SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

309-313
P. Meryk, P. Dumnicka, B. Kuśnierz-Cabala, M. Kuźniewski, M. Kapusta, A. Gurda-Duda, M. Goebel, D. Pawlica-Gosiewska, J. Kulig
Znaczenie pentraksyn we wczesnej diagnostyce ostrego zapalenia trzustki
Diagnostic importance of pentraxins at the early phase of acute pancreatitis


314-318
P. Rostoff, W. Szczeklik, W. Piwowarska, E. Konduracka, M. Sanak, J. Nessler
Ocena związku częstych polimorfizmów genu cyklooksygenazy-2 (COX-2) z obrazem klinicznym choroby niedokrwiennej serca i zaawansowaniem zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych
Association of common cyclooxygenase-2 (COX-2) gene polymorphisms with clinical and angiographic characteristics of patients with coronary artery


319-322
E. Posadzka, R. Jach, D. Babczyk, A. Knafel, K. Pityński
Ocena zależności poziomu antygenu Ca 125 od nikotynizmu u pacjentek z łagodnymi guzami jajników, w tym z torbielami endometrialnymi
The assessment of the dependence between antigen CA 125 and nicotinism in patients with benign ovarian tumors including endometrial cysts


323-327
H. Krakowczyk, E. Machura, M. Rusek-Zychma, E. Chrobak, K. Ziora
Ocena przebiegu i obrazu klinicznego wymiotów acetonemicznych u dzieci
Assessment of the natural history and clinical presentation of acetonemic vomiting


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

328-333
M. Basińska, A. Woźniewicz
Psychologiczne czynniki oddziałujące na stan somatyczny – metoda pomiaru
Psychological factors affecting medical conditions – a method of measurement


334-339
K. Dziedzic, M. Zalewski, A. Gądek, J. Drukała
Zastosowanie chondrocytów w medycynie regeneracyjnej
Chondrocytes application in regenerative medicine


340-345
A. Jurczyszyn, A. Engel, M. Rajzer, J. Czepiel, G. Mazur
Najnowsze postępy w rozpoznawaniu i leczeniu amyloidozy serca
Progress in the diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis


346-351
M. Efenberger, K. Wódz, E. Brzezińska-Błaszczyk
Archeony - istotny składnik mikrobiomu człowieka
Archaea - the significant inhabitants of human microbiome


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

352-354
R. Krysiak, W. Szkróbka, B. Okopień
Hipogonadyzm hipogonadotropowy po pourazowym uszkodzeniu mózgu: opis przypadku
Secondary hypogonadism after traumatic brain injury: a case report


355-358
J. Pudło, T. Senderek, M. Lelakowska-Pieła, J. Bednarek, J. Lelakowski
Elektrokardiologiczne możliwości leczenia nawracających częstoskurczów komorowych na przykładzie pacjenta z arytmogenną dysplazją prawej komory
Electrocardiologic opportunities for the treatment of recurrent ventricular tachycardia on the example of a patient with arrhythmogenic right ventricular dysplasia


359-360
E. Posadzka, R. Jach, K. Pityński, A. Matyszkiewicz
Wczesna ciąża ektopowa brzuszna - opis przypadku
The early abdominal pregnancy - case review


361-364
A. Syska-Bielak, B. Zawadzka
Trening uważności – prezentacja metody psychoterapeutycznej w procesie adaptacji do choroby i leczenia
Mindfulness- the presentation of psychotherapeutic methods in the process of adaptation to the disease and treatment


VARIA

365-366
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Szenkier-Mazurek Tadeusz. Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna
Szenkier-Mazurek Tadeusz. Member of the Founding Committee of the Polish Urological Society. Biographical note


367
H. Gaertner
Recenzja książki pt. Wędrówki pod znakiem Skorpiona. Doświadczenia i dylematy lekarza
Richard Cranovsky