SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

321-325
T. Syryło, R. Skiba, W. Chudzik, A. Wieczorek, A. Małczyński, M. Wajszczuk, P. Kuzaka, H. Zieliński
The clinical use of the BTA test for diagnosis of bladder cancer
Przydatność kliniczna testu BTA w diagnostyce raka pęcherza moczowego


326-331
M. Michno, A. Sydor
Ostre uszkodzenie nerek u pacjentów z zakażeniami układu moczowego
Acute renal injury in patients with urinary tract infections


332-338
S. Kwiecień, D. Wójcik, K. Magierowska, Z. Śliwowski, M. Magierowski, T. Brzozowski
Resweratrol: „zły” bloker konstytutywnej cyklooksygenazy czy „dobry” zmiatacz wolnych rodników? Badania nad działaniem resweratrolu w doświadczalnym modelu uszkodzeń żołądka
Resveratrol: „wrong” blocker of constitutive cyclooxygenase or „good” free radicals scavenger? Investigations on resveratrol action in experimental model of gastric damage


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

339-344
Ewelina Olczyk, Magdalena Krajewska
Noninvasive biomarkers in Iga nephropathy
Nieinwazyjne biomarkery w nefropatii IgA


345-349
K. Tokarska, J. Kenig
Wyniki leczenia chirurgicznego raka odbytnicy u osób starszych – przegląd aktualnej literatury
Outcomes of rectal cancer treatment in elderly - literature review


350-353
Dorota Jaguś, Longin Niemczyk, Jolanta Małyszko
Uszkodzenie nerek po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
Kidney injury following hematopoietic cell transplantation


354-357
B. Antoń, J. Chudek, J. Małyszko
Zastosowanie portów naczyniowych w chemioterapii u pacjentów onkologicznych
Use of port catheters for chemotherapy in oncological patients


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

358-360
A. Matyjek, A. Rymarz, S. Niemczyk
The atheroembolic renal disease as an etiology of acute renal injury – a case report
Zatorowość cholesterolowa jako przyczyna ostrego uszkodzenia nerek – opis przypadku


361-366
K. Bonenberg, R. Gryglewski
Ekologizm w ujęciu prof. Juliana aleksandrowicza
Ecologism in Julian Aleksandrowicz’s thought


VARIA

361-366
K. Bonenberg, R. Gryglewski
Ekologizm w ujęciu prof. Juliana aleksandrowicza
Ecologism in Julian Aleksandrowicz’s thought


367-371
A. Wiernikowski
Spis referatów wygłoszonych na posiedzeniach towarzystwa lekarskiego krakowskiego w roku 2017
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie