SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

415-417
W. Urbanowicz, B. Dobrowolska-Glazar, M. Wolnicki, I. Honkisz
Wyniki laparoskopowego leczenia żylaków powrózka nasiennego metodą Palomo u dzieci i młodzieży w latach 2002-2012
Results of varicocele treatment with laparoscopic Palomo technique in children and adolescents in years 2002-2012


418-422
M. Sobaszek-Pitas, K. Krzanowska, W. Sułowicz
Prównanie gospodarki żelazem i skuteczność leczenia niedokrwistości u chorych hemodializowanych w oparciu o dializatory polisulfonowe i helixonowe
Comparison of the iron metabolism and effectiveness of anemia treatment in patients on maintenance hemodialysis performed based on polysulfone and helixone dialyzers


423-429
KK. Snarska, K. Sejnota, H. Bachórzewska-Gajewska, J. Małyszko
Ostre uszkodzenie nerek wśród pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową
Acute kidney injury in patients with acute respiratory distress


430-432
J. Kopeć, W. Sułowicz
Przydatność kliniczna dializatorów heparynizowanych
Clinical usefullness of heparin-coated dialyzers


433-436
K. Rożek, S. Kwiatkowski, M. Tęsiorowski
Powrót do aktywności fizycznej a długość trwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego po lekkim lub średniociężkim urazie czaszkowo-mózgowym u dzieci w wieku szkolnym
Return to physical activity and duration of exemption from physical education classes after mild and moderate head injury in children at school age


437-440
A. Małecka, Z. Nowak
Opinia badanych kobiet w ciąży dotycząca ważności uczestnictwa w szkole rodzenia jako formy przygotowania do porodu
Surveyed pregnant women’s opinion concerning the importance of the participation in the school of birth as a form of preparation for childbirth


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

441-446
T. Drożdż, D. Dębicka-Dąbrowska, K. Styczkiewicz, D. Czarnecka,
Nowe metody niefarmakologicznego leczenia niewydolności serca
New non-pharmacological treatment methods in heart failure


447-449
PJ. Stryjewski, A. Osika, A. Kuczaj, J. Nowak, E. Nowalany-Kozielska, J. Nessler
Wpływ stymulacji prawokomorowej na stopień niedomykalności zastawki trójdzielnej – aktualny stan wiedzy
Influence of right ventricular pacing on tricuspid regurgitation grade - the current state of knowledge


450-453
M. Rek, K. Kaczmarek, I. Cygankiewicz, JK. Wranicz, P. Ptaszyński
Zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej (POTS) – patofizjologia, rozpoznanie i leczenie
Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS) – pathophysiology, diagnostics, and treatment


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

454-455
J. Bochenek-Cibor, M. Krupa, M. Moskała, T. Trojanowski
Astrocytoma malignum in glioblastoma multiforme vertens with long term survival – case report and a literature review
Długoletnie przeżycie pacjenta z glejakiem o wysokim stopniu złośliwości – opis przypadku i przegląd literatury


456-459
P. Jaśkowski, K. Krzanowska, P. Miarka, M. Krzanowski, W. Sułowicz
Pacjentka dializowana otrzewnowo, po leczeniu nowotworu złośliwego jajnika
Patient receiving peritoneal dialysis after treatment of ovarian cancer


460-461
W. Cichoń, L. Malik, P. Maciukiewicz, J. Kotuła
Obustronna torbiel ujścia moczowodu u dorosłego - opis przypadku i przegląd literatury
Bilateral ureterocele in adult - a case report and review of literature