SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

659-662
A. Kalandyk-Konstanty, J. Konstanty-Kalandyk, J. Zarzecka, B. Kapelak, R. Drwiła, A. Kiełtyka, J. Piątek, J. Sadowski
Oral hygiene in population of southern Poland
Higiena jamy ustnej wśród populacji południowej Polski


663-665
K. Wawrzycka-Adamczyk, A. Zugaj, A. Włudarczyk, J. Kosałka, J. Sznajd, S. Bazan-Socha, J. Musiał
Lower doses of rituximab in remission induction for refractory granulomatosis with polyangiitis
Zastosowanie niższych dawek rytuksymabu w indukcji remisji u pacjentów z oporną na leczenie ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń


666-671
H. Zwinczewska, J. Rozwadowska, A. Traczyk, S. Majda, M. Wysocki, K. Grabowski, S. Kopeć, R. Głowacki, K. Węgrzyn, KA. Tomaszewski, JA. Walocha
Knowledge on the subject of human physiology among Polish high school students – a cross-sectional study
Znajomość fizjologii człowieka wśród licealistów - badanie przekrojowe


672-676
A. Kurzyńska, E. Przybylik-Mazurek, K. Węgrzynowicz, A. Morzywołek, A. Wieczorek, M. Żarnowska, A. Hubalewska-Dydejczyk
Wpływ wybranych czynników biologicznych oraz środowiskowych na przebieg i wystąpienie powikłań u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa
Influence of selected endogenous and environmental factors on the course and complications of Grave’s disease


677-680
A. Trojak, B. Idzior–Waluś, M. Waluś-Miarka, M. Małecki
Determinanty niealkoholowego stłuszczenia wątroby u mężczyzn i kobiet z cukrzycą typu 2
Determinants of nonalcoholic fatty liver disease in men and women with type 2 diabetes


681-684
A. Rudziński, E. Olczykowska–Siara, J. Kuźma, Z. Kordon, P. Weryński, M. Rączka, J. Kołcz, T. Mroczek, J. Skalski
Wyniki leczenia dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca po operacji metodą Norwooda
Therapeutic results in children with hypoplastic left heart syndrome after Norwood procedure


685-689
T. Basta, R. Jach, J. Streb, W. Hosiawa, I. Gawron
Rola witaminy A i witaminy E w zachowaniu się śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN)
Significance of vitamins A and E in the cervical intraepithelial neoplasia- CIN


690-696
W. Opiełka, L. Miszczyk, T. Garstka
Wpływ radioterapii nowotworów głowy i szyi na tętnice szyjne
The influence of radiotherapy of head and neck cancers on carotid arteries


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

697-699
J. Bochenek-Cibor, M. Püsküllüoğlu, A. Zygulska
Oncological emergencies: Superior vena cava syndrome
Stany nagłe w onkologii: Zespół żyły głównej górnej


700-702
W. Cichoń, P. Maciukiewicz
Jatrogenne urazy moczowodów u dorosłych - diagnostyka i leczenie
Iatrogenic ureteral injury in adults - diagnosis and treatment


703-706
W. Rachel, W. Datka, T. Zyss, A. Zięba
Wpływ sprawowania długotrwałej opieki na stan zdrowia opiekunów pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera
The influence of long-term care on the health of caregivers of Alzheimer’s disease patients


707-710
B. Macura, L. Śliwa
Parametry rezerwy jajnikowej i ich przydatność w określaniu aktualnej i przyszłej płodności kobiety
The parameters of ovarian reserve and their usefulness to assess the present and future woman’s fertility


711-719
R. Krysiak, G. Handzlik-Orlik, B. Okopień
Moczówka prosta
Diabetes insipidus


720-723
T. Zyss, W. Datka, W. Rachel, RT. Hese, P. Gorczyca, A. Zięba, K. Szwajca, W. Piekoszewski
Obecne miejsce terapii elektrowstrząsowej Część 1. Kontekst historyczny i podstawy biologiczne
Contemporary place of the electroconvulsive therapy Part 1. The historical context and the biological basis


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

724-727
D. Cieniawski, E. Ignacak, A. Bętkowska-Prokop, B. Dudzik, B. Walatek, M. Kuźniewski, W. Sułowicz
Nawracająca infekcja Clostridium difficile u chorego po przeszczepieniu nerki leczonego rytuksymabem z powodu PTLD (Post-Transplant Lymphoprolipherative Disorder). Pierwsze doświadczenie ze stosowaniem fidaksomycyny – opis przypadku
Reccurent Clostridium difficile infection in patient after kidney transplantation on rituximab therapy due to PTLD (Post-Transplant Lymphoprolipherative Disorder). First experience with Fidaxomicin use – case report


VARIA

728-733
RW. Gryglewski
Historia medycyny prof. Sebastiana Girtlera
History of medicine by prof. Sebastian Girtler