SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

605-609
K. Anna Dyląg, A. Sikora-Sporek, B. Bańdo, J. Boroń-Zyss, D. Drożdż, P. Dumnicka, K. Przybyszewska, M. Sporek, JW. Walocha, W. Wojciechowski, A. Urbanik
Magnetic resonance imaging (MRI) findings among children with fetal alcohol syndrome (FAS), partial fetal alcohol syndrome (pFAS) and alcohol related neurodevelopmental disorders (ARND)
Analiza nieprawidłowości występujących w obrazie MRI mózgowia u pacjentów z płodowym zespołem alkoholowym (FAS), częściowym płodowym zespołem alkoholowym (pFAS) i neurorozwojowymi uszkodzeniami związanymi z narażeniem na alkohol w życiu płodowym (ARND)


610-614
H. Myśliwiec, P. Kiluk, B. Żelazowska-Rutkowska, A. Baran, AJ. Milewska, P. Myśliwiec,
Niedobór witaminy D u pacjentów z łuszczycą w północno-wschodniej Polsce
Vitamin D deficiency in psoriatic patients in north-east of Poland


615-620
H. Liszka, T. Solecki, A. Gądek
Wpływ wyprzedzającego znieczulenia miejscowego na stopień nasilenia bólu pooperacyjnego po otwartej repozycji i stabilizacji wewnętrznej złamań nasady dalszej kości promieniowej
The influence of the local preemptive anesthesia on postoperative pain after open reduction and internal fixation of distal radius fractures


621-626
M. Wilusz, D. Cieniawski, E. Ignacak, J. Bugajska, J. Berska, A. Bętkowska-Prokop, M. Kuźniewski, W. Sułowicz, K. Sztefko
Profil kwasów tłuszczowych frakcji fosfolipidów a stopień kontroli ciśnienia tętniczego u pacjentów po przeszczepieniu nerki
Fatty acid profile in phospholipids fraction with regard to blood pressure control in the kidney transplant patients


627-631
A. Rajtar-Zembaty, A. Sałakowski, J. Rajtar-Zembaty
Związek między funkcjami wykonawczymi a sprawnością fizyczną oraz funkcjonalną u osób po 60 roku życia
The relationship between executive functions, physical and functional capability in people over 60 years old


632-636
A. Jaworowski, H. Huras, M. Zembala-Szczerba, D. Babczyk, A. Wolak, D. Stettner, R. Jach
Ocena realizacji programu profilaktyki zakażenia paciorkowcem grupy B w przebiegu ciąży i zapobiegania zakażeniom u noworodków w świetle aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – badanie ankietowe
The level of implementation of the prevention program of group B Streptococcal infection during pregnancy and in newborns in accordance to the recommendations of the Polish Gynaecological Society - questionnaire survey


637-640
K. Ziętara
Wpływ przewlekłych chorób neurologicznych u dzieci na wybór przyszłego zawodu - wyniki wstępne
The influence of children’s chronic neurological diseases on their choice of a future profession - preliminary results


641-647
A. Sarnecka, G. Kopeć, A. Waśniowska, M. Waligóra, K. Knap, A. Lenart-Migdalska, N. Palka, P. Podolec
Rozpowszechnienie i znajomość modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego (M-CAPRI)
Prevalence and knowledge of modifiable cardiovascular risk factors among patients of primary health care. Małopolska CArdiovascular Preventive Intervention Study (M-CAPRI)


648-651
DA. Przewoźnik, AM. Rajtar-Zembaty, B. Bober-Płonka, A. Starowicz-Filip, R. Nowak, R. Przewłocki
Wykorzystanie Skali Depresji Poudarowej (PSDRS) do oceny obniżonego nastroju w ostrej fazie po udarze mózgu
The Post Stroke Depression Scale (PSDRS) as a tool for evaluation of depressed mood at an early stage after cerebral stroke


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

652-658
R. Domagała-Rodacka, D. Cibor, K. Szczeklik, T. Rodacki, T. Mach, D. Owczarek
Gastrointestinal tract as a side-effect target of medications
Przewód pokarmowy jako miejsce działań ubocznych leków


659-666
A. Jurczyszyn, M. Olszewska-Szopa
Rola immunoterapii w leczeniu szpiczaka plazmocytowego
The place of immunotherapy in plasma cell myeloma treatment


667-670
M. Dutka, R. Bobiński
Osteoprotegeryna – czy tylko wskaźnik ryzyka sercowo-naczyniowego?
Osteoprotegerin – is it only a cardiovascular risk marker?


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

671-674
K. Gerreth, T. Pawlaczyk-Kamieńska
Szczególny charakter postępowania stomatologicznego u pacjentów z zespołem Williamsa
Special dental management in patients with Williams syndrome


675-677
J. Margasińska-Olejak, D. Wiechuła, M. Majchrzak, M. Rojkiewicz, J. Nędza, R. Celiński
Zatrucia śmiertelne pentedronem – opisy przypadków
Fatal poisoning of pentedron – cases reports


678-679
T. Milewicz, S. Mrozińska, T. Górnisiewicz, M. Kiałka
Pęknięcie śledziony po cięciu cesarskim u kobiety z zespołem HELLP w ciąży bliźniaczej – opis przypadku
The rapture of the spleen in a pregnant women with twins and HELLP syndrome: a case report


680-683
A. Steć, J. Paluch–Oleś, A. Korolczuk, AM. Grzebalska, M. Kozioł-Montewka, A. Książek
Nabyta dermatoza perforująca u pacjenta z przewlekłą chorobą nerek – opis przypadku i przegląd literatury
Acquired perforating dermatosis in the patient with chronic kidney disease – case report and literature review