SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

277-281
M. Krzanowski, R. Januszek, K. Krzanowska, M. Kuźniewski, J. Kopeć, E. Chowaniec, W. Sułowicz
Prevalence of the stages of chronic kidney disease (CKD) according to simplified MDRD formula in patients from ambulatory settings
Stadia przewlekłej choroby nerek (PChN) uzyskane w oparciu o uproszczony wzór MDRD u pacjentów poradni nefrologicznej


282-285
M. Banach, J. Juranek, A. Stanisz
Korelacje testu porównującego różnicę latencji między mięśniem glistowatym a międzykostnym z testami standardowymi stosowanymi w diagnostyce zespołu cieśni nadgarstka
Correlations between the lumbrical-interosseous latency comparison test and standard tests used in the diagnosis of carpal tunnel syndrome


286-290
B. Cichy
Palenie tytoniu – nowy kierunek w profilaktyce?
Cigarette smoking – a new path in prophylaxis?


291-294
B. Halioua, R. Prasquier
Studenci medycyny oraz lekarze – polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata
Tribute to the Righteous Among the Nations Polish doctors and medical students


295-301
M. Skrzypek, D. Turska
Osobowość studentów medycyny deklarujących wybór specjalizacji w zakresie chirurgii w kontekście stylu przyszłej praktyki medycznej
Personality of medical students declaring surgical specialty choice in the context of prospective medical practice style


302-305
R. Tomczyk, A. Ociepka, M. Kiałka, T. Milewicz, K. Migacz, A. Kowalczuk, M. Klocek
Metformina, a zmiany ciśnienia tętniczego krwi i częstości akcji serca u szczupłych pacjentek z zespołem policystycznych jajników (PCOS) - doniesienie wstępne
Metformin and changes in blood pressure and heart rate in lean patients with polycystic ovary syndrome (PCOS) - preliminary study


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

306-308
J. Ficek, J. Małyszko, J. Chudek
Renalaza i jej udział w rozwoju nadciśnienia tętniczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
Renalase and its role in the development of hypertension in patients with chronic renal failure


309-312
M. Kiałka, T. Milewicz, M. Klocek
Ciśnienie tętnicze krwi a zespół policystycznych jajników (PCOS).
Blood pressure and polycystic ovary syndrome (PCOS).


313-320
R. Krysiak, B. Okopień
Zespół Sheehana - zapomniana choroba ze stuletnią historią
Sheehan’s syndrome - a forgotten disease with 100 years’ history


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

321-324
J. Musialik, H. Karkoszka, A. Więcek
Eosinophilia in patient with acute cellular rejection after liver transplantation - case presentation and literature overview
Eozynofilia u chorego z ostrym odrzucaniem wątroby przeszczepionej - prezentacja przypadku i przegląd literatury


325-329
A. Jurczyszyn, M. Olszewska-Szopa, AB. Skotnicki
Zajęcie skóry w przebiegu szpiczaka plazmocytowego - opis przypadku i przegląd literatury
Cutaneous involvement in multiple myeloma - case report and literature review


330-331
M. Kantorowicz, I. Olszewska-Czyż, M. Chomyszyn-Gajewska
Rumień wysiękowy wielopostaciowy – opis przypadku
Erythema exudativum multiforme– case report


RECENZJE

332
H. Gaertner
Schematyzm i zarys historii Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego Bonifratrów w Polsce332
H. Gaertner
Ludzie czy bogowie