SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

353-356
Marek Stopa, Mateusz Łobacz, Magdalena Niemczyk, Karolina Rutkowska, Agata Radko, Agnieszka Olszanecka
Prevalence of dietary supplements and overthe-counter drug use in patients with arterial hypertension
Częstość stosowania suplementów diety i leków dostępnych bez recepty wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym


357-361
Katarzyna Wojtowicz, Jakub Siudut, Robert Lukaszuk, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Maria Podolak-Dawidziak, Anetta Undas
Results of tests used in the diagnostic evaluation of dysfibrinogenemia in multiple myeloma patients do not correlate with plasma fibrin clot properties
Wyniki testów stosowanych w diagnostyce dysfibrynogenemii u pacjentów ze szpiczakiem mnogim nie korelują z właściwościami skrzepu fibrynowego


362-366
Małgorzata Radoń-Pokracka, Jakub Droś, Artur Kacprzyk, Klaudia Krupka, Hubert Huras
Transfusion of red blood cells in obstetric patients
Transfuzje krwinek czerwonych u pacjentek Położniczych


367-370
Katarzyna Podolec, Magdalena Pirowska, Joanna Sułowicz, Aleksander Obtułowicz, Anna Wojas-Pelc
Cechy kliniczne i epidemiologiczne pacjentów z łuszczycą leczonych w Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 2003-2016
Clinical and epidemiological features in patients with psoriasis treated at Dermatology Clinic University Hospital, Cracow in 2003-2016


371-378
Eugeniusz Hrycek, Iwona Banasiewicz-Szkróbka, Aleksander Żurakowski, Justyna Dworak, Edward Błaszczak, Andrzej Franek, Michał Bońkowski, Maciej Agopsowicz, Paweł Buszman
Adipokiny, grubość kompleksu błona wewnętrzna i środkowa tętnic, a wybrane laboratoryjne wskaźniki ryzyka rozwoju miażdżycy u chorych na toczeń rumieniowaty układowy
Adipokines, intima-media complex thickness and selected laboratory risk factors of atherosclerosis in systemic lupus erythematosus patients


379-386
Klaudia Knap, Agnieszka Sarnecka, Aleksandra Lenart-Migdalska, Anna Waśniowska, Natalia Podolec, Grzegorz Kopeć, Piotr Podolec
Znajomość czynników ryzyka chorób sercowonaczyniowych oraz zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży gimnazjalnej. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego (M-CAPRI)
Knowledge of cardiovascular risk factors and prohealth behaviour among junior high school students. Małopolska CArdiovascular Preventive Intervention Study (M-CAPRI)


387-392
Katarzyna M. Kubasiak, Katarzyna J. Chojak-Fijałka, Władysław Sułowicz
Poziom deklarowanej aktywności kończyny górnej z przetoką tętniczo-żylną i jego wpływ na siłę chwytu ręki w grupie pacjentów hemodializowanych z powodu przewlekłej choroby nerek
Level of declared upper limb activity with arteriovenous fistula and its influence on hand grip strength in group of hemodialysis patients due to chronic kidney disease


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

393-398
Dagmara Węgrzyn, Karolina Adamek, Beata Łoniewski
Metody diagnostyki funkcji bariery jelitowej
Diagnostic methods of the intestinal barrier funcion


399-404
Barbara Klasa, Ewa Cichocka-Jarosz
Aktualne możliwości leczenia atopowego zapalenia skóry z perspektywy pediatry
The current possibilities of treatment for atopic dermatitis from pediatrician’s perspective


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

405-407
Dorota Brodowska-Kania, Dorota Magdoń, Izabela Jurkiewicz, Aleksandra Paturej, Stanisław Niemczyk
Severe malnutrition syndrome with chronić kidney failure in a patient with Crohn’s disease - case report
Zespół skrajnego niedożywienia z zaawansowaną niewydolnością nerek u chorego z chorobą Leśniowskiego-Crohna - opis przypadku