SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

463-468
M. Ślęzak, A. Skalniak, B. Groszek, J. Piątkowski, D. Pach
The effect of acute carbon monoxide poisoning on micronuclei frequency and proliferation in human peripheral blood lymphocytes (case-control study)
Częstość występowania mikrojąder i zmiany cytogenetyczne zachodzące w limfocytach krwi pacjentów ostro zatrutych tlenkiem węgla (badanie kliniczno-kontrolne)


469-474
D. Pach, M. Radomska, B. Groszek, P. Hydzik, A. Gilis-Januszewska, J. Pach
Abnormal glucose metabolism in men with alcohol withdrawal syndrome
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u osób z zespołem odstawiennym od alkoholu


475-478
M. Łukasik-Głębocka, K. Sommerfeld, M. Kapala, R. Adamek, P. Panieński,
Ocena wstępna przydatności oznaczenia kwasu mrówkowego w diagnostyce zatruć metanolem w praktyce oddziału toksykologii klinicznej
Usefulness of blood formic acid detection in the methanol poisoning in the practice of clinical toxicology department – preliminary assessment


479-483
A. Rogaczewska, K. Kobza-Sindlewska, A. Krakowiak, A. Piekarska-Wijatkowska
Zatrucia alkoholami wśród pacjentów Oddziału Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi, hospitalizowanych w latach 2007-2012
Acute alcohol poisonings among patients in Toxicology Unit, Nofer Institute of Occupational Medicine in the period of time 2007-2012


484-487
M. Łukasik-Głębocka, K. Sommerfeld
Ocena wybranych czynników socjoekonomicznych u chorych z ostrym zatruciem etanolem i alkoholowym zespołem abstynencyjnym
Evaluation of selected socioeconomic factors in patients with acute ethanol intoxication and alcohol withdrawal syndrome


488-490
M. Zając, Daria Schetz, J. Sein Anand
Struktura wieku i płci pacjentów hospitalizowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii, w latach 2009 – 2011, z powodu rekreacyjnych zatruć dekstrometorfanem
Age and gender trends of inpatient recreational acute dextromethorphan intoxication hospitalized in Pomeranian Center of Toxicology between 2009 – 2011


491-494
A. Kotwas, B. Karakiewicz, J. Sein Anand
Jakość życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych uczestniczących w programie opioidowego leczenia substytucyjnego
Quality of life among people addicted to psychoactive substances participating in the opiate substitution treatment


DONIESIENIA KLINICZNE – CLINICAL NOTES

495-498
K. Ciszowski, W. Biedroń, E. Gomółka
Acute caffeine poisoning resulting in atrial fibrillation after guarana extract overdose
Ostre zatrucie kofeiną w wyniku przedawkowania ekstraktu z guarany powikłane migotaniem przedsionków


499-501
D. Schetz, J. Sein Anand
Zaburzenia neurologiczne u pacjenta przyjmującego wysokie dawki simwastatyny
Neurological disturbances in patient who ingested high doses of simvastatin


502-503
M. Zając, M. Wiśniewski, J. Sein Anand
Zatrucie sproszkowanymi nasionami kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum) stosowanymi donosowo w formie tabaki – opis przypadku
Intoxication by powdered seeds of horse chestnut (Aesculus hippocastanum) used nasally as snuff – a case report