcohol and using drugs by the junior high school youth


592-596
A. Dzielska
Motywy picia alkoholu w zależności od używania tytoniu i marihuany przez młodzież
Drinking motives, depending on the use of tobacco and cannabis among adolescents


597-600
D. Bielska, D. Kurpas, A. Ołtarzewska, M. Piotrowska-Depta, E. Gomółka, M. Wojtal, E. Florek
Wzorce picia alkoholu i palenie tytoniu wśród studentów VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Patterns of drinking alcohol and tobacco smoking among 6th year students of the Faculty of Medicine in Białystok


601-604
K. Gerreth, R. Śniatała, K. Miądowicz-Owczarzak
Stosowanie używek w środowisku studentów stomatologii
Use of stimulants among dental students


605-608
M. Binkowska-Bury, P. Więch, I. Sałacińska, P. Januszewicz
Analiza zmian w zachowaniach ryzykownych w grupie młodzieży akademickiej w Polsce południowo - wschodniej. Długookresowe badania prospektywne
Analisys of changes of risky behaviors among students from south-eastern Poland. Long-term prospective study


609-615
P. Jóźwiak, E. Wierzejska, A. Szmagaj, M. Biskupska
Czynniki warunkujące palenie tytoniu w grupie osób po 45 roku życia
Risk factors for smoking in persons over 45


616-619
T. Bachanek, M. Nakonieczna-Rudnicka, W. Piekarczyk
Stężenie kotyniny w ślinie w relacji do przeprowadzania zabiegów higienicznych w jamie ustnej
Cotinine concentration in the saliva in relation to oral hygiene procedures


620-623
M. Suwała
Ocena ryzyka uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w wybranej grupie młodzieży szkół średnich
Alcohol and other psychoactive substances addiction risk assessment among chosen high school students test group


624-628
M. Strycharz-Dudziak, M. Nakonieczna-Rudnicka, T. Bochenek, E. Kobyłecka
Telewizja i internet jako źródła wiedzy kobiet o wpływie palenia papierosów, spożywania alkoholu i napojów energetyzujących na stan zdrowia
Television and internet as sources of women knowledge of tobacco smoking, alcohol consumption and energy drinks impact on health


629-633
G. Bączyk, A. Klejewski, E. Cichocka
Wiedza o zaletach karmienia naturalnego, wśród kobiet rodzących pierwsze dziecko
Knowledge about breastfeeding profits among primiparas


634-638
A. Klejewski, AA. Rozynek, T. Urbaniak
Ocena wiedzy uczniów szkół średnich na temat dostępnych metod i środków antykoncepcyjnych oraz ich skuteczności
Assesment of knowleg on conrraceptives and contraceptive methods among high school students


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

639-643
J. Budzianowski
Tobacco – a producer of recombinant interferons
Tytoń - producent rekombinowanych interferonów


644-647
M. Napierała, M. Kulza, A. Wachowiak, K. Jabłecka, E. Florek
Elektroniczne papierosy – wpływ na zdrowie. Dotychczasowe doniesienia
Electronic cigarettes - effects on health. Previous reports


648-653
P. Muszyński, K. Polańska, W. Hanke
Wpływ palenia papierosów na stan przyzębia jamy ustnej oraz korzyści wynikające z utrzymywania abstynencji tytoniowej
Effects of smoking on periodontal tissues and benefits of tobacco quitting


654-658
JA. Moczko
Czy zawsze prawidłowo interpretujemy wyniki statystycznych testów nieparametrycznych
Do we always correctly interpret the results of statistical nonparametric tests