SPIS TREŚCI
PRACE ORYGINALNE – ORIGINAL PAPERS

373-377
M. Zachura, K. Wilczek, J. Kurzawski, M. Gierlotka, M. Gąsior, L. Poloński, M. Sadowski
In-hospital mortality in ST-segment elevation myocardial infarction without cardiogenic shock and with incomplete reperfusion after primary percutaneous coronary intervention: does the gender matter?
Śmiertelność wewnątrzszpitalna w zawale serca z uniesieniem odcinka ST bez wstrząsu kardiogennego i z niekompletną reperfuzją po pierwotnej angioplastyce wieńcowej – czy płeć ma znaczenie?


378-382
Ł. Piątek, K. Wilczek, J. Kurzawski, M. Sadowski, M. Gierlotka, M. Gąsior, L. Poloński
Charakterystyka kliniczna i wyniki leczenia pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) w Polsce w latach 2012-2014 na podstawie danych z Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS
Clinical characteristics and outcomes in patients with non ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI) in Poland in years 2012-2014-a report from Polish Registry of Acute Coronary Syndromes PL-ACS


383-387
S. Domagała, M. Domagała, Ł. Turek, A. Łętek, C. Wojciechowska, M.Janion, A. Polewczyk
Przezżylne usuwanie elektrod wewnątrzsercowych u kobiet
Transvenous leads extraction in women


388-393
A. Bednarek, Z. Kornacewicz-Jach, J. Kamierczak, M. Wielusiński, R. Kiedrowicz, J. Gorący, M. Peregud-Pogorzelska
Ocena czynników warunkujących jakość życia pacjentów po implantacji kardiowerteradefibrylatora serca
Assessment of patients’ life quality determinants after implantation of cardioverterdefibrillator


394-399
W. Wojciechowska, K. Stolarz-Skrzypek, A. Olszanecka, K. Kawecka-Jaszcz, D. Czarnecka
Związek sztywności tętnic z funkcją rozkurczową lewej komory serca w populacji ogólnej
Relation of arterial stiffness with left ventricular diastolic function in general population


PRACE POGLĄDOWE – REVIEW PAPERS

400-404
A. Janion-Sadowska, Ł. Zandecki, A. Nitera-Kowalik, M. Janion
Niewydolność serca jako powikłanie leczenia onkologicznego – jak rozpoznać, zapobiegać, leczyć?
Heart failure as a complication of cancer therapy: management and prevention


405-410
E. Sowińska-Przepiera, M. Niedzielska, I. Syrenicz-Maciąg, T. Pańka, E. Andrysiak-Mamos, A. Syrenicz
Hiperandrogenizm u kobiet jako problem kliniczny, diagnostyczny i terapeutyczny
Hyperandrogenism in females as a clinical, diagnostic and therapeutic problem


411-414
RM. Kiedrowicz, M. Peregud-Pogorzelska
Odrębności nadkomorowych zaburzeń rytmu serca u kobiet
Supraventricular arrhythmias differences in women.


415-417
M. Peregud-Pogorzelska, M. Zielska, M. Michalak
Nowotwory a choroby układowe u kobiet
Cancer and systemic diseases in women


PRACE KAZUISTYCZNE – CASE REPORTS

418-420
A. Kania, J. Kudlicki, A. Frania-Baryluk, A. Tarkowski, A.Wysokiński
Hemodynamically unstable paroxysmal wide QRS complex tachycardia during labor
Niestabilny hemodynamicznie napadowy częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS w czasie porodu


421-423
M. Dudzikowska, B. Nowak, M. Janion, A. Polewczyk
Ostry zespół wieńcowy u 41-letniej kobiety
Acute coronary syndrome in a 41-year-old woman