SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

445-447
J. Górka, K. Polok, I. Nowak, A. Włudarczyk, W. Sydor, A. Padjas, J. Sznajd,
Effectiveness of plasmapheresis in ANCA clearance in patients with ANCA-associated vasculitides
Skuteczność plazmaferez w eliminacji przeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofilów u pacjentów z zapaleniami naczyń związanymi z ANCA


448-451
A. Ociepka, T. Milewicz, M. Krzyczkowska-Sendrakowska, E. Stochmal, D. Fedak
Plasma sICAM levels during standard exercise test are higher in postmenopausal women with mixed hyperlipemia. sICAM level in postmenopausal women
Stężenie osoczowe sICAM podczas standardowego testu wysiłkowego jest wyższe u kobiet po menopauzie z hiperlipidemią mieszaną. Poziomy sICAM u kobiet po menopauzie


452-459
M. Spałkowska, P. Brzewski, S. Walter, AK. Jaworek, J. Sułowicz, M. Andres,
Primary cutaneous lymphomas: the analysis of cases treated in the Department of Dermatology University Hospital in Krakow
Pierwotne chłoniaki skóry – analiza przypadków leczonych w Oddziale Klinicznym Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie


460-464
K. Krzemieniecki, AL. Zygulska, J. Kucharz, Ł. Stokłosa
Better compliance with the guidelines on hand-foot syndrome in patients treated with capecitabine in colorectal and breast cancer as a result of nursing education
Zastosowanie się do wytycznych postępowania z zespołem ręka-stopa u pacjentów leczonych kapecytabiną z powodu raka jelita grubego, odbytnicy i piersi jako wynik edukacji prowadzonej przez pielęgniarki


465-471
P. Wróbel, W. Sułowicz
Porównanie częstości występowania przewlekłej choroby nerek wśród pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach- w oparciu o szacowanie GFR na podstawie skróconego wzoru MDRD lub CKD-EPI
Comparison of the prevalence of chronic kidney disease in patients of the Emergency Department of the Regional Hospital in Kielce based on GFR estimation according abbreviated MDRD formula or CKD-EPI equation


472-478
M. Kabzińska-Turek, R. Jach, A. Ludwin, M. Wiecheć, T. Banaś, K. Stangel-Wójcikiewicz, A. Knafel, A. Horbaczewska
Rola diagnostyki cytologiczno-kolposkopowej w kwalifikacji do zabiegu LEEP (loop electrical excision procedure)
The role of cytologic-colposcopic diagnostics in qualification to LEEP (loop electrical excision procedure)


479-482
E. Ignacak, G. Wyrwicz-Zielińska, W. Sułowicz
Powrót funkcji nerek a współchorobowość u pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek w przebiegu ciężkich powikłań sercowo-naczyniowych
Recovery of renal function and comorbidities in patients with acute kidney injury in the course of severe cardio-vascular complications


483-487
G. Karkowski, M. Kuniewicz, J. Bednarek, P. Matusik, A. Rydlewska, J. Lelakowski
Analiza przyczyn nawrotu częstoskurczu oraz subiektywnie odczuwanej arytmii po skutecznej ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RF) nawrotnego częstoskurczu węzłowego (AVNRT)
Reasons of recurrence and subjective arrhythmia feelings after successful RF AVNRT ablation


488-492
J. Gastoł, I. Trznadel-Morawska, B. Kieć-Wilk
Znaczenie doustnego testu tolerancji 75 g glukozy (OGTT) i charakterystyka kliniczna pacjentek z cukrzycą ciążową wymagających różnych modeli terapeutycznych
The significance of 75 g oral glucose tolerance test (OGTT) and clinical characteristics of gestational diabetes mellitus patients requiring different therapeutic approaches


493-496
A. Gałuszka-Bednarczyk, M. Kiałka, T. Milewicz, S. Mrozińska, A. Dobosz, J. Janeczko
Zgłaszalność pacjentek w wieku pomenopauzalnym zamieszkujących województwo małopolskie na kontrolne wizyty ginekologiczne oraz do mammografii i badania cytologicznego - badanie ankietowe
The attendance of Małopolska voivodship’s postmenopausal women on gynecological follow-up visits, mammography and pap smear test- questionnaire study


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

497-503
J. Zawierucha, J. Małyszko, J. Małyszko, T. Prystacki, W. Marcinkowski,
Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc
Contemporary opinions on the diagnosis and treatment of secondary hyperparathyroidism


504-508
M. Michno, A. Sydor
Zakażenia układu moczowego u osób dorosłych
Urinary tract infections in adults


509-512
E. Laudańska, S. Brzósko, A. Bieryło, B. Naumnik
Czynniki ryzyka rozwoju nowotworu u chorych po przeszczepieniu nerki
Risk factors for cancer development in patients after kidney transplantation


513-515
PJ. Stryjewski, A. Kuczaj, D. Domal–Kwiatkowska, U. Mazurek, E. Nowalany-Kozielska
Wpływ pracy nocnej i zmianowej na zdrowie pracowników
Night work and shift work - effects on the health of workers


516-519
E. Michalak, A. Halko-Gąsior, M. Chomyszyn-Gajewska
Wpływ tytoniu na stan jamy ustnej – na podstawie piśmiennictwa
The impact of tobacco on oral health - based on literature


520-524
M. Gniadek, M. Trybus
Zespół kanału nadgarstka - etiologia i leczenie
Carpal tunnel syndrome- etiology and treatment


525-529
M. Małek-Elikowska, W. Elikowski, M. Lisiecka, A. Szyszka
Diagnostyka mikrobiologiczna infekcyjnego zapalenia wsierdzia w świetle nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ze szczególnym uwzględnieniem metod molekularnych
Microbiological diagnostics of infective endocarditis in the light of the new guidelines of the European Society of Cardiology with particular focus on the molecular methods


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

530-533
E. Marciszewska, A. Szaflarska, A. Pituch-Noworolska
Granulocytarno-limfocytarne śródmiąższowe zapalenie płuc (GLILD) jako manifestacja zmian płucnych w przebiegu pospolitego zmiennego niedoboru odporności (CVID) - opis przypadku klinicznego
Granulomatous lymphocytic interstitial lung disease (GLILD) as a manifestation of pulmonary changes in common variable immunodeficiency (CVID) – case report


VARIA

534-540
B. Wasiewicz, RW. Gryglewski
Historia badań Odona Bujwida (1857-1942) nad higieniczną oceną wody
The history of Odo Bujwid’s research concerning hygienic assessment of water


541-543
B. Kuzaka, P. Kuzaka
Tadeusz Lorenz Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna
Tadeusz Lorenz. Member of the Founding Committee of the Polish Society of Urology. Biographical note


544
H. Gaertner
Ryszard W. Gryglewski - Historia medycyny jako przedmiot badań i nauczania w krakowskim środowisku uniwersyteckim w latach 1809-1914
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2015, s. 311, 33 ilustr., ISBN 978-83-233-4016-4


545
H. Gaertner
Arthur Allen - Fantastyczne laboratorium doktora Weigla. Lwowscy uczeni, tyfus i walka z Niemcami
Wydawnictwo Czarne Wołowiec 2016, s. 344, ilustr., ISBN 978-83-8049-241-7