SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

409-414
Łukasz Niewiara, Bartłomiej Guzik, Marcin Nosal, Wojciech Zajdel, Elżbieta Paszek, Piotr Szolc, Marcin Krzanowski, Krzysztof Żmudka
Chronic kidney disease and higher age increase risk of discrepancy in visual and functional assessment of coronary stenosis When should we use qualify patients to functional testing more often?
Przewlekła choroba nerek oraz starszy wiek pacjentów wiążą się z większymi rozbieżnościami pomiędzy oceną czynnościową oraz wizualną przewężeń naczyń wieńcowych. Kiedy częściej powinniśmy kwalifikować pacjentów do oceny czynnościowej?


415-418
Agnieszka Jagiełło-Korzeniowska, Joanna Miniewicz, Barbara Jakubowska, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon
Vitreoretinal interface anatomy in wide-field optical coherence tomography
Anatomia pogranicza szklistkowo-siatkówkowego w optycznej koherentnej tomografii typu wide-field


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

419-422
Marcin Cichocki, Tomasz Konecki, Zbigniew Jabłonowski
Jakość życia jako element oceny stanu zdrowia i skuteczności leczenia chorych na raka gruczołu krokowego ograniczonego do narządu
Life quality as an element of assessment of health status and effectiveness of treatment of patients suffering from organ-confined prostate cancer


423-427
Wojciech Rachel, Tomasz Zyss, Wojciech Datka, Marcin Jabłoński
Terapia elektrowstrząsowa u osób w podeszłym wieku
The electroconvulsive therapy in elderly persons


428-435
Joanna Mazurkiewicz, Mariusz Bodnar, Krzysztof Pabisiak, Jacek Różański, Dominik Koś
Rabdomioliza jako potencjalnie odwracalna przyczyna ostrego uszkodzenia nerek
Rhabdomyolysis as a potentially reversible cause of acute kidney injury


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

436-438
Mateusz Klimek, Maciej Kajor, Katarzyna Worek, Wojciech Szanecki
Thoracic endometriosis syndrome – case study
Endometrioza opłucnej – studium przypadku


439-441
Ryszard Skiba, Tomasz Syryło, Szczepan Cierniak, Piotr Kuzaka, Henryk Zieliński
Renal actinomycosis – case report
Promienica nerki – opis przypadku


442-444
Jan Bajer, Robert Chrzanowski
Odbarczenie i stabilizacja urazowego złamania kręgu C2 z towarzyszącym porażeniem kończyn dolnych i głębokim niedowładem kończyn górnych. Opis przypadku
Decompresion and stabilisation of the C2 cervical spine fracture with accompanying paralysis of lower limbs and deep paresis of upper limbs. Case report


445-449
Samuel Sternal, Dominik Cieniawski, Błażej Lasoń, Katarzyna Konturek
Analiza kliniczna wystąpienia zakażenia Klebsiella pneumoniae KPC w oddziale intensywnej terapii – opis serii 7 przypadków klinicznych
Clinical analysis of Klebsiella pneumoniae KPC infection in intensive care unit – series of 7 case reports


VARIA

450-455
Barbara Wasiewicz
Odo Bujwid (1857-1942) – portret uczonego. Część I Okres warszawski
Odo Bujwid (1857-1942)- portrait of the scientist. Part I. Varsovian period