SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

713-715
M. Mazur, E. Czarnobilska
Growing problem of allergy in population of children and adolescents living in Polish cities
Rosnący problem alergii w populacji dzieci i młodzieży żyjących w polskich miastach


716-720
M. Kostrzon, K. Czarnobilski, E. Czarnobilska
The influence of pulmonary rehabilitation in the “Wieliczka” Salt Mine on asthma control – preliminary results
Wpływ rehabilitacji pulmonologicznej w Kopalni Soli “Wieliczka” na kontrolę astmy – doniesienie wstępne


721-724
G. Porębski, E. Czarnobilska
Drug-specific in vitro secretion of IFNγ in the diagnosis of drug-induced exanthemas: electrochemiluminescence assay versus previously used diagnostic methods
Lekowo-swoiste wydzielanie IFNγ w warunkach in vitro w diagnostyce osutek polekowych: metoda elektrochemiluminescencji wobec wcześniej stosowanych testów diagnostycznych


725-730
M. Leśniak, W. Dyga, G. Porębski, E. Czarnobilska
Test aktywacji bazofilów - praktyczne aspekty cytometrycznej diagnostyki alergii oddechowych
Basophil activation test - a practical approach to diagnosis of common respiratory allergy


731-735
D. Myszkowska, J. Kubicka, J. Gawlik, K. Obtułowicz, E. Czarnobilska
Nabłonek płaski w obrazie cytologicznym błony śluzowej nosa
Squamous epithelium in the nasal cytology


736-738
Z. Chaykivska, G. Antoszczyk, E. Czarnobilska
Podwyższone miano przeciwciał przeciwtarczycowych aTPO w przewlekłej pokrzywce spontanicznej
The elevated level of anti-thyroid antibodies aTPO in chronic spontaneous urticaria


739-742
G. Porębski, E. Czarnobilska
Częstość zgłaszania alergii na leki u dzieci szkolnych
Prevalence of drug allergy claims in school children


743-746
E. Kolarzyk, A. Pietrzycka, A. Kaczyńska-Ratka, A. Skop-Lewandowska
Dieta o wysokim potencjale antyoksydacyjnym jako ważny czynnik w pierwotnej i wtórnej prewencji astmy oskrzelowej
Diet with high antioxidant capacity as important factor in primary and secondary prevention of asthma


747-753
K. Obtułowicz, J. Waga, W. Dyga
Gluten - mechanizmy nietolerancji, objawy i możliwości lecznicze IgE-zależnej alergii na gluten w świetle aktualnych badań kliniczno-immunologicznych
Gluten - mechanisms of intolerance, symptoms and treatment possibilities of IgE-related allergy for gluten in the light of actual clinical and immunological studies


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

754-758
R. Śpiewak
Interwencje dietetyczne w alergicznym wyprysku kontaktowym – kiedy mają uzasadnienie?
Dietetic interventions in allergic contact dermatitis – when are they reasonable?


759-762
M. Ignacak, L. Mastalerz
Dieta ubogosalicylanowa w nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne
Low salicylate diet in hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs


763-764
B. Rogala
IgE jako niecharakterystyczny wyróżnik skazy atopowej
IgE is not only a distinctive feature of atopic allergy


765-769
A. Szaflarska, M. Rutkowska-Zapała, D. Kowalczyk
Krótka charakterystyka mechanizmów tolerancji immunologicznej770-772
A. Bożek
Swoista immunoterapia alergenowa w chorobach autoimmunologicznych
Specific allergen immunotherapy in autoimmune diseases


773-778
M. Leśniak, M. Leśniak, E. Czarnobilska
Użyteczność testu aktywacji bazofilów w diagnostyce alergii wziewnych
Usefulness of basophil activation test for the diagnosis of inhaled allergies


779-782
G. Porębski, W. Dyga, M. Stobiecki, E. Czarnobilska
Farmakogenomika ciężkich polekowych reakcji nadwrażliwości - między laboratorium a łóżkiem chorego
Pharmacogenomics of severe drug hypersensitivity reactions - from bench to bedside


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

783-786
M. Stobiecki, M. Sacha, E. Czarnobilska
Anafilaksja jako kliniczny element rozpoznania mastocytozy - demonstracja przypadku
Anaphylaxis as part of a clinical diagnosis of mastocytosi - case demonstration


787-790
A. Szaflarska, M. Rutkowska-Zapała, A. Pituch-Noworolska, Maciej Siedlar
Mutacja genu STAT3 u dziecka z zespołem hiperimmunoglobulinemii E o niepełnej manifestacji klinicznej
STAT3 mutation in a child with hyper-IgE syndrome and incomplete clinical features