SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

799-804
D. Fedak, M. Kuźniewski, P. Dumnicka, M. Kapusta, G. Chmiel, B. Solnica, W. Sułowicz
Relationship between fetuin-A, bone turnover and inflammatory markers concentrations in serum of maintenance hemodialyzed patients
Zależności pomiędzy surowiczym stężeniem fetuiny-A a stężeniem markerów obrotu kostnego i zapalenia u chorych przewlekle hemodializowanych


805-812
Ł. Dobrek, B. Skowron, A. Baranowska, A. Malska-Woźniak, P. Thor
Urinary kidney injury molecule-1 (KIM-1) excretion in rats with experimental cystitis induced by oxazaphosphorines
Wydalanie cząsteczki-1 uszkodzenia nerek (KIM-1) z moczem u szczurów z doświadczalnym zapaleniem pęcherza wywołanym oksazafosforynami


813-815
J. Piątek, J. Konstanty-Kalandyk, A. Kędziora, B. HyoChan Song, K. Wierzbicki, T. Darocha, I. Milaniak, B. Kapelak
Total arterial myocardial revascularization in patients over 70 years old - a new trend in coronary surgery in elderly
Całkowita tętnicza rewaskularyzacja u chorych po 70 r. ż. - nowy trend w chirurgii wieńcowej u starszych pacjentów


816-820
J. Natorska, M. Mazur, E. Papuga-Szela, A. Undas
Anti-DFS antibodies occur more commonly in patients following unprovoked venous thromboembolism
Przeciwciała anty-DFS występują częściej u chorych po żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej o nieznanej przyczynie


821-823
A. Kusiak, A. Bednarek, P. Moskal, T. Drożdż, P. Jankowski, D. Czarnecka
Should abdominal CT scan be performed routinely prior to CRT insertion?
Czy badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej powinno być wykonywane rutynowo przed wszczepieniem stymulatora resynchronizującego?


824-829
M. Michno, A. Sydor, A. Pelczar
Pozaszpitalne zakażenia układu moczowego w oddziale internistyczno-nefrologicznym: etiologia oraz wybrane czynniki ryzyka
Community-acquired urinary tract infections in the internal and nephrology ward: etiology and selected risk factors


830-836
J. Lelakowski, A. Rydlewska, M. Lelakowska, J. Pudło, J. Piekarz
Wystąpienie arytmii komorowej i interwencji implantowanego kardiowertera defibrylatora i/lub z funkcją resynchronizacji u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego w kontroli metodą telemonitoringu
Ventricular arrhythmia and device intervention analysis in patients with implanted cardioverter-defibrillator with/without resynchronisation therapy in dilative cardiomyopathy in primary prevention of sudden cardiac death in telemetric follow-up


837-840
K. Adamowicz
Ocena wiedzy w zakresie chorób nowotworowych oraz wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród chorych na zaawansowanego raka jelita grubego w trakcie chemioterapii
Assessment of knowledge in the field of cancer and selected health-promoting behaviors among patients with advanced colorectal cancer during chemotherapy


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

841-844
A. Kornaś, B. Bętkowska-Korpała
Oczekiwania pacjentów onkologicznych wobec lekarzy
Cancer patients expectations of their doctors


845-851
U. Pawłucka
Symptomatologia depresji u osób przewlekle chorych w placówkach opieki długoterminowej, ze szczególnym omówieniem jej obrazu klinicznego w chorobach układu nerwowego
Symptoms of depression in chronically ill patients in long-term care facilities with particular explanation of depression in patients with nervous system diseases


825-856
I. Poddębska, JK. Wranicz, K. Kaczmarek, P. Ptaszyński, I. Cygankiewicz
Migotanie przedsionków u pacjentów z niewydolnością serca
Atrial fibrillation in patients with heart failure


857-861
Z. Oruba, M. Chomyszyn-Gajewska
Zastosowanie terapii fotodynamicznej w stomatologii - przegląd piśmiennictwa
Application of photodynamic therapy in dentistry – literature review


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

862-864
M. Miklaszewska, K. Zachwieja, D. Drożdż, É. Pállinger, B. Takács, Á. Szilágyi, D. Csuka, Z. Prohászka
Hemolytic uremic syndrome with Mycoplasma pneumoniae infection and membrane cofactor protein mutation – case report
Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia Mycoplasma pneumoniae oraz mutacją błonowego kofaktora białkowego - opis przypadku


VARIA

865-867
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Zygmunt Bartkowiak. Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna
Zygmunt Bartkowiak. Member of the Founding Committee of the Polish Society of Urology. Biographical note