SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

369-373
M. Krzysztof Głowacki, A. Cieśla, D. Cibor, D. Owczarek, T. Mach, J. Wiliński, B. Wiliński
Selected apoptotic markers in serum of patients with chronic viral hepatitis C
Wybrane markery apoptozy w surowicy chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C


374-377
J. Kopeć, W. Sułowicz
Dializoterapia u pacjentów w podeszłym wieku – wybrane aspekty. Czy chory objęty leczeniem potarzanymi hemodializami może zaprzestać dializy?
Dialysis therapy in elderly patients – selected aspects. Can patients treated by hemodialysis cease further therapy?


378-383
A. Skrzypek, J. Nessler
Bezobjawowe upośledzenie funkcji serca o etiologii niedokrwiennej z uwzględnieniem zmian echokardiograficznych i stężenia peptydu natriuretycznego NT-proBNP w obserwacji dwuletniej
Asymptomatic ischemic heart dysfunction, echocardiographic changes and NT-proBNP during 2-years observation


384-388
M. Sobaszek-Pitas, J. Kopeć, M. Krzanowski, W. Sułowicz
Porównanie adekwatności hemodializy prowadzonej z użyciem niskoprzepływowych dializatorów polisulfonowych i wysokoprzepływowych dializatorów helixonowych
Comparison of the hemodialysis adequacy conducted based on low-flux polysulfone dialyzers and high-flux helixone dialyzers


389-393
A. Lenart, J. Mosio, K. Knap, D. Dziad, K. Adamik, M. Olszowska
Wpływ znajomości czynników ryzyka sercowo-naczyniowego na styl życia studentów I i VI roku kierunku lekarskiego
The influence of knowledge of cardiovascular risk factors for 1st and 6th year medical students’ lifestyle


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

394-399
P. Radło, A. Smętkowski, M. Tęsiorowski
Polskie mianownictwo choroby dyskowej lędźwiowego odcinka kręgosłupa
Polish nomenclature of lumbar disc disease


400-402
E. Kucharska
Miażdżyca tętnic – wybrane aspekty
Arteriosclerosis – selected aspects


403-406
M. Kiałka, K. Doroszewski, S. Mrozińska, T. Milewicz, E. Stochmal, J. Krzysiek
Wielopoziomowe zakłócenia homeostazy hormonów tarczycy spowodowane przez substancje chemiczne występujące w środowisku naturalnym
The disturbances of the thyroid hormone homeostasis caused by chemical substances occurring in natural environment


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

407-409
T. Kameczura, M. Rajzer, P. Jankowski, J. Wiliński, D. Czarnecka
Acute pulmonary embolism mimicking STEMI. Do the potential benefits of pulmonary artery angiography support the decision to perform the procedure?
Ostra zatorowość płucna naśladująca STEMI. Czy potencjalne korzyści angiografii płucnej ułatwiają decyzję o leczeniu zabiegowym?


410-412
B. Januszko-Giergielewicz, M. Kubiak, L. Gromadziński, E. Paszkowska
Zakrzepica tętnicy nerkowej i zawał nerki, trudności diagnostyczne i terapeutyczne – opis dwóch przypadków
Renal artery thrombosis and renal infarction, diagnostic and therapeutic difficulties - reports of two cases


VARIA

413
Materiały Konferencji „Korelacje Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego z Uniwersytetem Jagiellońskim, w szczególności z Wydziałem Lekarskim w latach 1964-2014”
Przegląd Lekarski 2014, 71/4, 237-247 /reprint/