SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

53-58
I. Wierzbicka-Tutka, G. Sokołowski, A. Bałdys-Waligórska, D. Adamek, E. Radwańska,
PTTG and Ki-67 expression in pituitary adenomas
Ekspresja PTTG i Ki-67 w gruczolakach przysadki


59-66
R. Januszek
Paraoxonase-1 activity and pleiotropic properties of simvastatin in obese and non-obese patients with stable coronary arteries disease (CAD)
Aktywność paraoksonazy-1 oraz plejotropowe własności statyn u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienna serca z otyłością i bez otyłości


67-71
E. Kucharska, R. Głowacki, K. Bereza, T. Gładysz, E. Walocha, J. Golec, IM. Tomaszewska
Validation of the Polish version of the EORTC Head and Neck module (QLQ-H&N35)
Walidacja polskiej wersji językowej kwestionariusza EORTC QLQ-H&N35


72-77
A. Stępień–Wałek, B. Wożakowska-Kapłon
The effect of exercise on the secretion of B-type natriuretic peptide in the groups of patients with diabetes and myocardial infarction with preserved left ventricular systolic function
Wpływ wysiłku fizycznego na wydzielanie peptydu natriuretycznego typu B w grupach chorych z cukrzycą oraz po przebytym zawale serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory


78-82
E. Ignacak, G. Wyrwicz-Zielinska, I. Krzysztonek-Weber, W. Sulowicz
Czynniki ryzyka zgonu u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek w przebiegu ciężkich powikłań sercowo-naczyniowych
Risk factors of death occurrence in patients with acute kidney injury in the course of severe cardio-vascular complications


83-87
M. Bednarek, M. Trybus, K. Papież, W. Pokrowiecki, M. Gniadek
Ocena wpływu operacyjnego leczenia przykurczu Dupuytrena na poprawę funkcji ręki w oparciu o badania przeprowadzone z zastosowaniem kwestionariusza PEM (Patient Evaluation Measure)
Evaluation of influewnce of Dupuytryen contracture’s operative treatment on increase of quality of hand’s function basing on research in use PEM (Patient Evaluation Measure) questionnaire


88-92
K. Rybak, M. Sporek, A. Gala-Błądzińska, M. Mazur-Laskowska, P. Dumnicka, J. Walocha, R. Drożdż, M. Kuźniewski, P. Ceranowicz, B. Kuśnierz-Cabala
Badanie ogólne moczu u chorych z ostrym zapaleniem trzustki we wczesnej fazie rozwoju choroby
Urinalysis in patients at the early stage of acute pancreatitis


93-96
M. Ignacak, N. Celejewska-Wójcik, K. Wójcik, K. Sałapa, E. Konduracka, M. Sanak, K. Tyrak, K. Sładek, J. Musiał, L. Mastalerz
Wpływ dawki prowokacyjnej aspiryny na poziom prostaglandyny E2 w plwocinie indukowanej u chorych na astmę z i bez nadwrażliwości na aspirynę oraz u osób zdrowych – badanie pilotażowe
Induced sputum supernatant prostaglandin E2 during oral aspirin challenge of asthmatic patients with and without aspirin hypersensitivity and healthy controls – pilot study


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

97-102
T. Zyss, W. Rachel, W. Datka, RT. Hese, P. Gorczyca, A. Zięba, W. Piekoszewski
Inne fizykalne metody leczenia w psychiatrii oparte o stymulację elektromagnetyczną
Others physical methods in psychiatric treatment based on electromagnetic stimulation


103-107
M. Zdrojewska-Derwich, M. Derwich, M. Mituś-Kenig, M. Łoboda, M. Durka-Zając
Choroba wieńcowa jako przyczyna niezębopochodnego bólu zębów. Przegląd piśmiennictwa
Coronary artery disease as cause of non-odontogenic toothache. A review of literature


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

108-110
P. Jaźwiec, K. Pilch, A. Nowak-Podemska
Zespół Kartagenera - opis przypadku
Kartagener syndrome- case report


VARIA

111-114
K. Stachura
W 100 rocznicę urodzin doc. dr hab. med. Oskara Liszki pioniera stereotaksji mózgu w Polsce. Neurochirurgia czynnościowa w Polsce i w Krakowie
In the 100 birth anniversary of the pioneer of stereotactic brain surgery in Poland professor Oskar Liszka. Functional neurosurgery in Poland and in Krakow


115
H. Gaertner
Kuchnia i medycyna XXI wieku. Żywienie w przebiegu nowotworów
Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka Kraków 2015, s. 205, ilustr., ISBN 978-83-932189-5-0


115
H. Gaertner
Prof. Dr Jan Władysław Piltz (1870-1930). Twórca Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 100-lecie powstania
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie (TLK) Kraków 2015, s. 81, ilustr., ISBN 83-913723-5-9