SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

547-551
D. Schetz, P. Kabata, J. Sein Anand
Pharmacovigilance and toxicovigilance system in Pomeranian province in 2015
System farmakowigilancji i toksykowigilancji w województwie pomorskim w 2015 roku


552-559
K. Ciszowski, E. Gomółka, T. Gawlikowski, D. Szpak, A. Potoczek, M. Boba
Badanie poziomów czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF) i czynnika wzrostu nerwów (NGF) we krwi pacjentów z ostrym zatruciem tlenkiem węgla - obserwacje wstępne
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and nerve growth factor (NGF) blood levels in patients with acute carbon monoxide poisoning - a preliminary observations


560-564
E. Kolarzyk, J. Pach, D. Targosz
Znaczenie pomiaru parametrów wzorca oddechowego i oporów dróg oddechowych oraz badań spirometrycznych dla toksykologii klinicznej - przegląd retrospektywny
A significance of measurement of breathing nervous regulation, respiratory resistance and spirometry in clinical toxicology - retrospective review


565-571
J. Pach P. Hydzik, M. Kłys, B. Szkolnicka, E. Paź
Ocena zagrożenia ostrymi zatruciami substancjami chemicznymi mieszkańców Krakowa w latach 1966, 1983 i 2015
Evaluation of chemical compounds acute poisoning risk among Kraków inhabitants in 1966, 1983 and 2015


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

572-574
I. Rybakowska, M. Stępińska, J. Sein Anand
Neurotoksyczne działanie uranu
Neurotoxic activity of uranium


575-580
J. Szponar, A. Krajewska, M. Tchórz, E. Kwiecień-Obara, M. Szponar
Hiponatremia w praktyce toksykologicznej
Hyponatremia in toxicological practice


581-592
J. Pach, B. Groszek, P. Hydzik
Aktywność krakowskich toksykologów klinicznych na arenie międzynarodowej w ostatnich 50 latach
Cracovian clinical toxicologists international activity in last 50 years


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

593-595
D. Schetz, W. Waldman, J. Sein Anand
Methemoglobinemia w przebiegu przypadkowego, ostrego zatrucia ”poppersem” – opis przypadku
Methemoglobinemia as a result of acute accidental “poppres” poisoning – a case report


596-598
E. Kwiecień-Obara, J. Szponar, A. Krajewska, A. Witkowska, A. Radoniewicz, M. Szponar
Zatrucie morfiną (uzyskaną z ziaren maku) i dekstrometorfanem – opis przypadku
Morphine (obtained from poppy seeds) and dextrometorfan poisoning– a case report


599-603
K. Zaleski, A. Górska, M. Kołodziej, A. Witkowska, A. Kujawa, Z. Przykaza, J. Szponar
Zawał mięśnia serca w przebiegu zatrucia digoksyną i teofiliną
Myocardial infarction in the course of digoxin and theophylline poisoning