SPIS TREŚCI




PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

589-596
M. Miklaszewska, P. Korohoda, P. Kwinta, T. Tomasik, K. Zachwieja, B. Klich, M. Tkaczyk, D. Drożdż, JA. Pietrzyk
Clinical validity of urinary interleukin 18 and interleukin 6 determinations in preterm newborns
Przydatność kliniczna oznaczania w moczu stężeń interleukiny 18 oraz interleukiny 6 u noworodków urodzonych przedwcześnie


597-605
R. Januszek
Tobacco smoking, paraoxonase-1 (PON1) activity and pleiotropic effects of simvastatin treatment in patients with stable coronary artery disease (CAD)
Palenie tytoniu i aktywność paraoksonazy-1 (PON1) a plejotropowe efekty leczenia simwastatyną u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (ChNS)


606-610
A. Jurczyszyn, DH. Vesole, J. Gdula-Argasińska, A. Giza, D. Zawirska, J. Baster, Z. Walter, D. Węglarska, A. Dadej, JJ. Castillo, AB. Skotnicki
Efficacy and safety of stem cell mobilization with cyclophosphamide plus etoposide versus cyclophosphamide alone
Skuteczność oraz bezpieczeństwo mobilizacji komórek macierzystych z wykorzystaniem cyklofosfamidu i etopozydu w porównaniu z samym cyklofosfamidem


611-615
J. Drabina, H. Huras, T. Basta, W. Hosiawa, M. Jabłoński, J. Streb, R. Jach
Występowanie HPV DNA u partnerów seksualnych kobiet ze śródnabłonkową neoplazją szyjki macicy- CIN i wczesnoinwazyjnym rakiem szyjki macicy
Prevalence of HPV DNA among male sexual partners of women diagnosed with CIN and early invasive cervical cancer


616-619
M. Rusiniak, M. Lewandowska, T. Wolak, A. Pluta, R. Milner, H. Skarżyński
Możliwości i problemy jednoczesnych rejestracji EEG-fMRI – badanie rytmu alfa
The possibilities and limitations of simultaneous EEG-fMRI registration – the alpha rhythm study


620-621
J. Strzelecka, B. Kuszczak-Bohl, T. Skadorwa
Efektywność próby fotostymulacji w aktywacji zmian o charakterze napadowym w zapisie EEG u dzieci w zależności od widma częstotliwości bodźca świetlnego
Efficiency of the photostimulation in activation of the EEG paroxysmal disorders in children depending on frequency spectrum of the luminous stimulus


622-628
J. Wyroba, R. Jach, H. Huras, T. Basta, J. Streb, W. Hosiawa, J. Drabina
Zachowanie się zmian o charakterze subklinicznej infekcji HPV (SPI), śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN) 1 i 2. Badanie prospektywne obserwacyjne
Assesment of the ongiong changes among patients diagnosed with subclinical changes of an HPV infection (SPI) as well as changes in the type of CIN 1 and CIN 2


629-635
M. Banach, A. Jurczyszyn, A. Skotnicki
Polekowa neuropatia obwodowa u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym leczonych talidomidem
Thalidomide induced peripheral neuropathy in multiple myeloma patients


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

636-641
J. Kaszuba-Zwoińska, J. Gremba, B. Gałdzińska-Calik, K. Wójcik-Piotrowicz, PJ. Thor
Electromagnetic field induced biological effects in humans
Efekty biologiczne indukowane oddziaływaniem pola elekromagnetycznego na ludzi


642-648
A. Jurczyszyn, M. Olszewska-Szopa, AB. Skotnicki
Znaczące zmiany w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w tlącej postaci szpiczaka plazmocytowego
Significant changes in diagnostic and therapeutic procedures in smoldering multiple myeloma


649-655
P. Wróbel, W. Sułowicz
Wznowienie dializ po utracie funkcji przeszczepionej nerki i przygotowanie do ponownego przeszczepienia
Dialysis reinitiation after kidney transplant failure and preparation for retransplantation


656-661
J. Błaut-Jurkowska, M. Jurkowski
Borelioza – aktualny stan wiedzy
Lyme disease – an update


662-664
D. Ungeheuer, K. Stachura, M. Moskała
Naczyniaki jamiste rdzenia kręgowego – obraz kliniczny i optymalizacja postępowania
Intramedullary spinal cord cavernous malformations – clinical presentation and optimal management


665-668
L. Kołodziejski, W. Łobaziewicz
Współczesne zasady chirurgicznego leczenia chorych na raka piersi
Modern principles of surgical treatment of breast cancer


669-672
A. Bednarek, J. Chudek, D. Karwasiecka, M. Kubeczko, J. Wojnar,
Niedobory witaminy D u kobiet z rakiem piersi i niepewne korzyści z jej suplementacji
Vitamin D deficiency among women diagnosed with breast cancer and unclear benefits of vitamin supplementation


673-676
B. Macura, L. Śliwa
Zjawisko epigenezy w łożysku, aktualny stan wiedzy i perspektywy zastosowania w praktyce klinicznej
Epigenetics in the placenta, the current knowledge and future clinical perspectives


677-681
J. Bednarski, K. Gasińska, T. Straszewski, M. Godek, P. Tutka
Kafeinol: działanie neuroprotekcyjne w udarze niedokrwiennym mózgu
Caffeinol: a neuroprotective influence in ischemic brain damage


682-689
D. Bałczewska, P. Ptaszyński, I. Cygankiewicz
Odruch z baroreceptorów tętniczych: metody oceny i zastosowanie kliniczne
Baroreflex sensitivity: measurement and clinical aspects


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

690-693
A. Sobieszek
W poszukiwaniu fali ostrej o charakterze padaczkowym
In search of the sharp wave of epileptic nature


694-696
M. Rudzka–Dybała, E. Szczepanik, I. Terczyńska
Wzorce zapisu EEG u dzieci z zespołem Westa
Patterns of the EEG records in children with West Syndrome


697-700
W. Gilowski, P. Stryjewski, M. Gilowska, P. Liszniański, J. Nowak
Gwałtownie postępująca niewydolność krążenia w przebiegu amyloidozy z zajęciem serca- opis przypadku
The rapid progress of heart failure due to systemic amyloidosis with cardiac involvement- case report


701-703
M. Jasiński, A. Radziszewski
Kwasica i śpiączka ketonowa u 44-letniego mężczyzny z cukrzycą t1 na Oddziale Wewnętrznym w Dąbrowie Tarnowskiej
Keto acidosis and coma in 44- years old man with diabetes t1 in Internal Diseases Department in Dabrowa Tarnowska


VARIA

704-706
Z. Andrzejewski
Lek. med. Marian Stanisław Burzyński (1925-2014). Nota biograficzna
Doctor Marian Stanisław Burzyński (1925-2014). Biographical note


707-711
RW. Gryglewski
Zygmunt Laskowski i jego technika tworzenia preparatów anatomicznych
Sigismund Laskowski and his anatomical preparations technique


RECENZJE

712
H. Gaertner
Pisarze spod znaku Eskulapa. Pro memoria
Unia Polskich Pisarzy Lekarzy Łódź 2015, s. 87, ISBN 83-85887-53-9


712
H. Gaertner
Krakowski Ośrodek Hematologiczny w 65-lecie istnienia. Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. Prof. Juliana Aleksandrowicza
Kraków 2015, s. 112, ilustr., ISBN 978-83-60941-43-0