SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

567-572
A.H. Bryk, W. Szot, K. Plens, M. Bała, A. Undas
Vitamin K intake and anticoagulation stability
Spożycie witaminy K i stabilność antykoagulacji


573-578
B. Januszko-Giergielewicz, Ł. Smyk, T. Arłukowicz, M. Dudziak, R. Skutecki, L. Gromadziński
Relevance of heart rate variability (HRV) analysis for the assessment of the autonomic nervous system activity in asymptomatic patients with chronic kidney disease
Przydatność analizy zmienności rytmu serca (HRV) w ocenie aktywności układu autonomicznego u bezobjawowych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek


579-583
M. Piotrowska, M. Długosz-Danecka, M. Jakóbczyk, A. Stój, W. Jurczak
Low incidence of ibrutinib discontinuation in real-life experience
Ibrutynib jest rzadko odstawiany z powodu działań niepożądanych – podsumowanie praktyki klinicznej


584-588
W. Giermaziak, K. Krawiec
Problematyka gruźlicy na łamach czasopisma „Przegląd Lekarski” w latach 1862-1921
The issue of tuberculosis discussed in the journal “Przegląd Lekarski” in the years 1862-1921


589-593
A. Adamska-Wełnicka, A. Lubas, M. Wełnicki, S. Niemczyk
Wpływ klinicznych objawów przewodnienia na wyniki bioimpedancji elektrycznej u pacjentów przewlekle hemodializowanych
Influence of the clinical signs of overhydration on the results of bioelectrical impedance in patients undergoing chronic hemodialysis


594-597
M. Merklinger-Soma, R. Pfitzner
Zachowania zdrowotne pacjentów po wszczepieniu sztucznej zastawki serca leczonych antagonistami witaminy K w aspekcie czynników demograficzno-społecznych – część I
Health behaviours in patients after implantation of an artificial heart valve who are treated with the vitamin K antagonists in the aspect of socio-demographic factors - part I


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

598-601
E. Jachowicz, M. Pobiega, J. Wójkowska-Mach
Zakażenia Clostridium difficile – narastający problem
The challenge of Clostridium difficile infections


602-605
M. Kloch
Niewydolność serca – problem zdrowotny i społeczno-ekonomiczny
Heart failure – health and socio-economic problem


PRACE KAZUISTYCZNE - CASE REPORTS

606-610
A. Masajtis-Zagajewska, T. Hołub, M. Nowicki
Różny przebieg kliniczny atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego u osób dorosłych - opis serii przypadków klinicznych
Different clinical course of atypical hemolytic uremic syndrome – a description of a series of clinical cases