SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

781-785
Katarzyna Ewa Tyrak, Filip Mejza, Michał Buczek, Aleksandra Cholewa, Agnieszka Wolny, Izabela Pędzik, Maria Ignaca, Ewa Konduracka, Izabela Kupryś-Lipińska, Anna Majda, Krzysztof Oleś, Krzysztof Sładek, Piotr Kuna, Lucyna Mastalerz
Clinical and biochemical factors for response to aspirin desensitization in aspirin-induced asthma patients – pilot study
Kliniczne i biochemiczne wskaźniki odpowiedzi na desensytyzację kwasem acetylosalicylowym u chorych na astmę aspirynową – badania przesiewowe


786-790
Małgorzata Bulanda, Wojciech Dyga, Barbara Rusinek, Ewa Czarnobilska
Rola testu aktywacji bazofilów (BAT) w kwalifikacji do immunoterapii swoistej z alergenami wziewnymi
The role of the basophil activation test (BAT) in qualification for specific immunotherapy with inhalant allergens


791-796
Dorota Myszkowska, Marcel Mazur, Monika Ziemianin, Małgorzata Wach-Pizoń, Ewa Czarnobilska
Monitorowanie objawów alergicznego nieżytu nosa i współistniejących reakcji krzyżowych u pacjentów odczulanych alergenami pyłku brzozy i/lub traw na tle ekspozycji pyłkowej
Clinical symptoms of the allergic rhinitis and coexisting cross reactions in patients treated with the birch and/or grasses allergens against a background of the pollen exposure


797-801
Marcin Stobiecki, Ewa Czarnobilska, Krystyna Obtułowicz
Nabyty obrzęk naczynioruchowy – kliniczna charakterystyka chorych diagnozowanych w kierunku nabytego niedoboru C1 inhibitora w latach 2012-2016
Acquired angioedema – clinical characteristic of the patients diagnosed in 2012-2016 with acquired C1 inhibitor deficiency


802-808
Monika Ziemianin, Dorota Myszkowska, Katarzyna Piotrowicz, Ewa Czarnobilska
Ekspozycja na pyłek olchy, leszczyny i brzozy, a stężenie pyłu zawieszonego PM10 w Krakowie w latach 2010-2015
Exposure to alder, hazel and birch pollen and PM10 dust concentration in Krakow in 2010-2015


809-812
Jacek Gocki, Joanna Kołodziejczyk, Michał Przybyszewski, Zbigniew Bartuzi
Nadwrażliwość pokarmowa u pacjentów uczulonych na alergeny powietrznopochodne
Food hypersensitivity in patients with pollen allergy


813-817
Ewa Gomółka, Piotr Hydzik, Beata Szkolnicka
Zatrucia paracetamolem, salicylanami i dekstrometorfanem – ocena problemu na podstawie danych Pracowni Toksykologii oraz Ośrodka Informacji Toksykologicznej w Krakowie z lat 2010 – 2015
Poisonings with paracetamol, salicylates and dextromethorphan – problem evaluation based on data from Toxicological Laboratory and Poison Information Center in Krakow in 2010-2015


818-822
Anna M. Bogdali, Wojciech Dyga, Grażyna Antoszczyk, Anna Bialecka, Andrzej Kasprowicz, Krystyna Obtułowicz, Ewa Czarnobilska
Molecular methods of diagnosing allergic sensitization in patients with atopic dermatitis and infected by with Staphylococcus aureus
Molekularne metody diagnozowania alergizacji pacjentów z atopowym zapaleniem skóry przez Staphylococcus aureus


823-825
Marcel Mazur, Ewa Czarnobilska
The effects of air pollution on the development of allergic diseases
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na rozwój chorób Alergicznych


826-831
Grzegorz Porębski, Ewa Czarnobilska
Postępy w diagnostyce in vitro alergii na leki
Recent advances in the in vitro diagnosis of drug Allergy


832-837
Monika Majewska-Szczepanik, Marcin Stobiecki, Piotr Sura, Marian Szczepanik
Skóra jako miejsce modulacji odpowiedzi immunologicznej
Skin as a place of immunomodulation


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

838-841
Wojciech Dyga, Marcin Stobiecki, Ewa Czarnobilska
Diagnostyka alergii na jad pszczoły
Honey bee venom allergy diagnostics


842-844
Bartosz Baranowski, Barbara Jasiewicz-Honkisz, Tomasz Śliwa
Ostra niewydolność nerek w przebiegu Zespołu Stevensa-Johnsona – opis przypadku
Acute renal failure associated with Stevens-Johnson syndrome - case study