SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

685-689
Joanna Mazur, Anna Dzielska, Anna Kowalewska, Anna Fijałkowska
Current trends in tobacco smoking among 15-year-old adolescents in Poland in the background of 30 countries
Aktualne trendy palenia tytoniu przez młodzież 15-letnią w Polsce na tle 30 krajów


690-693
Milena Ściskalska, Halina Milnerowicz
CC16 as an early marker of harmful effect of tobacco smoke exposure in women
CC16 jako wczesny marker szkodliwego działania dymu tytoniowego u kobiet


694-698
Anna Wędrychowicz-Welman, Marzena Wyganowska-Świątkowska, Anna Prymas, Mikołaj Dąbrowski, Anna Surdacka
The application of ormocer material in prophylactic and therapeutic procedures: PRR – 3 years of clinical observations in Polish population
Zastosowanie ormocerowego materiału w metodzie PRR – trzyletnie obserwacje kliniczne na populacji Polskiej


699-703
Leon Kośmider, Daria Madej, Michał Gawron, Andrzej Sobczak
Influence of electronic cigarettes puffing regimes on amount of vaporized liquid*
Wpływ parametrów użytkowania elektronicznych papierosów na ilość odparowanego e-płynu


704-707
Marta Nakonieczna-Rudnicka, Teresa Bachanek, Wanda Piekarczyk, Elżbieta Kobyłecka
Secretory immunoglobulin A concentration in non-stimulated and stimulated saliva in relation to the status of smoking
Stężenie wydzielniczej immunoglobuliny A w ślinie niestymulowanej i stymulowanej w relacji do statusu palenia papierosów


708-711
Joanna Margasińska, Daria Dworak, Sara Goc, Bożena Ahnert, Danuta Wiechuła
Wiedza na temat dopalaczy oraz popularność ich stosowania wśród licealistów z województwa śląskiego
Knowledge to the subject of legal highs and popularity of their use amongst secondary-school students from the Silesian Voivodeship


712-717
Ewa Strauss, Marta Stelcer, Paweł Zawadzki, Jolanta Tomczak, Grzegorz Oszkinis
Wpływ palenia tytoniu na występowanie niekorzystnych zdarzeń oraz ran niedokrwiennych w miażdżycy tętnic obwodowych
Effect of smoking on the incidence of adverse outcomes and ischemic wounds in peripheral artery disease


718-722
Katarzyna Milcarz, Adam Rzeźnicki, Piotr Wojtysiak, Dorota Kaleta
Palenie tytoniu i używanie e-papierosów wśród pracowników placówek edukacyjnych powiatu piotrkowskiego
Tobacco smoking and e-cigarettes using among employees of educational units in Piotrkowski country


723-727
Marek Milcarz, Adam Rzeźnicki, Piotr Wojtysiak, Dorota Kaleta
Postawy i opinie pracowników szkół na temat wybranych elementów polityki antytytoniowej oraz strategii kontroli używania tytoniu
Opinions and attitudes of school employees on selected elements of tobacco control policies and strategies for tobacco control


728-731
Andrzej Gerstenkorn
Wiedza o chorobach odtytoniowych oraz rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród przyszłych lekarzy dentystów. Porównanie wyników badań z lat 2002 i 2014
The knowledge about tobacco related diseases and the prevalence of tobacco smoking among future dentists. The comparison of the results obtained in 2002 to the results from 2014


732-736
Sylwia Kałucka
Charakterystyka palacza tytoniu w starszym wieku
The characteristic of a smoker at the elderly age


737-740
Michał Szymański, Katarzyna Korzeniowska, Anna Jabłecka
Uzależnienie od benzodiazepin – analiza pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
Addiction to benzodiazepines - analysis of patients of Independent Public Hospital for Mental Diseases Patients in Międzyrzecz


741-744
Anna Lehmann-Kalata, Anna Wędrychowicz-Welman, Anna Kurhańska-Flisykowska, Ewelina Sw ora-Cwynar, Marian Grzymisławski, Anna Surdacka
Nawyki higieniczne oraz zachowania prozdrowotne u pacjentów z otyłością
Hygienic habits and health behaviors in patients with Obesity


745-749
Anna Kowalewska, Joanna Mazur, Izabela Tabak
Osiągnięcia w nauce jako mediator zależności pomiędzy zamożnością rodziny a zachowaniami ryzykownymi młodzieży w Polsce
School performance as a mediator of the association between family affluence and risk behaviour in adolescents in Poland


750-753
Marzena Wyganowska-Świątkowska, Anna Duda-Sobczak, Mateusz Tarnowski, Jakub Lipski, Anna Surdacka, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Ocena stanu tkanek przyzębia u osób palących i niepalących papierosów z cukrzycą typu 1
The assessment of periodontal status in smoking and non-smoking patients with type 1 diabetes


754-757
Mirosław Niedzin, Adam Rzeźnicki, Piotr Wojtysiak, Dorota Kaleta
Wiedza na temat szkodliwości tytoniu i przygotowanie pracowników szkół do prowadzenia zajęć dotyczących problematyki palenia tytoniu wśród uczniów
Knowledge about the dangers of tobacco and the preparation of school employees to teach on the issue of smoking among students


758-760
Grzegorz Przybylski, Anna Piechnik, Marta Pilaczyńska-Cemel, Agnieszka Nowakowska-Arendt
Palenie tytoniu u rodziców dzieci z alergią układu oddechowego podczas 10-letniej obserwacji
Smoking habit among parents of kids with respiratory system allergies during 10 years observation


761-765
Magdalena Chełchowska, Joanna Mazur, Małgorzata Lewandowska, Joanna Gajewska, Leszek Lewandowski, Jadwiga Am broszkiewicz
Stężenia wisfatyny oraz markerów stresu tlenowego w surowicy krwi kobiet ciężarnych palących tytoń
Serum concentrations of visfatin and oxidative stress markers in tobacco smoking pregnant women


766-772
Maria Teresa Płazińska, Karolina Prasek, Agata Czarnywojtek, Nadia Sawicka-Gutaj, Kosma Woliński, Magdalena Borowska, Małgorzata Kobylecka, Ewa Florek, Marta Faryna, Leszek Królicki
Wpływ palenia tytoniu na ilość przyjmowanych dawek terapeutycznych radiojodu (131I) u pacjentów z chorobą Gravesa i Basedowa
Interaction between cigarette smoking and glucocorticoids therapy and therapeutic doses of radioiodine (131I) in patients with Graves’ disease


773-776
Ewelina Golusińska-Kardach, Hubert Kardach, Paweł Golusiński, Bartosz Szybiak, Ewa Majchrzak, Mateusz Szewczyk, Marcin Sówka, Łukasz Łuczewski, Jerzy Sokalski, Wojciech Golusiński
Badanie stomatologiczne integralną częścią badań profilaktycznych nowotworów głowy i szyi
Dental examination integral part of preventive testing head and neck cancers


777-780
Marta Napierała, Ewa Florek
Analiza jakościowa i ilościowa kofeiny w ślinie z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Qualitative and quantitative determination of caffeine in saliva by high performance liquid chromatography


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

781-786
Agata Czarnywojtek, Magdalena Borowska, Nadia Sawicka-Gutaj, Kosma Woliński, Maria Teresa Płazińska, Ewa Florek, Marek Ruchała
Wpływ kannabinoidów na układ endokrynny
The impact of cannabinoids on the endocrine system


787-790
Jerzy A. Moczko
Detekcja i uwzględnianie efektów nieliniowych w modelowaniu regresyjnym
Detection and considering of nonlinear effects in regression modeling


791-794
Marta Napierała, Joanna Bogusiewicz, Jolanta Enko, Ewa Florek
Nikotyna i kofeina: wpływ na przekaźnictwo dopaminergiczne
Nicotine and caffeine: influence on dopaminergic Transmission


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

795-797
Ewa Gomółka, Monika Radomska, Dorota Emilia Bielska
Ostre zatrucie płynem do e-papierosów – opis przypadku
Acute poisoning with e-cigarette liquid – case report